Ôn tập cuối năm phần số học

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
18 tháng 1 lúc 21:48

Vì một tuần có 7 ngày nên không thể có 2 ngày chủ nhật liền nhau cùng là ngày chẵn. Vậy giữa 2 ngày chủ nhật chẵn phải có 1 ngày chủ nhật lẻ.Trong tháng đã cho có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn vậy tháng ấy phải có 2 ngày chủ nhật là ngày lẻ nữa. Suy ra tháng ấy có 5 ngày chủ nhật và ngày chủ nhật đầu tiên phải là ngày chẵn. (0,25đ) Từ ngày chủ nhật đầu tiên đến ngày chủ nhật thứ năm của tháng có: 7 5 1 28  ngày, mà một tháng có nhiều nhất 31 ngày nên ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3. Nhưng theo trên ngày đó phải là ngày chẵn nên ngày chủ nhật đầu tiên là mùng 2. Các ngày chủ nhật tiếp theo là ngày 9, 16 và 23. Vậy ngày 20của tháng ấy là ngày thứ năm

Bình luận (0)
Akai Haruma
18 tháng 1 lúc 23:36

Lời giải:

Giữa 2 ngày chủ nhật liên tiếp cách nhau 7 ngày nên 2 ngày chủ nhật liên tiếp khác nhau tính chẵn lẻ.

1 tháng có nhiều nhất 31 ngày, giữa các ngày chủ nhật cách nhau 7 ngày nên 1 tháng có nhiều nhất $[\frac{31}{7}]+1=5$ ngày chủ nhật.

Từ 2 điều trên, để 1 tháng có 3 ngày chủ nhật chẵn thì ngày chủ nhật đầu tiên phải là ngày chẵn.

Gọi đó là ngày $x$ (ĐK: $x$ chẵn)

Các ngày chủ nhật tiếp theo là: $x+7; x+14; x+21; x+28$

$x+28\leq 31\Rightarrow x\leq 3$. Mà $x$ chẵn nên $x=2$

Do đó: Ngày $x+21=23$ là chủ nhật

$\Rightarrow$ ngày $25$ là ngày thứ 3. 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
17 tháng 1 lúc 20:19

a) Ta có: \(-19-\left|+13\right|+\left|-10\right|-\left(-5\right)-11\)

\(=-19-13+10+5-11\)

\(=-28\)

b) Ta có: \(\left(-10\right)-\left(11\right)+\left|-5\right|-\left|-7\right|-8\)

\(=-10-11+5-7-8\)

\(=-31\)

c) Ta có: \(-\left(-8\right)-\left(+7\right)-\left|-11\right|+\left|+12\right|\)

\(=8-7-11+12\)

\(=2\)

d) Ta có: \(-14-\left|-18\right|-\left(-20\right)-\left|-25\right|\)

\(=-14-18+20-25\)

\(=-37\)

đ) Ta có: \(23-\left|-15\right|-\left(-17\right)+\left|-13\right|\)

\(=23-15+17+13\)

\(=38\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
17 tháng 1 lúc 10:45

a) Ta có: \(4567+1234-4567-\left(-66\right)\)

\(=4567-4567+1234+66\)

\(=1234+66=1300\)

b) Ta có: \(2004-15+54-2004-54\)

\(=\left(2004-2004\right)+\left(54-54\right)-15\)

\(=0+0-15\)

\(=-15\)

c) Ta có: \(-45789-357-45789+57\)

\(=-91578-300=-91878\)

Bình luận (0)
Karen
Trung tá -
16 tháng 1 lúc 10:17

\(F=2x^2+y^2+2y\left(x+1\right)+\left(x+1\right)^2-x^2-2x-1-2x+2\)

\(=\left(y+x+1\right)^2+x^2-4x+1\)

\(=\left(x+y+1\right)^2+\left(x-2\right)^2-3\ge-3\forall x;y\)

