Ôn tập học kì I - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1- cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi các nước và Việt Nam năm 2000

Nhóm tuổi Các nước phát triển Các nước đang phát triển Việt Nam
0-14 18,5 32,4 33,6
15-59 62,6 59,3 58,3
≥ 60 18,9 8,3 8,1

Vẽ biểu đò thể hiện cơ cấu dân sô theo nhóm tuổi các nước và Việt Nam năm 2000

2- Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vựa kinh tế của các nhóm nước năm 2004. Đơn vị %

Nhóm nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III
Phát triển 2,0 27,0 71,0
Đang phát triển 25,0 32,0 43,0

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước?

b) Nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước?

3- Nêu khái niệm các loại nguồn lực, vai trò của nguồn lực với việc phát triển kinh tế?

4- Cơ cấu nền kinh tế là gì? Các bộ phận hợp thành nền kinh tế?

5- Nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố đó?

6- Trình bày sự khác biệt giữa quần cư đô thị và nông thôn

7- Vai trò, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

8- Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp?

9- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Giúp mình với ạ!!! Mình đang cần rất gấp!!!

Được cập nhật 25 tháng 12 2019 lúc 16:02 3 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.