Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giúp mk với bt tết bây  giờ mới lôi ra huhu

Ex1: Read and circle the best option

  Everyone (1) ............. oranges.They are quite sweet and juicy .They are in sectios so 

 (2)..............is very easy to eat them .Some oranges (3).................. not have seeds.Some 

(4)................... thick skins and some have thin skins .The orange tree is beautiful .It has a lot of 

(5).................... leaves. The small white  flower smell very sweet .(6) ........................orange tree has a lot of flowers

and fruit at the same(7) ........................."Orange" is both a fruit (8)....................... a colour .The (9)................

of orange is so beautiful that in English we use the same of the fruit (10)............... the colour

1.   a.love              b. to love                  c.loves             d. loving

2.a.they                 b.it                          c.oranges           d.its

3. a.do                  b.does                       c.is                     d.are

4. a.have                b.wear                     c.put                    d.take

5.  a.yellow            b.green                        c. red              d.blue

6. a.a                    b.an                              c.some            d. 0

7   a.morning           b.afternoon                 c.evening          d.time

8.a.but                     b.or                          c.and                d. with

9.a.colour                b.seed                       c.tree                d.leaf

10.  a.to                    b. at                        c.from               d.for

Được cập nhật 19 tháng 1 lúc 9:55 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.