Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất

Trần Ái Linh
21 tháng 7 lúc 12:44

a) Đồ thị hàm số `y=ax+2` song song với `y=-x => a=-1`

`=> y=-x+2`

b) Các điểm thuộc đồ thị: `(0;2) , (2;0)`.undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 7 lúc 9:16

Do đường thẳng qua M nên: \(4a+b=3\Rightarrow b=3-4a\)

b dương \(\Rightarrow3-4a>0\Rightarrow a< \dfrac{3}{4}\) (1)

Pt đường thẳng: \(y=ax-4a+3\)

Giao điểm với trục hoành:

\(ax-4a+3=0\Rightarrow x=\dfrac{4a-3}{a}=4-\dfrac{3}{a}\)

Do hoành độ là số nguyên  \(\Rightarrow3-\dfrac{3}{a}\in Z\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3}{a}\in Z\)  \(\Rightarrow a=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

Kết hợp điều kiện (1) \(\Rightarrow a=\left\{-3;-1\right\}\)

\(\Rightarrow b=\left\{15;7\right\}\)

Vậy \(\left(a;b\right)=\left(-3;15\right);\left(-1;7\right)\)

Bình luận (0)
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
16 tháng 7 lúc 15:47

undefined

Bình luận (1)

Để hàm số nghịch biến thì \(1-k^2< 0\)

\(\Leftrightarrow k^2>1\)

hay \(\left[{}\begin{matrix}k>1\\k< -1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

a) Để (d)//(d') thì \(-m^2=m-2\)

\(\Leftrightarrow-m^2-m+2=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-m-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(m-2\right)\left(m+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=2\\m=-1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
Ngọc Anh Trần
14 tháng 7 lúc 15:37

undefined

Bình luận (0)

a) Để (d)//(d') thì \(-m^2=m-2\)

\(\Leftrightarrow m^2=2-m\)
\(\Leftrightarrow m^2+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(m+2\right)\left(m-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=-2\\m=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN