Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Phạm Trà My
Phạm Trà My 18 tháng 3 2020 lúc 17:24

+) Dấu hiệu ở đây là thời gian giải 1 bài toán

+) Có 10 học sinh trong nhóm

+) Lập bảng tần số:

Thời gian (x) Tần số (n)
4 1
5 1
7 7
8 1
9 3
10 2
N = 10

*Nhận xét:

+) Thời gian giải bài tập lâu nhất là 10p'

+) Thời gian giải bài tập nhanh nhất là 4p'

+)Thời gian giải bài tập trong 9p' chiếm tỉ lệ cao nhất

+) Chỉ có duy nhất 1 bạn giải bài tập nhanh nhất là trong 4 p'

Chúc bạn may mắn!

Bình luận (0)

Ta có:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}=k\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=3k\\b=5k\\c=7k\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow a-2b+3c=3k-2.5k+3.7k=3k-10k+21k=14k=14\Rightarrow k=1\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=3k=3\\b=5k=5\\c=7k=7\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow32a+10b^2-c^3=32.3+10.5^2-7^3=96+250-343=3\)Đề sai bạn nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Vân
Nguyễn Quỳnh Vân 12 tháng 2 2020 lúc 14:04

\(P(x)=ax^2+bx+c \) với a,b,c \(\in{Z}\)

Có : \(P(x)\vdots5\forall{x}\in{Z}\)

nên \(P(0)\vdots5\Leftrightarrow a0^2+b0+c\vdots5\)

\(\Leftrightarrow c\vdots5\)

\(P(x)\vdots5\forall x\) nên \(P(1)=a1^2+b1+c \vdots5\Leftrightarrow a+b+c\vdots 5\Rightarrow a+b\vdots 5\)\(c\vdots5\)

\(P{-1}=a(-1)^2+b(-1)+c\vdots5\Leftrightarrow a-b+c\vdots5\Rightarrow a-b\vdots 5\)\(c\vdots5\)

\(\begin{cases} (a+b)+(a-b) \vdots5\\ (a+b)-(a-b)\vdots5 \end{cases} \) <=> \(\begin{cases} a+b+a-b \vdots 5 \\ a+b-a+b\vdots 5 \end{cases}\) <=> \(\begin{cases} 2a\vdots 5 \\ 2b \vdots 5 \end{cases}\)

=> \(\begin{cases} a \vdots 5 \\ b \vdots 5 \end{cases}\) ( vì (2,5) đều là số nguyên tố )

Vậy \(a\vdots 5 ; b\vdots 5; c\vdots 5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 2 tháng 1 2020 lúc 19:14

Ta có : \(\frac{x}{8}-\frac{1}{4}=\frac{1}{y}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2x-1}{8}=\frac{1}{y}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)y=8\)

Do x,y nguyên nên \(2x-1,y\) là các cặp ước của 8.

Ta có bảng sau :

2x-1 1 -1 2 -2 4 -4 8 -8
x 1 0 1/2 -1/2 5/2 -3/2 9/2 7/7
y 8 -8 4 -4 2 -2 1 -1
Đánh giá Chọn Chọn Loại Loại Loại Loại Loại Loại

Vậy : ...

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 30 tháng 12 2019 lúc 22:01

\(\left|2x-1\right|+\left|1-2x\right|=8\)

\(2x-1\)\(1-2x\) là hai số đối nhau.

\(\Rightarrow\left|2x-1\right|=\left|1-2x\right|.\)

\(\left|2x-1\right|+\left|1-2x\right|=8\)

\(\Rightarrow\left|2x-1\right|+\left|2x-1\right|=8\)

\(\Rightarrow2.\left|2x-1\right|=8\)

\(\Rightarrow\left|2x-1\right|=8:2\)

\(\Rightarrow\left|2x-1\right|=4.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x-1=4\\2x-1=-4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x=5\\2x=-3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5:2\\x=\left(-3\right):2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\frac{5}{2}\\x=-\frac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right\}.\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 23 tháng 12 2019 lúc 10:44

Đề thiếu rồi bạn. Đinh Thị Thảo Oanh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN