Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh 3 tháng 4 2020 lúc 14:04
https://i.imgur.com/71BRrw6.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải 3 tháng 4 2020 lúc 16:54

\(3\frac{2}{7}.12\frac{1}{2}-3\frac{2}{7}.5\frac{1}{2}\)

=\(\frac{23}{7}.\frac{25}{2}-\frac{23}{7}.\frac{11}{2}\)

=\(\frac{23}{7}.\left(\frac{25}{2}-\frac{11}{2}\right)\)

=\(\frac{23}{7}.7\)

=\(\frac{23}{7}.\frac{7}{1}\)

=23

\(\left(\frac{4}{5}\right)^2-\left|-\frac{3}{5}\right|-\sqrt{\frac{25}{100}}\)

=\(\frac{16}{25}-\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\)

=\(\frac{32}{50}-\frac{30}{50}-\frac{25}{50}\)

=\(-\frac{23}{50}\)

\(\frac{9^{15}.27^2}{3^{15}}\)

=\(\frac{3^{30}.3^6}{3^{15}}\)

=\(3^{15}.3^6\)

=\(3^{21}\)

Bình luận (0)
Bùi Hùng Cừơng
Bùi Hùng Cừơng 30 tháng 3 2020 lúc 15:10

a,Vì x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên :

y = k.x(\(k\ne0\))

Khi x = 3 thì y = -6

\(\Rightarrow-6=k.3\)

\(\Rightarrow k=-3\)

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là -3.

b,y = -3x

c, Khi \(y=-1\Rightarrow x=-1:\left(-3\right)=\frac{1}{3}\)

Khi \(y=2\Rightarrow x=2:\left(-3\right)=\frac{-2}{3}\)

Bình luận (0)
Chiyuki Fujito
Chiyuki Fujito 30 tháng 3 2020 lúc 15:11

Hơi khó nhìn

Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 3 2020 lúc 16:46

Ta có: \(3^x+3^{x+1}+3^{x+2}=351\)

\(\Leftrightarrow3^x+3^x\cdot3+3^x\cdot9=351\)

\(\Leftrightarrow3^x\left(1+3+9\right)=351\)

\(\Leftrightarrow3^x=\frac{351}{13}=27\)

\(\Leftrightarrow3^x=3^3\)

hay x=3

Vậy: x=3

Bình luận (0)
Phan Minh Quang
Phan Minh Quang 27 tháng 3 2020 lúc 16:56

3^x + 3^x+1 + 3^x+2 = 351

=> 3^x + 3^x * 3 + 3^x * 9 = 351

=> 3^x * (1+3+9) = 315

=> 3^x * 12 = 315

=> 3^x = 315 / 12 = 26,25

=> x = 2.97

Bình luận (0)
Chiyuki Fujito
Chiyuki Fujito 24 tháng 3 2020 lúc 19:26

Ta có -1+|x+4,5|=-6,2

⇔ | x + 4,5| = - 5,2

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+4,5=-5,2\\x+4,5=5,2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-5,2-4,5\\x=5,2-4,5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-9,7\\x=0,7\end{matrix}\right.\)

Vậy x ∈ { - 9,7 ; 0,7 }

Học tốt ~~

Bình luận (0)
💋Amanda💋
💋Amanda💋 24 tháng 3 2020 lúc 19:25

TH1:-1+x+4,5=-6,2

x+3,5=-6,2

x=-9,7

TH2:-1-x-4,5=-6,2

-x-5,5=-6,2

x+5,5=6,2

x=0,7

Bình luận (0)

-1 + \(|x+4,5|\) = -6,2

\(|x+4,5|\)=-5,2

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+4,5=-5,2\\x+4,5=5,2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-0,7\\0,7\end{matrix}\right.\)

Vậy : . . .

HOKK TỐTT

Bình luận (0)
Nhật Minh
Nhật Minh 22 tháng 3 2020 lúc 13:31

a) x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

<=> y = kx

Vậy với x=6 và y = 4 thì: 6k = 4 <=> k = \(\frac{2}{3}\)

b) Biểu diễn: y = \(\frac{2}{3}\)x

c) Với x = 10 <=> y = \(\frac{2}{3}\). 10 <=> y = \(\frac{20}{3}\)

Bình luận (0)
Hân
Hân 22 tháng 3 2020 lúc 13:36

a) Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có : y=k.x Thay x=6;y=4 vào y=k.x ta được 4=k.6 =>k=4:6 Vậy k=\(\frac{2}{3}\)=1,3333333=1,(3)

b) biểu diễn y theo x: \(\frac{y}{k}\)

c) Khi x=10 =>y=1,3.10=13

Bình luận (0)
Nhật Minh
Nhật Minh 22 tháng 3 2020 lúc 10:53

Bài 1:

a) y = f(x) = 1 - 8x

<=> f(-1) = 1 - 8(-1) = 9

<=> f(1/2) = 1 - 8 . 1/2 = -3

<=> f(3) = 1 - 8 . 3 = -23

b) 1 - 8x = \(-2\frac{2}{3}\)

<=> 1 - 8x = \(-\frac{8}{3}\)

<=> 8x = \(\frac{11}{3}\)

<=> x = \(\frac{11}{24}\)

Bài 2:

a) y = ax đi qua M(-2: 1)

<=> 1a = -2 <=> a = -2

<=> y = -2x

b) Lập bảng giá trị:

Bảng 1:

x 0 -1
y = -2x 0 2

=> Đths y = -2x là một đường thẳng đi qua O(0; 0) và (-1; 2), có đồ thị là d1

Bảng 2:

x 0 1
y = 2x 0 2

=> Đths y = 2x là một đường thẳng đi qua O(0; 0) và (1; 2), có đồ thị là d2

Vẽ:

> > x y d1 O 2 -1 1 - - d2

c) +) Xét A(-15; 30)

Thay x = -15; y = 30 vào đths y = -2x

<=> 30 = -2(-15)

<=> A thuộc đths trên

+) Xét B(10; -5)

Thay x = 10; y = -5 vào đths y = -2x

<=> -5 ≠ -2 . 10

<=> B không thuộc đths trên

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thùy Trang
Đỗ Thị Thùy Trang 20 tháng 3 2020 lúc 12:10

Ko có cái nào ở góc phần tư thứ hai cả bạn ơi. Có khi sai đề hay bạn xem lại đii

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Minh Trí
Nguyễn Hữu Minh Trí 20 tháng 3 2020 lúc 15:24

Sai đề ak cậu

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thùy Trang
Đỗ Thị Thùy Trang 20 tháng 3 2020 lúc 20:28

Vậy đáp án là B. -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 1 1 2 3 A II I III IV B C D

Bình luận (0)
Do Not Call My Name
Do Not Call My Name 18 tháng 3 2020 lúc 16:48

Bài 1:

\(\frac{2^5.15^4}{5^4.6^3}=\frac{2^5.\left(3.5\right)^4}{5^4.\left(2.3\right)^3}=\frac{2^3.2^2.3^3.3^1.5^4}{5^4.2^3.3^3}=2^2.3^1=4.3=12\)

Chúc bạn may mắn !

Bình luận (0)
Bùi Hùng Cừơng
Bùi Hùng Cừơng 18 tháng 3 2020 lúc 20:37

Bài 1 : Thực hiện phép tính

\(\frac{2^5.15^4}{5^4.6^3}=\frac{1^5.3^4}{1^4.3^3}=\frac{1.3^4}{1.3^3}=\frac{3^4}{3^3}=3^1=3\)

Chúc bạn học tốt :D

Bình luận (0)
Phạm Trà My
Phạm Trà My 18 tháng 3 2020 lúc 18:29

ai giúp mình bài 2 với ạ, mình đang cần gấp!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN