Ôn tập cuối học kì II

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 17:30

Bài 2  :

Cho giấy quỳ tím ẩm vào bình đựng khí hidroclorua thì giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ. Do hidroclorua tan trong nước ở giấy quỳ tím nên tạo môi trường axit.

Bài 3 : 

Trong bình thủy tinh có hàm lượng lớn SiO2 . Mặt khác, SiO2 tan trong dung dịch axit flohidric nên nếu đựng dung dịch flohidric sẽ làm thủng cốc.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Bài 4 :

Khi đốt than, sinh ra hai loại khí là CO và CO2 : 

\(C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2\\ 2C + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO\)

CO,CO2 là hai khí độc.Do vậy,nếu đốt than trong phòng kín sẽ gây ngạt thở.

Bài 5 :

Dung dịch axit sunfuhidric để lâu ngoài không khí sẽ xuất hiện vẩn đục màu vàng do phản ứng với O2 trong không khí tạo kết tủa S(lưu huỳnh)

\(2H_2S + O_2 \to 2S + 2H_2O\)

Bình luận (2)
YingJun
YingJun 6 tháng 1 lúc 22:30

Ta có: \(n_{H_2}=0,4mol\)

Gọi a và b là số mol của Mg và Na trong hỗn hợp ban đầu

Ta có hệ phương trình:\(\left\{{}\begin{matrix}24a+23b=11,2\\2a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{18}{55}\\b=\dfrac{8}{55}\end{matrix}\right.\)

Theo bảo toàn điện tích ta có:\(n_{Cl^-}=2n_{Mg^{2+}}+n_{Na^+}=2\cdot\dfrac{18}{55}+\dfrac{8}{55}=\dfrac{9}{11}mol\)

Bảo toàn nguyên tố ta có:

\(n_{AgNO_3}=n_{AgCl}=n_{Cl^-}=\dfrac{9}{11}mol\\ \Rightarrow V=\dfrac{m_{ct}:50\%}{d}\approx\dfrac{139,09:50\%}{1,5}\approx185,44ml\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 10 2020 lúc 20:26

Al không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Khí thu được sau pư là NO2.

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=x\left(mol\right)\\n_{Al}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ 64x + 27y = 10 (1)

Ta có: \(n_{NO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Các quá trình:

\(Cu^0\rightarrow Cu^{+2}+2e\)

x _____________2x (mol)

\(N^{+5}+1e\rightarrow N^{+4}\)

_______0,2__0,2 (mol)

Theo ĐLBT mol e, có: 2x = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1 (mol) và y = 2/15 (mol)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Cu}=0,1.64=6,4\left(g\right)\\m_{Al}=3,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 28 tháng 9 2020 lúc 16:02

Chào em, anh chưa hiểu rõ ý đồ đề bài cho lắm!

Bình luận (0)
Quang Huy Điền
Quang Huy Điền 18 tháng 9 2020 lúc 22:32

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

từ pthh \(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=n_{Fe}=0,08\left(mol\right)\)

\(V=\frac{0,08}{0,8}=0,1\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN