Ôn tập cuối học kì I - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi:
a) Cho kim loại Na, K, Ca, Ba, Mg, Al, Fe tác dụng với O2; tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.
b) Cho oxit của Na, K, Ca, Ba, Mg, Al, Fe tác dụng với H2O; dung dịch HCl; H2SO4 (loãng); dung dịch
HNO3 loãng. (Cho biết: FeO; Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng tạo ra muối sắt III; khí NO và H2O)
c) Cho kim loại M (hóa trị n); oxit M2On; MxOy tác dụng với dung dịch HCl; H2SO4 (loãng).
2. Viết 8 phương trình hóa học của các phản ứng:
a) Điều chế các bazơ đi từ H2O.
b) Điều chế H2 đi từ HCl.
3. a) Phân tử hợp chất A có 3 nguyên tử oxi. Trong A, tỉ lệ phần trăm khối lượng của oxi là 30%. Tính khối
lượng mol của A.
b) Tìm công thức và gọi tên của A nếu A là oxit sắt.
c) Tìm công thức và gọi tên của B nếu thành phần của B có 3 nguyên tố là đồng, lưu huỳnh và oxi, MB = MA,
phân tử B hơn phân tử A một nguyên tử oxi.
4. Tìm công thức phân tử và gọi của hợp chất trong các trường hợp sau:
a) Hợp chất A là axit. Trong A có %mS = 39,02%; %mH = 2,44%; còn lại là oxi. MA = 82.
b) Hợp chất X là bazơ, phân tử X có 2 nguyên tử oxi. MX = 171.
c) Hợp chất Y có: %mFe = 28%; %mS = 24%; còn lại là oxi. Phân tử A có 3 nguyên tử lưu huỳnh.
d) Hợp chất Z là oxit, trong Z có tỉ lệ phần trăm khối lượng oxi là 50%. Tỉ khối hơi của Z so với H2 là 32.
e) Công thức phân tử của hợp chất T có dạng CxHyNzROq ( R là nguyên tố cần tìm). Phần trăm khối lượng
các nguyên tố N, R, O trong T lần lượt là: 11,2%, 18,4%, 25,6%. Cho biết: 100 < MT < 140 và y ≤ (2x +1+ z).
Tìm CTPT của chất T.
5. Chất A là oxit của nitơ. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít khí A nặng 1,9643 gam. Tìm công thức của A.
6. Tính thể tích khí thoát ra (đktc) khi:
a) 2,7 gam Al tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 1M.
b) 2,4 gam Mg tác dụng với dung dịch có 0,05 mol HCl và 0,05 mol H2SO4 (loãng).
c) Nung nóng hoàn toàn 15,8 gam thuốc tím với hiệu suất phản ứng là 88%.
d) Điện phân 3,6 gam H2O với hiệu suất phản ứng là 95%.
e) Cho 0,206 gam hỗn hợp X gồm Li, K và Ca phản ứng với khí O2 dư ở nhiệt độ thường, thu được 0,286
gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho 0,206 gam X vào H2O dư, thu được bao nhiêu lít khí H2 (đktc)?
7. Cho 17,4 gam hh FeO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch có 21,9 gam HCl thu được 200 gam dd A.
a) Tính số mol của các chất trong dd A.
b) Tính nồng độ của các chất trong dd A.
8. Đốt cháy 19,2 gam kim loại magie trong bình chứa 6,72 lít khí Oxi ở đktc thu được chất rắn A.
a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng các chất trong A.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl 14,6% tác dụng vừa đủ với A.
9. X là nguyên tố kim loại mạnh có hóa trị I. Cho 0,585 gam kim loại X vào nước dư thu được 0,168 lít khí H2
(đktc) và dung dịch A có bazơ và H2O.
a) Tìm kim loại X.
b) Tính thể tích dung dịch axit sunfuric nồng độ 0,5M tác dụng vừa hết với dung dịch A.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.