Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 VÀ BẮT ĐẦU MỞ VÒNG 2 CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH LẦN 3 (VEMC 2020)

Vòng 1 đã kết thúc rất thành công với 77 bạn tham dự trong 10 ngày thi. Trong các bạn đứng đầu, mình phát hiện 5 trường hợp gian lận, những bạn này sẽ không được tham dự vòng 2 (vì vi phạm quy chế nhẹ nên mình sẽ không công khai danh tính bạn đó, và điểm thi của bạn đó vẫn giữ nguyên). Vậy nên xin chúc mừng 37 bạn có điểm ≥ 60 đã vào vòng kế tiếp. Các bạn sẽ được nhận phần thưởng 2GP từ hoc24 (mong thầy @phynit
trao thưởng cho các bạn ạ)

Kết quả và bài làm của tất cả các bạn mình đã đánh vào bản Excel dưới đây, các bạn tìm tên của mình để xem chi tiết điểm và bài làm của mình.
Link: https://drive.google.com/file/d/1XRA-MweH88DdaYl9-dG7QBlzxrmj98qK/view?usp=sharing

Cụ thể:

- Có 2 bạn được điểm tối đa, mỗi bạn sẽ được cộng 6 điểm vào vòng 2.

- Có 18 bạn nằm trong top 10% số bạn có điểm cao nhất (điểm cao hơn hoặc bằng 75), những bạn này được cộng 4 điểm vào vòng 2.

- Có 10 bạn nằm trong top 30% số bạn có điểm cao nhất (có số điểm 65), những bạn này được cộng 1 điểm vào vòng 2.

Vòng 2 sẽ bắt đầu từ bây giờ đến 23h59 ngày 9/8/2020 (chủ nhật, 5 ngày), link: Vòng 2 - Vòng sơ khảo.

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

----------------------------------------------------------------------

Đáp án và nhận xét - đề thi vòng 1:

1. E

Nhận xét: Đây thực sự là câu cho không. "six hundredths" là "không phẩy không sáu", vậy đáp án hiển nhiên là E. Vậy chỉ được 61% số bạn làm đúng.

2. A

Nhận xét: Câu 2 cũng là một câu cho điểm, vì hiển nhiên các trang bị bôi bẩn là 1;10;11;12;...;18;19;21;31;41;...;91;100. Vậy có tất cả 20 trang. Tuy nhiên, với những bạn đã nộp bài 3 ngày đầu, do có sơ suất trong khâu ra đề nên đáp án được công nhận là 19. Dù gì đi nữa thì đáp án vẫn là A. Có tới 2/3 số bạn làm đúng câu này.

3. C

Nhận xét: Đây là dạng câu tỉ lệ thuận (tên gọi khối THCS), hay là dạng bài tổng tỉ (tên gọi lớp 5). Đây cũng không phải là câu phân loại các bạn tham gia. Không bất ngờ khi có tới 67% số bạn trả lời đúng.

4. C

Nhận xét: Đây là dạng bài đặt ẩn quen thuộc của khối THCS, hay cũng có thể giải bằng rất nhiều cách khác (ví dụ như biểu diễn qua sơ đồ, giải toán có lời văn, ...). Bài này không phân loại. Tuy nhiên chỉ có gần một nửa số bạn trả lời đúng.

5. A

Nhận xét: Đây là câu phân loại duy nhất trong đề thi. Quả như vậy, chỉ có duy nhất 10 bạn trả lời đúng. Ngoài ra có một số bạn cũng tra mạng câu này, không ngờ đáp án trên hoidap247 lại là đáp án sai nên mình không yêu cầu bên trang đấy xóa câu hỏi này :) Vậy ta sẽ trình bày lời giải bài này như sau:

- Đặt các quả nặng vào hai bên đĩa cân: Một bên là quả 2kg, một bên là quả 3kg.

- Để túi muối 13kg bên đĩa cân có quả nặng 2kg. Sau đó, lấy muối dần dần ở túi muối đó đổ sang bên cân còn lại

- Đến khi nào hai cân thăng bằng thì túi mưới bên cân có quả nặng 2kg còn đúng 7kg.

Vậy ta chỉ cần duy nhất 1 lần cân.

6. C

Nhận xét: Rất nhiều bạn trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi này không dùng để phân loại các bạn tham gia.

Đề năm nay dễ hơn năm ngoái, vì vậy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái tới 15 điểm!

5 câu trả lời
10. She (buy).................................. a new ruler yesterday? 11. He ( talk)................................. with his parents about his vacation in Da Lat since last year.? 12. Lan and Hoa (be).................................... your school two years ago? 13. What they (play) ...............................last week? 14. What the student (wear)...................................... at school for two years? 15. Where you (put) the cake every day? 16. He (visit) ...................................a lot of friends in Ho Chi Minh city at the moment? 17. His uncle (take).............................him to see Tri Nguyen aquarium until present? 18. Liz (buy)........................... a lot of souvenirs yesterday? 19. They (put) ...........................the fish in the big bag since last Sunday? 20. Tam (be)...................................... at home last night? – Yes, he (be). 21. I _________________________ your brother recently (not/see) 22. John _______________________ his assignment (just/finish) 24. We (visit ) _____________the museum at the moment. 25. My children (be)_____ upstairs now. They (play)______ games. 26. Listen! The teacher ( explain) ______________a new lesson to us. 27. At present, the social networks ______________ (become) more popular among young generation. 28. I ______________ (not listen) to their new CD yet. Is it any good? 29. When I was a student, I ______________ (not like) doing homework. 30. Facebook ______________ (found) in 2004 by Mark Zuckerberg and Eduardo Saverin. 31. The American ______________ (spend) 34 hours a week watching television. 32. ______________ (you/ ever/ make) origami cranes? 33. Do you adore ______________ (lie) in a hot bath? 34. Please try ______________ (arrive) punctually at 8.30. 35 Many teenagers prefer ______________ (watch) TV to ______________ (read) books Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. 1. Some people think that health is _____________ than money. (important) 2. The pollution in our city is much _____________ than it used to be. (bad) 3. My new teacher explained the lessons _____________ than my old teacher. (clearly) 4. He doesn’t play volleyball as _____________ as his brother. (good) 5. Get rid of the sorrow! You will do it _____________ next time. (good) 6. Communication is a lot _____________ than it was 50 years ago. (easy) 7. People in rural areas wear _____________ than those in cities. (simply) 8. Robert arrived at the meeting _____________ than Francis. (lately) 9. These trousers are too wide. Do you have any that are _____________? (narrow) 10. My mother always gets up _____________ than everybody else in the house. (early) 11. Rene speaks _____________ than the other ESL students in the class. (fluently) 12. Can’t you think of anything _____________ to say? (intelligent) 13. I think his new book is much _____________ than his last one. (boring) 14. Max finished the homework _____________ than anyone else in the class. (fast) 15. He doesn’t look as _____________ as he used to. (happy) I. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one Giup mình với!!!!!!!!!!!!!!! 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.