Ôn tập: Phân thức đại số

lê thị hương giang
lê thị hương giang 20 tháng 2 2018 lúc 10:12

Ôn tập: Phân thức đại số

Ôn tập: Phân thức đại số

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 26 tháng 4 2018 lúc 22:42

Lời giải:

ĐKXĐ: \(x,y\neq 1\)

Kết hợp với \(x,y\in\mathbb{Z}, xy=1\) suy ra \(x=y=-1\)

Thay vào điều kiện \(\frac{x+y-2}{4}=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{y-1}\) thấy thỏa mãn

Vậy \(x=y=-1\)

Bình luận (1)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 26 tháng 4 2018 lúc 23:01

Lời giải:

Ta thấy:

\(\frac{1}{2016^x+1}+\frac{1}{2016^{-x}+1}=\frac{1}{2016^x+1}+\frac{1}{\frac{1}{2016^x}+1}=\frac{1}{2016^x+1}+\frac{2016^x}{1+2016^x}=\frac{2016^x+1}{2016^x+1}=1\)

Do đó:

\(A=\frac{1}{2016^{-2016}+1}+\frac{1}{2016^{-2015}+1}+...+\frac{1}{2016^{-1}+1}+\frac{1}{2016^0+1}+\frac{1}{2016^1+1}+...+\frac{1}{2016^{2016}+1}\)

\(=\underbrace{\left(\frac{1}{2016^{-2016}+1}+\frac{1}{2016^{2016}+1}\right)+\left(\frac{1}{2016^{-2015}+1}+\frac{1}{2016^{2015}+1}\right)+....+\left(\frac{1}{2016^{-1}+1}+\frac{1}{2016^{1}+1}\right)}_{ \text{2016 cặp}}+\frac{1}{2016^0+1}\)

\(=1.2016+\frac{1}{1+1}=2016+\frac{1}{2}=\frac{4033}{2}\)

Bình luận (1)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 24 tháng 2 2018 lúc 1:12

Lời giải:

Đặt \(\left\{\begin{matrix} x=a\\ 3-x=b\end{matrix}\right.\). Theo điều kiện đb ta có: \(\left\{\begin{matrix} a+b=3\\ a^2+b^2\geq 5\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow (a+b)^2-2ab\geq 5\Leftrightarrow 9-2ab\geq 5\)

\(\Leftrightarrow ab\leq 2\)

Ta có:

\(P=x^4+(3-x)^4+6x^2(3-x)^2\)

\(P=a^4+b^4+6a^2b^2=(a^2+b^2)^2+4a^2b^2\)

\(P=[(a+b)^2-2ab]^2+4a^2b^2=(9-2ab)^2+4a^2b^2\)

\(P=81+8a^2b^2-36ab=8(ab-2)^2-4ab+49\)

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} (ab-2)^2\geq 0\\ ab\leq 2\end{matrix}\right.\) nên \(P\geq 0-4.2+49\Leftrightarrow P\geq 41\)

Vậy \(P_{\min}=41\)

Dấu bằng xảy ra khi \(ab=2\Leftrightarrow \text{x=2 or x=1}\)

Bình luận (0)
ngonhuminh
ngonhuminh 24 tháng 2 2018 lúc 11:00

\(Q=x^2+\left(3-x\right)^2=\left[x+\left(3-x\right)\right]^2-2x\left(3-x\right)=3^2-2x\left(3-x\right)\)

đặt : t=2x.(3-x) => Q=9- t

\(Q\ge0\Rightarrow9-t\ge5\Rightarrow t\le4\)(*)

\(P=\left[x^2+\left(3-x\right)^2\right]^2+4x^2\left(3-x\right)^2=\left(9-t\right)^2+t^2\)

\(P=2t^2-18t+9^2=2\left(t^2-9.t\right)+9^2\)

\(P=2\left(t^2-2.\dfrac{9}{2}t+\dfrac{9^2}{4}\right)+9^2-\dfrac{9^2}{2}=2\left(t-\dfrac{9}{2}\right)^2+\dfrac{9^2}{2}\)

từ (*)

\(t\le4\Rightarrow\left(t-\dfrac{9}{2}\right)\le4-\dfrac{9}{2}=\dfrac{-1}{2}\Rightarrow\left(t-\dfrac{9}{2}\right)^2\ge\dfrac{1}{4}\)

\(P\ge2.\dfrac{1}{4}+\dfrac{9^2}{2}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{81}{2}=\dfrac{82}{2}=41\)

đẳng thức khi t =4 <=> 2x(3-x) =4

<=>x^2 -3x =-2 <=>x^2 -3x+2=0 <=>x^2 -2x -(x-2)

<=>(x-1)(x-2) =0=>x={1;2}

Bình luận (0)
Loading...