Ôn tập lịch sử lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 Vì sao khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, lật đổ chính quyền phong kiến trong nước, Quanh Trung lại châm lo xây dựng kinh tế trong nước

Câu 2 Để phục hồi nền kinh tế Quang Trung đã có những biện pháp gì

Câu 3 Chiếu khuyến nông có tác dunhj gì đối vs nông nghiệp

Câu 4 Vì sao Quang Trung lại chú ý đến phát triển nông nghiệp

Câu 5 Em cos nhận xét gù về chunhs sách nông nghiệp của Quang Trung

Câu 6 Vua Quang Trung đã có những biện pháp gì để phục hồi nền công thương nghiệp

Câu 7 Tại sao MỞ CỬA ẢI thông chợ búa thì công thương nghiệp được phát triển

Câu 8 Những chính sách về công thương nghiệp có tác dụng như thế nào đối với nền nông nghiệp của nước ta lúc bấy giờ

Câu 9 Quang Trung đã thi hành những chính sách gì để phát triển văn hóa giáo dục

Câu 10 Vietj sử dụng chữ Nôm của Quang Trung đã nói lên điều gì

Câu 11 chiếu lập học đã nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung

Câu 12 Những việc làm của vua Quang Trung đã mang lại kết quả gì đối với nền kinh tế và xã hội của đất nước lúc bấy giờ

câu 13 Cho biết tình hình kinh tế nước ta lúc bấy giờ

câu 14 trước âm mưu của kẻ thù Quang trung đã có những chính sách gì về quốc phòng

câu 15 em có nhận xét gì về chính sách quốc phong của vua Quang trung

câu 16 chủ trương ngoại giao của Qung Trung là gì

câu 17 đẻ cũng cố nền độc lập trong nước quang Trung đã làm gì

câu 18 đương lối đố ngoại của Quang trung có ý nghĩa như thế nào

câu 19 cho biết những công lao to lớn của Quang Trung đối vs dân tộc

mn trả lời giúp mk nha

Được cập nhật 22 giờ trước (20:05) 9 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.