Ôn tập Tam giác

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 29 tháng 4 2018 lúc 16:06

Lời giải:

a)

Vì tam giác $ABC$ cân tại $A$ nên $AB=AC$ và \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) hay \(\widehat{ABM}=\widehat{ACM}\)

Xét tam giác $AMB$ và $AMC$ có:

\(\left\{\begin{matrix} \widehat{ABM}=\widehat{ACM}\\ BM=CM\\ AB=AC\end{matrix}\right.\Rightarrow \triangle AMB=\triangle AMC(c.g.c)\)

b) Từ hai tam giác bằng nhau trên suy ra \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}\)

\(\widehat{AMB}+\widehat{AMC}=\widehat{BMC}=180^0\)

Suy ra \(\widehat{AMB}=\widehat{AMC}=90^0\Rightarrow AM\perp BC\)

Do đó áp dụng định lý Pitago: \(AB^2=AM^2+BM^2\)

\(\Leftrightarrow AB^2=AM^2+(\frac{BC}{2})^2\)

\(\Leftrightarrow 13^2=AM^2+5^2\Rightarrow AM=12\) (cm)

Theo tính chất đường trung tuyến thì \(AG=\frac{2}{3}AM=\frac{2}{3}.12=8\) (cm)

Bình luận (0)
thi hien Nguyen
thi hien Nguyen 4 tháng 5 2018 lúc 19:51

Fan vuơng túân khải à 😒😁

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Đại
Nguyễn Đức Đại 14 tháng 3 2018 lúc 20:49

Chủ yếu là b) nha nếu ai làm câu cũng được

Bình luận (2)
 Mashiro Shiina
Mashiro Shiina 15 tháng 3 2018 lúc 5:45

Câu hỏi hay......... Vẽ hình đi t làm cho:v

Bình luận (3)
Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn 18 tháng 3 2018 lúc 20:18

Cần giúp hơm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN