Ôn tập chương I

Ta có: 4p + 1 và 2p + 3 chia hết cho 5Nên 4p + 1 và 2p + 3 thuộc B(5)=> B(5) = {5;10;15;--..}Mà n là nhỏ nhất nên 4p + 1 = 5 => 4p = 4 => p = 1Vậy p = 1

Bình luận (0)
vũ lợn
vũ lợn Hôm qua lúc 15:38

=>2p+3 và 4p+1 là số nhỏ nhất chia hết cho 5

=>2p+3 và 4p+1 thuộc B(5)=>B(5)={0;5;10;15;20;25;...}

+Nếu 2p+3 và 4p+1 bằng 0 thì p là số nguyên âm

mà p là số nguyên dương nhỏ nhất(loại)

=>2p+3 và 4p+1 bằng 5

ta có 2p+3=5

         2p    =5-3

         2p    =2

           p    =2:2

           p    =1

vậy p=1

Bình luận (1)
Tan Pham
Tan Pham Hôm qua lúc 17:03

ta có 4p+1 và 2p+3 chia hết cho 5

⇒4p+1 và 2p+3 thuộc B(5)={0;5;10;15;20;25;...}

⇒4p+1=0

 2p+3=0

⇒p là số nguyên âm (loại)

⇒4p+1=5  ;  2p+3=5

   ⇒p=1 

vậy p=1   

chúc bn học tốthaha

Bình luận (0)
Đỗ Thị Hằng
Đỗ Thị Hằng Hôm qua lúc 10:15

a=5k+1

Cho \(0\le5k+1\le100\)

=> \(0\le k\le19\)

Có 20 giá trị của k => A có 20 phần tử

Bình luận (1)
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyễn Xuân Nghĩa Hôm kia lúc 21:43

(x - 1) + (x - 2) + (x - 3) + ... + (x - 100) = 5150

x - 1 + x - 2 + x - 3 + ... +x - 100 = 5150

100x - (1 + 2 + 3 + ... + 100) = 5150

100x - 5050 = 5150

100x = 5150 + 5050

100x = 10200

x = 10200 : 100

x = 102

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 15 tháng 1 lúc 22:02

Nhận xét: Với x là số nguyên ta có |x| và x cùng tính chẵn lẻ.

Áp dụng n/x đó ta có: Tổng \(\left|a-b\right|+\left|b-c\right|+\left|c-d\right|+\left|d-e\right|+\left|e-a\right|\) cùng tính chẵn lẻ với tổng (a - b) + (b - c) + (c - d) + (d - e) + (e - a) = 0, tức tổng đã cho chẵn.

Bình luận (1)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 15 tháng 1 lúc 21:55

Vì trong một tháng có 5 ngày thứ sáu nên ngày đầu tiên của tháng đó sẽ là:

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm

Ta có: Một tháng có thể có 28,29,30,31

Mà vì ngày đầu tiên phải ở trước thứ sáu nên ngày cuối của tháng đó phải ở sau thứ sáu hay là Thứ Bảy, Chủ Nhật

Ta có: Nếu có 31 ngày thì:

+) Thứ Hai là ngày đầu tiên của tháng thì ngày cuối của tháng là: Thứ Tư (loại)

+) Thứ Ba là ngày đầu tiên của tháng thì ngày cuối của tháng là: Thứ Năm (loại)

+) Thứ Tư là ngày đầu tiên của tháng thì ngày cuối của tháng là: Thứ Sáu (loại)

+) Thứ Năm là ngày đầu tiên của tháng thì ngày cuối của tháng là: Thứ Bảy (Thỏa mãn)

Các TH 28,29,30 cũng không thỏa mãn nên Thứ Năm là ngày cuối của tháng đó

Khi đó ngày mùng 4 của tháng kế tiếp sẽ là Thứ Tư

Vậy Ngày mùng 4 của tháng kế tiếp sẽ là thứ tư

Chúc bn học tốt! (Ez :D)

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 15 tháng 1 lúc 15:26

thứ 5 đúng không

Bình luận (2)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 13 tháng 1 lúc 20:57

\(C=2+\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}\)

\(=2+\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1}\right)+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)\)

\(=2+\left(1+1\right)+1\)

\(=2+2+1\)

= 5

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 13 tháng 1 lúc 20:14

 \(S=5+5^2+5^3+5^4+...+5^{57}\)

\(=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)+...+\left(5^{55}+5^{56}+5^{57}\right)\)

\(=5\left(1+5+5^2\right)+5^4\left(5+1+5^2\right)+...+5^{55}\left(1+5+5^2\right)\)

\(=5.31+5^4.31+...+5^{55}.31\)

\(=31\left(5+5^4+...+5^{55}\right)⋮31\)

Vậy:.............

Bình luận (0)

Help me pleaseeeeeeeeeeeeeeee!!!

Nhớ ghi rõ cách giải ra ak

Bình luận (2)
mikusanpai2k9
mikusanpai2k9 12 tháng 1 lúc 21:13

tham khao

https://olm.vn/hoi-dap/detail/89067029973.html

Bình luận (0)
mikusanpai2k9
mikusanpai2k9 12 tháng 1 lúc 21:15

https://olm.vn/hoi-dap/detail/89067029973.html

Bình luận (0)
Hạ Nguyệt Minh Ngọc
Hạ Nguyệt Minh Ngọc 12 tháng 1 lúc 10:02

Tìm x nhé

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 12 tháng 1 lúc 11:30

x = 2 

Tick giúp mình

Bình luận (4)

undefined

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 11 tháng 1 lúc 19:28

n = 5 banhqua

Bình luận (1)
Tan Pham
Tan Pham 11 tháng 1 lúc 20:28

để n+13⋮n+4

thì n+4+9⋮n+4

⇒9⋮n+4

⇒n+4∈Ư(9)={1;3;9}

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n+4=1\\n+4=3\\n+4=9\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n=-3\\n=-1\\n=5\end{matrix}\right.\)

vì n là số tự nhiên 

⇒n=5

(tick cho mk nhahaha)

Bình luận (2)
uchiha itachi
uchiha itachi 11 tháng 1 lúc 21:11

n=5 hoặc 9

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN