Phần 5: DI TRUYỀN HỌC

Mai Hiền
30 tháng 12 2020 lúc 17:08

Khi chuyển gen mã hóa hoocmon isulin của người vào vi khuẩn E. Coli thì vk E.Coli lại tổng hợp được hoocmon isulin của người vì:

Mã di truyền có tính phổ biến (tất cả các loài đều dùng chung 1 bộ mã di truyền)

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
26 tháng 11 2020 lúc 15:46

a) L(ADN)= N/2 . 3,4= 3000/2 .3,4= 5100(Ao)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}L_1+L_2=5100\left(A^o\right)\\L_1-L_2=1020\left(A^o\right)\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}L_1=3060\left(A^o\right)\\L_2=2040\left(A^o\right)\end{matrix}\right.\)

-> Chiều dài gen 1 là 3060Ao, chiều dài gen 2 là 2040Ao

b)

\(N_1=\frac{2L_1}{3,4}=\frac{2.3060}{3,4}=1800\left(Nu\right)\\ N_2=\frac{2L_2}{3,4}=\frac{2.2040}{3,4}=1200\left(Nu\right)\)

-> Số aa của mỗi phân tử prôtêin được tổng hợp từ mỗi gen:

\(aa\left(Protein1\right)=\frac{N_1}{2.3}-2=\frac{1800}{2.3}-2=298\left(aa\right)\)

\(aa\left(Protein2\right)=\frac{N_2}{2.3}-2=\frac{1200}{2.3}-2=198\left(aa\right)\)

c) Nếu mỗi gen trên đều có 5 riboxom trược 1 lần thì số lược ARN vận chuyển tham gia giải mã là :

5 x (300-1) + 5 x (200-1)= 2490 (lượt)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
26 tháng 11 2020 lúc 5:14

một gen có chiều dài 5100A0 có 3600 liên kết hiđrô. trên mạch gốc của gen có A=2T, G=X. gen sao mã 6 lần tạo ra phân tử ARN. Hãy xác định:

a) số nu mỗi loại của gen

b) số lượng từng loại Nu của mạch gốc

c) số lượng từng loại Nu của ARN

d) số nu mỗi loại mà mt cung cấp cho gen nhân đôi

---

a) N=(2L)/3,4=(2.5100)/3,4= 3000(Nu)

\(\left\{{}\begin{matrix}N=2A+2G=3000\\H=2A+3G=3600\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=900\\G=X=600\end{matrix}\right.\)

B) Mạch gốc có sô nu: N/2= 3000/2=1500(Nu)

Đặt: T(gốc)=x(Nu); A(gốc)= 2x(Nu)

T(gốc)+ A(gốc) = x+2x=A=900

<=> x=300 -> T(gốc)= 300(Nu); A(gốc)= 600(Nu)

G(gốc)=X(gốc)= \(\frac{1500-\left(A\left(gốc\right)+T\left(gốc\right)\right)}{2}=\frac{1500-\left(600+300\right)}{2}=300\left(Nu\right)\)

c) Số lượng từng loại nu trên mARN được tổng hợp từ mạch gốc của gen:

rA= T(gốc)= 300(ribonu); rU=A(gốc)=600(ribonu)

rG=X(gốc)= 300(ribonu); rX=G(gốc)=300(ribonu)

d) Số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi:

A(mt)= T(mt)= A.(21-1)=900.1=900(Nu)

G(mt)=X(mt)=G.(21-1)=600.1=600(Nu)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
18 tháng 10 2020 lúc 21:17

Timin không có trong ARN, đây là đơn phân của ADN.

Chọn C

Tham khảo!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
13 tháng 10 2020 lúc 22:28

Hỏi đáp Sinh họcQuy ước:

A: Bình thường, a: Bệnh teo cơ

\(X^B\): Bình thường,\(X^b\): mù màu

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Ngọc Anh
10 tháng 10 2020 lúc 15:06

N = 120 . 20 = 2400 nu

A + T = 60% => A=T = 30%

G= X = 50% - 30% = 20%

A=T = 2400 x 30% = 720 nu

G=X= 2400 x 20% = 480 nu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN