NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG - Hỏi đáp