NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Lê Thu Dương
1 tháng 3 2020 lúc 12:33

Không tác dụng nha bạn

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
30 tháng 9 2017 lúc 6:16

nBa=0,43mol

Số mol HCl=0,5mol

Số mol CuSO4=0,4mol

Ba+2HCl\(\rightarrow\)BaCl2+H2

Dựa vào số mol và hệ số cân bằng ta thấy HCl hết, Ba dư=0,43-0,5:2=0,18mol

Số mol BaCl2=0,5:2=0,25mol

Ba+2H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2+H2

Số mol Ba(OH)2=số mol Ba=0,18mol

Ba(OH)2+CuSO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+Cu(OH)2\(\downarrow\)

Số mol BaSO4=số mol Cu(OH)2=0,18mol

Số mol CuSO4dư=0,4-0,18=0,22mol

BaCl2+CuSO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+CuCl2

Số mol BaSO4=số mol CuSO4 dư=0,22mol

mkết tủa=(0,18+0,22).233+0,18.98=110,84g

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
30 tháng 9 2017 lúc 6:24

p1:

\(n_{H_2}=0,3mol\)

Ba+2H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2+H2

Zn+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaZnO2+H2

Zn dư

p2:

\(n_{H_2}=0,45mol\)

Ba+2H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2+H2

Zn+2KOH\(\rightarrow\)K2ZnO2+H2

Gọi số mol Ba và Zn trong mỗi phần là x và y

Số mol H2 ở phần 1=x+x=0,3 suy ra x=0,3:2=0,15mol

Số mol H2 ở phần 2=x+y=0,45 suy ra y=0,45-x=0,45-0,15=0,3mol

m=2(0,15.137+0,3.65)=2.40,05=80,1g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN