Ôn tập học kỳ II - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THI HÓA XONG 4 NGÀY RỒI! GIỜ CHIA SẺ ĐỀ CHO CẢ NHÀ NHÉ!

Đề có cấu trúc gồm 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

I) TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để nhận biết SO2, K2O ta dùng chất nào làm thuốc thử:

A. Nước, quỳ tím.

B. Nước.

C. Qùy tím.

D. H2SO4 đặc , nóng

Câu 2: Nếu độ tan của NaCl trong nước 25oC là 36 (g) thì cùng điều kiện đó, nếu cho 75g NaCl vào nước, ta sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch.

A. 275 B. 274. C. 273 D. 272

Câu 3: Tỉ lệ về khối lượng của nguyên tố O và H có trong 1 phân tử nước là:

A. mH: mO= 1:2 B. mH:mO= 1:8 C. mH:mO= 1:16 D. mH:mO= 2:1

Câu 4: Hòa tan 30g đường vào 120g nước. Ta thu được dung dịch có nồng độ:

A. 25% ; B. 20% C. 24,5 % D. 22%

Câu 5: Thành phần theo thể tích của kkhí là:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác.

B. 21% khí oxi, 79% khí nitơ.

C. 22% khí oxi, 78% khí nitơ.

D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.

Câu 6:Trong 250ml dung dịch có 32g CuSO4 được hòa tan. Nồng độ mol của dung dịch là:

A. 0,8 M B. 0,6 M C. 0,5 M D. 0,4M

(Cho Cu= 64; O= 16; S= 32)

Câu 7: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A. Số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

B. Số gam chất tan có trong 100g dung môi.

C. Số mol chất tan có trong 1 lít dung môi.

D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

Câu 8: Dãy chất theo thứ tự oxit, axit, bazơ, muối là:

A. CuO, NaOH, FeCl3, H2SO4

B. CO2, BaSO4, HCl, CuS

C. NaHCO3, SO3, H2S, Fe(OH)3

D. SO2, HCl,Cu(OH)2, K2CO3

Câu 9: Dựa vào tính chất nào mà người ta thu khí H2 bằng cách đẩy nước?

A. Khí hiđro nhẹ hơn không khí.

B. Khí hiđro ít tan trong nước.

C. Khí hiđro khó hóa lỏng.

D. Khí hiđro nhẹ hơn nước.

Câu 10: Chất hòa tan trong nước làm quỳ tím hóa đỏ là :

A. Na2O B. NaOH C. SO3 D. CuO

Câu 11: Nếu như khí O2 chiếm 21% thể tích không khí trên Trái Đất thì phần trăm về khối lượng của oxi là:

A. 21,3% B. 22,3% C. 23,3 % D. 24,3 %

Câu 12: Dãy kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. K, Na, Ca, Ba

B, Fe, Zn, Rb, W

C. Cu, Ag, Au, Al

D, Hg, Cs, Sr, Li

II, TỰ LUẬN

Câu 1: (0,75 điểm):

Đọc tên các công thức hóa học sau: ZnO, Na2CO3, CaCl2

Câu 2: (0,75 điểm):

Viết công thức hóa học của các chất sau: sắt từ oxit, magie hiđroxit, axit nitrơ

Câu 3: (2,0 điểm) Lập CTHH, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

a) P + O2 -> ...........

b) CuO + H2 ->...............+.................

c) Na + H2O -> ..........+...............

d) P2O5 + ..............-> H3PO4

Câu 4: Nêu hiện tượng, viết PTHH cho các phản ứng sau: (1 điểm):

a) Đốt lưu huỳnh trong không khí.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa các viên Zn.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5:

Cho 10g MgO tác dụng với 19,6g H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2O

a. Viết PTHH, cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng nào?

b. Tính khối lượng MgSO4 tạo thành

c. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng

d. Nếu cho 10g MgO tác dụng với 122,5 dung dịch H2SO4 20% thì khối lượng của H2SO4 có thay đổi gì so với ban đầu. vì sao ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT NHÉ!

THÂN- THÀNH ĐẠT

ANH @Nguyễn Quang Định đề nè anh!

Được cập nhật 16/10 lúc 17:59 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Hóa học

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