NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

B.Thị Anh Thơ
30 tháng 12 2019 lúc 19:31

Fe2O3+6HNO3\(\rightarrow\)2Fe(NO3)3+3H2O

Fe2O3+H2SO4\(\rightarrow\)Fe2(SO4)3+H2O

nHNO3=0,4.2=0,8(mol)

nFe2O3=\(\frac{16}{160}\)=0,1(mol)

\(\Rightarrow\)nHNO3 dư=0,8-0,6=0,2(mol)

nH+ dư=0,2(mol)

nFe3+=0,1.2=0,2(mol)

3Cu + 8H+ + 2NO3- \(\rightarrow\)Cu2+ + 2NO+ 4H2O

0,075__0,2___________________________________(mol)

2Fe3+ + Cu\(\rightarrow\)2Fe2+ + Cu2+

0,2____0,1_________________(mol)

\(\Rightarrow\)mCu=0,175.64=11,2(g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
23 tháng 12 2019 lúc 10:44

n Fe2O3=0,1mol

mHCl=29,2g

\(\rightarrow\) nHCl=0,8mol

PTHH: Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\) 2FeCl3+3H2O

______0,1_______0,8

Lập tỉ lệ \(\rightarrow\) nHCL dư

p/ư__ 0,1______0,6______0,2___0,3

mFeCl3=0,2.162,5=32,5g

Theo định luật btoan khối lượng ta có :

mdd FeCl3=16+400-0,3.18=410,6g

\(\rightarrow\)C%FeCl3=\(\frac{32,5}{410,6}.100\%\)=7,9%

Bình luận (0)
Yamato Ông Trùm
30 tháng 12 2019 lúc 15:49

anh j ơi đề có sai ở đâu 0 vậy

Bình luận (0)
Ngọc Mai
24 tháng 4 2017 lúc 22:58

* Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 thì xảy ra p.ứ:

HCl + Na2CO3 --> NaHCO3 + NaCl

Khi axit dư thì

HCl + NaHCO3 --> NaCl + CO2 + H2O

* Khi cho từ từ dd Na2CO3 vào dd axit thì xảy ra p.ứ:

Na2CO3 + HCl --> NaCl + CO2 + H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN