Ôn tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu1.Hãy chọn câu đúng,phương trình (4+2x)(x-1)=0 có nghiệm là

A.x=1;x=2

B.x=2;x=1

C.x=-1;x=2

D.x-1;x=−12−12

Câu 2.Hãy chọn câu đúng, phương trình (2+6x)(−x2−x2-4)=0 có nghiệm là

A.x=2

B.x=-2

C.x=4

D.x=−13−13

E.x=1313

Câu 3 Hãy chọ câu đúng, Phương trĩnh(3-5x)=0 có nghiệm là

A.1 nghiệm

B.2 nghiệm

C.vô nghiệm

D.vô số nghiệm

Câu 4. Phương trình x2(x2−2x+4)=0x2(x2−2x+4)=0 có số nghiệm là

A.vô nghiệm

B. 4 nghiệm

C. 3 nghiệm

D.2 nghiệm

E.1 nghiệm

Câu 5.Hãy chọn câu đúng, Cho tứ giác ABCD có đường chéo Ac vuông góc với BD, diện tích của tam giác ABCD là 20cm2cm2 ,AC=4cm. vậy

A.BD=2cm

B. BD=4cm

C. BD=8cm

D. BD=10cm

E. BD=12cm

Câu 6. Hãy chọn câu đúng. Cho hình thoi có cạnh dài 10cm và một trong các góc của nó bằng 150 độ. diện tích hình thoi là

A. 10cm2cm2

B. √75cm275cm2

C. 50cm250cm2

D.20√75cm22075cm2

E. 75cm275cm2

Câu 7. Hãy chọn câu đúng. Cho các đoạn thẳng AB=6cm, CD=8cm,EF=4cm,MN=20mm,PQ=15mm

A. Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF vàCD

B.Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN

C.Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng PQ và MN

D. Hai đợn thẳng CD và PQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và MN

E. hai đoạn thẳng AB và MN tỉ lệ với hai đoạn thẳng CD và PQ

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia đối của tia BA lần lượt lấy các điểm M và N. Biết ABMN=2;MNBN=23ABMN=2;MNBN=23 . Độ dài đoạn thẳng AN là:

A.6cm

B.8cm

C.12cm

D.14cm

E.16cm

E.75 cm2

Câu1.Hãy chọn câu đúng,phương trình (4+2x)(x-1)=0 có nghiệm là

A.x=1;x=2

B.x=2;x=1

C.x=-1;x=2

D.x-1;x=−12−12

Câu 2.Hãy chọn câu đúng, phương trình (2+6x)(−x2−x2-4)=0 có nghiệm là

A.x=2

B.x=-2

C.x=4

D.x=−13−13

E.x=1313

Câu 3 Hãy chọ câu đúng, Phương trĩnh(3-5x)=0 có nghiệm là

A.1 nghiệm

B.2 nghiệm

C.vô nghiệm

D.vô số nghiệm

Câu 4. Phương trình x2(x2−2x+4)=0x2(x2−2x+4)=0 có số nghiệm là

A.vô nghiệm

B. 4 nghiệm

C. 3 nghiệm

D.2 nghiệm

E.1 nghiệm

Câu 5.Hãy chọn câu đúng, Cho tứ giác ABCD có đường chéo Ac vuông góc với BD, diện tích của tam giác ABCD là 20cm2cm2 ,AC=4cm. vậy

A.BD=2cm

B. BD=4cm

C. BD=8cm

D. BD=10cm

E. BD=12cm

Câu 6. Hãy chọn câu đúng. Cho hình thoi có cạnh dài 10cm và một trong các góc của nó bằng 150 độ. diện tích hình thoi là

A. 10cm2cm2

B. √75cm275cm2

C. 50cm250cm2

D.20√75cm22075cm2

E. 75cm275cm2

Câu 7. Hãy chọn câu đúng. Cho các đoạn thẳng AB=6cm, CD=8cm,EF=4cm,MN=20mm,PQ=15mm

A. Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF vàCD

B.Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN

C.Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng PQ và MN

D. Hai đợn thẳng CD và PQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và MN

E. hai đoạn thẳng AB và MN tỉ lệ với hai đoạn thẳng CD và PQ

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia đối của tia BA lần lượt lấy các điểm M và N. Biết ABMN=2;MNBN=23ABMN=2;MNBN=23 . Độ dài đoạn thẳng AN là:

A.6cm

B.8cm

C.12cm

D.14cm

E.16cm

E.75 cm2

Câu1.Hãy chọn câu đúng,phương trình (4+2x)(x-1)=0 có nghiệm là

A.x=1;x=2

B.x=2;x=1

C.x=-1;x=2

D.x-1;x=−12−12

Câu 2.Hãy chọn câu đúng, phương trình (2+6x)(−x2−x2-4)=0 có nghiệm là

A.x=2

B.x=-2

C.x=4

D.x=−13−13

E.x=1313

Câu 3 Hãy chọ câu đúng, Phương trĩnh(3-5x)=0 có nghiệm là

A.1 nghiệm

B.2 nghiệm

C.vô nghiệm

D.vô số nghiệm

Câu 4. Phương trình x2(x2−2x+4)=0x2(x2−2x+4)=0 có số nghiệm là

A.vô nghiệm

B. 4 nghiệm

C. 3 nghiệm

D.2 nghiệm

E.1 nghiệm

Câu 5.Hãy chọn câu đúng, Cho tứ giác ABCD có đường chéo Ac vuông góc với BD, diện tích của tam giác ABCD là 20cm2cm2 ,AC=4cm. vậy

A.BD=2cm

B. BD=4cm

C. BD=8cm

D. BD=10cm

E. BD=12cm

Câu 6. Hãy chọn câu đúng. Cho hình thoi có cạnh dài 10cm và một trong các góc của nó bằng 150 độ. diện tích hình thoi là

A. 10cm2cm2

B. √75cm275cm2

C. 50cm250cm2

D.20√75cm22075cm2

E. 75cm275cm2

Câu 7. Hãy chọn câu đúng. Cho các đoạn thẳng AB=6cm, CD=8cm,EF=4cm,MN=20mm,PQ=15mm

A. Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF vàCD

B.Hai đoạn thẳng AB vàPQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN

C.Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng PQ và MN

D. Hai đợn thẳng CD và PQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng AB và MN

E. hai đoạn thẳng AB và MN tỉ lệ với hai đoạn thẳng CD và PQ

Câu 8. Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Trên tia đối của tia BA lần lượt lấy các điểm M và N. Biết ABMN=2;MNBN=23ABMN=2;MNBN=23 . Độ dài đoạn thẳng AN là:

A.6cm

B.8cm

C.12cm

D.14cm

E.16cm

E.75 cm2

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.