Ôn tập toán 8 - Hỏi đáp

Bài 1 : Dùng hẳng thức triển khai các tích sau : 

a ) ( 2x - 3y )*(2x+3y)

b ) ( 1+5a)*(1+5a)

c ) (2a+3b)*(2a+3b)

d) ( a+b+c)*(a+b+c) 

e ) ( x+y-1)*(x-y-1)

Bài 2 : Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :

1. M = ( 2x+y)^2-(2x+y)*(2x-y)*y*(x-y)với x=-2 ; y=3

2. N = ( a-3b)^2-(a+3b)^2-(a-1)*(b-2) với a=1/2;b=-3

3. P = (2x-5)*(2x+5)-(2x+1)^2 với x= -2005 

4. Q = ( y-3)*(y+3)*(y^2+9)-(y^2+2)*(y^2-2) với y = 2013^2014

Bài 3 : Tìm x , biết :

a ) ( x-2)^2 -(x+3)^2-4*(x+1)=5

b) ( 2x-3)*(2x+3)-(x-1)^2-3x*(x-5)=-44

c ) (5x+1)^2-(5x+3)*(5x+3)=30

d) ( x+3 )^2+(x-2)*(x+2)-2*(x-1)^2=7

Bài 4 : So sánh :

a ) A = 2005*2007 và B = 2006^2

b ) (2+1)*(2^2+1)*(2^4+1)*(2^8+1) và D = 2^32

c ) ( 3+1)*(3^2+1)*(3^4+1)*(3^16+1)=3^32-1

Bài 5 : Tính nhanh : 

1 ) 127^2+146*127+73^2

2) 9^8*2^8-(18^4+1)

3) 100^2 -99^3 +98^2-97^2+....+2^2-1^2

4 ) 180^2-220^2/125^2+150*125+75^2

5 ) ( 20^2 +18^2+16^2+....+4^2+2^2 ) -( 19^2+17^2+...+3^2+1^2 ) 

_____________________________________________________________________________

BÀI TẬP BỔ SUNG 

Bài 1 : CM các BT sau có giá trị không âm 

A = x^2-4x+9

B= 4x^2+4x+2007 

C= 9-6x+x^2

D= 1-x+x^2

Bài 2 : 

a . Cho a>b>0 ; 3a^2+3b^2 = 10ab . Tính P=a-b/a+b

b. Cho a>b>0 ; 2a^2+2b^2=5ab .Tính E= a+b/a-b 

Bài 3 : Cho biểu thức : A = ( x-2)^2-(x+5)*(x-5) 

a ) Rút gọn A 

b) Tìm x để A = 1 

c ) Tính giá trị của biểu thức A tại -3/4

Bài 6 :

a ) Tính nhanh : 2006^2-36

b ) CMR biểu thức sau có giá trị không âm :

1 . B= x^2-x+1 

2. C = 2x^2 +y^2-2xy-10x+27

Được cập nhật 11/09/2017 lúc 21:02 6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.