=> \(MinF=-3\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y+1=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=-3\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
Phạm Thanh Hà
8 tháng 1 lúc 0:02

mn làm nhanh giúp em với chiều mai e phải nộp r ạ

Bình luận (0)
toicangiupdo
7 tháng 1 lúc 18:37

Thứ hai.Tick mình nha :v

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
7 tháng 1 lúc 21:11

hôm nay là thứ 7 anh thích đi thích đi vào bar

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
7 tháng 1 lúc 12:44

Ta có: \(A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{99}\)

\(=\left(2+2^2+2^3\right)+\left(2^4+2^5+2^6\right)+...+\left(2^{97}+2^{98}+2^{99}\right)\)

\(=2\cdot\left(1+2+2^2\right)+2^4\cdot\left(1+2+2^2\right)+...+2^{97}\left(1+2+2^2\right)\)

\(=\left(1+2+2^2\right)\cdot\left(2+2^4+...+2^{97}\right)\)

\(=7\cdot\left(2+2^4+...+2^{97}\right)⋮7\)(đpcm)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
20 tháng 12 2020 lúc 20:22

a) Ta có: \(\dfrac{1}{7}+x=-\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{7}=\dfrac{-14}{21}-\dfrac{3}{21}\)

hay \(x=-\dfrac{17}{21}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{17}{21}\)

b) Ta có: \(\dfrac{-2}{3}:x=\dfrac{-5}{6}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{-2}{3}:\dfrac{-5}{6}=\dfrac{-2}{3}\cdot\dfrac{6}{-5}=\dfrac{-12}{-15}=\dfrac{4}{5}\)

Vậy: \(x=\dfrac{4}{5}\)

c) Ta có: \(\left(\dfrac{3}{5}-2x\right)\cdot\dfrac{5}{8}=1\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{3}{5}-2x\right)=1:\dfrac{5}{8}=\dfrac{8}{5}\)

\(\Leftrightarrow-2x=\dfrac{8}{5}-\dfrac{3}{5}=1\)

hay \(x=-\dfrac{1}{2}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{1}{2}\)

d) Ta có: \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{2}{5}x=\dfrac{29}{60}\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\dfrac{2}{5}=\dfrac{29}{60}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{29}{60}-\dfrac{45}{60}=\dfrac{-16}{60}=\dfrac{-4}{15}\)

hay \(x=\dfrac{-4}{15}:\dfrac{2}{5}=\dfrac{-4}{15}\cdot\dfrac{5}{2}=\dfrac{-20}{30}=-\dfrac{2}{3}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{2}{3}\)

e) Ta có: \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{4}:x=\dfrac{2}{5}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{20}-\dfrac{15}{20}=\dfrac{-7}{20}\)

hay \(x=-\dfrac{1}{4}:\dfrac{7}{20}=\dfrac{-1}{4}\cdot\dfrac{20}{7}=\dfrac{-20}{28}=\dfrac{-5}{7}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{5}{7}\)

f) Ta có: \(\dfrac{11}{12}-\left(\dfrac{2}{5}+x\right)=\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow-x+\dfrac{11}{12}-\dfrac{2}{5}-\dfrac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow-x+\dfrac{55}{60}-\dfrac{24}{60}-\dfrac{40}{60}=0\)

\(\Leftrightarrow-x-\dfrac{9}{60}=0\)

\(\Leftrightarrow-x=\dfrac{9}{60}=\dfrac{3}{20}\)

hay \(x=-\dfrac{3}{20}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{3}{20}\)

g) Ta có: \(\left|x+\dfrac{1}{3}\right|-4=\dfrac{-1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left|x+\dfrac{1}{3}\right|=\dfrac{-1}{2}+4=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{8}{2}=\dfrac{7}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+\dfrac{1}{3}=\dfrac{7}{2}\\x+\dfrac{1}{3}=-\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{7}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{21}{6}-\dfrac{2}{6}=\dfrac{19}{6}\\x=-\dfrac{7}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{-21}{6}-\dfrac{2}{6}=\dfrac{-23}{6}\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{\dfrac{19}{6};-\dfrac{23}{6}\right\}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 12 2020 lúc 11:56

Chọn A

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
1 tháng 12 2020 lúc 12:33

A

Bình luận (0)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
1 tháng 12 2020 lúc 20:04

A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN