Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn 2 tháng 1 2018 lúc 18:48

Xét hàm số y = 3x.

Thay \(y=-\dfrac{5}{3}\) vào y = 3x có:

\(3x=-\dfrac{5}{3}.\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{-\dfrac{5}{3}}{3}\Rightarrow x=-\dfrac{5}{9}.\)

Vậy.....

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Hưng
Nguyễn Huy Hưng 5 tháng 1 2018 lúc 19:35

Ta có \(\dfrac{-5}{3}\)là y ( là tung độ)

Thay vào: \(\dfrac{-5}{3}\)=3x

\(\Rightarrow x=\dfrac{-5}{3}:3\)

\(\Rightarrow\)x=\(\dfrac{-5}{9}\)

Vậy hoành độ là \(\dfrac{-5}{9}\) thuộc đồ thị hàm số y=3x hay C (\(\dfrac{-5}{9}\);\(\dfrac{-5}{3}\))

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 1 tháng 1 2018 lúc 7:42

\(B=3:\left(-\dfrac{3}{2}\right)+\dfrac{1}{9}.\sqrt{36}\)

\(=3.\dfrac{-2}{3}+\dfrac{1}{9}.6\)

\(=-2+\dfrac{2}{3}\)

\(=-\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 1 tháng 1 2018 lúc 8:45

\(B=3:\left(-\dfrac{3}{2}\right)+\dfrac{1}{9}.\sqrt{36}\)

\(B=3:\left(-\dfrac{3}{2}\right)+\dfrac{1}{9}.6\)

\(B=\left(-2\right)+\dfrac{2}{3}\)

\(B=\dfrac{-4}{3}\)

Bình luận (0)
An Van  hai
An Van hai 2 tháng 1 2018 lúc 13:53

B=3:(−32)+19.√36B=3:(−32)+19.36

B=3:(−32)+19.6B=3:(−32)+19.6

B=(−2)+23B=(−2)+23

B=−43

Bình luận (0)
Ngô Tấn Đạt
Ngô Tấn Đạt 30 tháng 12 2017 lúc 12:45

Số 320 thành 3 số

Gọi 3 số đó lần lượt là a;b;c

Theo đề ta có :

\(0,2a=\dfrac{1}{9}b=\dfrac{3}{22}c\\ \Leftrightarrow\dfrac{1}{5}a=\dfrac{b}{9}=\dfrac{c}{\dfrac{22}{3}}\\ \Leftrightarrow\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{9}=\dfrac{c}{\dfrac{22}{3}}=\dfrac{a+b+c}{5+9+\dfrac{22}{3}}=\dfrac{320}{\dfrac{64}{3}}=15\\ \Rightarrow a=75;b=135;c=110\)

Bình luận (0)
Ngô Tấn Đạt
Ngô Tấn Đạt 29 tháng 12 2017 lúc 16:35

b.

\(-\left|7x-10\right|=2x+1\\ \Leftrightarrow\left|7x-10\right|=-2x-1\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}7x-10=-2x-1\\7x-10=2x+1\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=\dfrac{11}{5}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 29 tháng 12 2017 lúc 12:17

Gọi x, y, z, t là lần lượt là số học sinh khối 6,7,8,9

Theo đè ta có:

\(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{8}=\dfrac{t}{6}\) và (x+y)- (z+y)= 120

Áp dụng tính chất dãy tỉ só bằng nhau ta có:

=> \(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{8}=\dfrac{t}{6}\) =\(\dfrac{\left(x+y\right)-\left(z+t\right)}{\left(9+8\right)-\left(8+6\right)}\) =\(\dfrac{120}{3}=40\)

=> \(\dfrac{x}{9}=40\Rightarrow x=360\)

=> \(\dfrac{y}{8}=40\Rightarrow y=320\)

=> \(\dfrac{z}{8}=40\Rightarrow z=320\)

=> \(\dfrac{t}{6}=40\Rightarrow t=240\)

Vậy số học sinh khối 6, 7,8, 9 lần lượt là: 360; 320; 320; 240

Bình luận (0)
Trịnh Công Mạnh Đồng
Trịnh Công Mạnh Đồng 18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Đổi 1 tấn = 1000000 gam;

25kg = 25000 gam

Gọi x là lượng muối có trong 250g nước biển

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: 1000000/25000 = 250/x

⇒ x = 25000.250/1000000 = 6,25

Vạy trong 250g nước biển chứ 6.25g muối.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Khánh Huyền
Nguyễn Mai Khánh Huyền 18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Bài giải: Đổi 1 tấn = 1000000 gam; 25kg = 25000 gam

Gọi x là lượng muối có trong 250g nước biển Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

1000000/25000 = 250/x

⇒ x = 25000.250/1000000 = 6,25

Vậy trong 250g nước biển chứa 6.25g muối.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 18 tháng 4 2017 lúc 21:46

Đổi đơn vị: Đổi cùng đơn vị đo là gam.

Ta có: 1 tấn = 1000000g

25kg = 25000g

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có :

\(\dfrac{250}{x}=\dfrac{1000000}{25000}=40\Rightarrow x=\dfrac{250}{40}=6,25\left(g\right)\)

Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25g muối.

Bình luận (2)
Lynk Lee
Lynk Lee 10 tháng 12 2017 lúc 10:42

+ Tỉ lệ thuận có nghĩa là đại lượng x tăng thì đại lượng y cũng tăng

+Tỉ lệ nghịch có nghĩa là đại lượng x tăng thì đại lượng y giảm và ngược lại, đại lượng y tăng thì đại lượng y giảm

=>trong trường hợp này thì x và y tỉ lệ nghịch với nhau

Bình luận (0)
Liên Nguyễn Thị Nam
Liên Nguyễn Thị Nam 11 tháng 12 2017 lúc 20:51

Ta biết thể tích hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Theo đề bài ta có : 36= y.x \(\Rightarrow y=\dfrac{36}{x}\)

Với công thức này chứng tỏ rằng đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy 18 tháng 4 2017 lúc 21:50

theo đề bài ta có y.x=36(cm3)

Vậy y tỉ lệ nghịch với x

Bình luận (0)
Kaiba Weed
Kaiba Weed 27 tháng 12 2017 lúc 20:56

Do x là độ dài cạnh và y là chu vi của tam giác nên y = x+x+x =3x. Vậy y tỉ lệ thuận với x. Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Trà Lê
Trà Lê 27 tháng 12 2017 lúc 20:14

Tỉ lệ thuận

Bình luận (0)
đào thanh vân
đào thanh vân 28 tháng 12 2017 lúc 20:30

tỉ lệ thuận bởi vì khí độ dài tăng lên thì chu vi của nó cũng tăng

Bình luận (0)
Huyền Tô
Huyền Tô 28 tháng 12 2017 lúc 20:17

E(15,-30) = -2,15 = -30 =>E thuộc đồ thị hàm số y=-2x

F(1/4;1/2) = -2.1/4 ko bằng 1/2 => F ko thuộc

K(15,5;-31) = -2. 15,5 = -31 = k thuộc

Bình luận (2)
Nam Nguyễn
Nam Nguyễn 28 tháng 12 2017 lúc 20:21

+) Xét E(15; -30).

Thay \(x=15\) vào công thức hàm số \(y=-2x\) có:

\(y=-2x=-2.15=-30.\)

Mà E có \(y=30\Rightarrow\) E(15; -30) thuộc vào đồ thị hàm số \(y=-2x.\)

+) Xét \(F\left(\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{2}\right).\)

Thay \(x=\dfrac{1}{4}\) vào công thức hàm số \(y=-2x\) có:

\(y=-2x=-2.\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{2}.\)

Mà F có \(y=\dfrac{1}{2}\Rightarrow F\left(\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{2}\right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y=-2x.\)

+) Xét K(15,5; -31).

Thay \(x=15,5\) vào công thức hàm số \(y=-2x\):

\(y=-2x=-2.15,5=-31.\)

Mà K có \(y=-31\Rightarrow\) K(15,5; -31) thuộc vào đồ thị hàm số \(y=-2x.\)

Vậy.....

Bình luận (0)
Higurashi Kagome
Higurashi Kagome 28 tháng 12 2017 lúc 20:35

-Xét E có tọa độ 15; -30=>x=15 ; y =-30. Thay x = 15 vào hàm số y=-2x, ta được : y=-2.15=> y=-30. Vậy E(15;-30) thuộc đồ thị hàm số y= -2x. -Xét F có tọa độ 1/4;1/2=> x=1/4;y=1/2. Thay x= 1/4 vào hàm số y=-2x ta được: y= -2.1/4=>y=-1/2 khác với 1/2. Vậy F(1/4;1/2) ko thuộc đồ thị hàm số y= -2x. -Xét K có tọa độ 15,5 ;-31 => x=15,5; y=-31. Thay x = 15,5 vào hàm số y=-2x ta được : y= -2.15,5=> y=-31. Vây K(15,5;-31) có thuộc đồ thị hàm số

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN