Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Loading...

I. Dùng từ gợi ý trong ngoặc để viêt slaij những câu sau :

1. his briefcase is red. my briefcase is red, too. (like)

The color of ...............................................................

2. This bicycle is 800,000 VND. that bicycle is 600,000 VND( different)

The price ....................................................................

3. Hoa's house is big. Minh's house is big, too( same size )

Hoa's house .................................................................

4. His car runs fast but a race car runs faster ( as...as)

His car .......................................................................

5. Mr. Brown speaking English, mrs. Kent speaks english, too( same language)

Mr. Brown ..................................................................

6. It is hot today. it was hot yesterday ( like)

The weather ................................................................

7. Mr. phong teaches Math, Mr.ha teaches history ( same subject)

Mr. phong ...................................................................

8. The royal hotel is 400 meters high. the queen hotel is 400 meters high, too (same height)

The Royal hotel ........................................................

9. I'm vietnamese. she is Russian ( different)

My nationality ...........................................................

10. She sings more beautiful than her sister (as...as)

Her sister .................................................................

II. Đặt câu hỏi để hoàn thành đoạn hội thoại sau :

hoang: (1) ................................................................ Mrs. An?

Mrs.An: In a house in the suburb.

Hoang: (2) ................................................................ there?

Mrs.An : for six months.

Hoang: (3) ................................................................. before that?

Mrs.An : In a house in the city center.

Hoang: (4) ..................................................................to the new house?

Mrs.An: because the house we lived before was too small. We needed something bigger.

Hoang: I know that you're a teacher . So (5) ............................ teacher?

Mrs.An: For seventeen years.

III. Sử dụng câu đã cho và từ gợi ý rồi viết lại câu đó dùng " for" và " since ".

1. Van doesn't meet his uncle.

a. Christmas

b. eight months

2. We ar here

a. an hour and a half

b. half past five

3. She doesn't speak to me

a. last week

b. more than two weeks

4. They live in this street

a. 2001

b. a long time

5. Nobody writes to m

a. my birthday

b. three months

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.