Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Phí Đức
11 giờ trước (10:00)

$x(x^2-3)=9+x^3\\\Leftrightarrow x^3-3x=9+x^3\\\Leftrightarrow x^3-3x-x^3=9\\\Leftrightarrow -3x=9\\\Leftrightarrow x=-3$

Vậy giá trị của $x$ cần tìm là $x=-3$

Bình luận (0)
Maximilian
11 giờ trước (10:01)

\(x\cdot\left(x^2-3\right)=9+x^3\)

\(\Leftrightarrow x^3-3x=9+x^3\)

\(\Leftrightarrow x^3-x^3=9+3x\)

\(\Leftrightarrow9+3x=0\)

\(\Leftrightarrow3x=-9\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Bình luận (0)
Phí Đức
11 giờ trước (9:55)

$(2x+4)(-12x)=0\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{1}2x+4=0\\-12x=0\end{array}\right.\\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{1}2x=-4\\x=0\end{array}\right.\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{1}x=-2\\x=0\end{array}\right.\)

Vậy giá trị của \(x\) cần tìm là \(x=-2\) hoặc \(x=0\)

Bình luận (0)
Maximilian
11 giờ trước (9:55)

\(\left(2x+4\right)\left(-12x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x+4=0\\-12x=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=0\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phí Đức
11 giờ trước (9:57)

$(2x+4)(-12x)=0\\\Leftrightarrow \left[\begin{array}{1}2x+4=0\\-12x=0\end{array}\right.\\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{1}2x=-4\\x=0\end{array}\right.\\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{1}x=-2\\x=0\end{array}\right.$

Vậy giá trị của $x$ cần tìm là $x=-2$ hoặc $x=0$

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
5 tháng 6 lúc 21:04

`-x3+x3+13`

`=0+13=13`

Không cần biết là `-x^3` hay `-x.3` những triệt tiêu thì nó cũng = 0.

Bình luận (0)
Mai Hương
1 tháng 6 lúc 16:20

đề là j vậy bn

 

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
1 tháng 6 lúc 16:21

`-3x(3x-2y+10)= -3x.3x + 3x.2y - 3x.10 = -9x^2 + 6xy -30x`

Bình luận (0)
_Jun(준)_
1 tháng 6 lúc 16:21

 -3x(3x-2y+10)

 (-3x).3x +(-2y) . (-3x) + 10.(-3x)

= -9x +6xy + -30x

=  (-9x + -30x )+6xy

=-39x +6xy 

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Ngọc Hân
23 tháng 5 lúc 17:03

\(\left(4x^2+5y-6\right).3xy\) Phải đề như thế này không bạn

Bình luận (0)
Aurora
23 tháng 5 lúc 18:02

\(\left(4x^2+5y-6\right).3x=12x^3+15xy-18x\)

Bình luận (0)

Ta có: \(A\left(x\right)=-x^3-x\left(5x^3+2-3x\right)+2+5x^4-12x-x^2\)

\(=-x^3-5x^4-2x+3x^2+2+5x^4-12x-x^2\)

\(=-x^3+2x^2-14x+2\)

Thay x=1 vào A(x), ta được:

\(A\left(1\right)=-1^3+2\cdot1^2-14\cdot1+2=-1+2-14+2=1-14+2=3-14=-11\)

Thay x=-1 vào A(x), ta được:

\(A\left(-1\right)=-\left(-1\right)^3+2\cdot\left(-1\right)^2-14\cdot\left(-1\right)+2\)

\(=-\left(-1\right)+2\cdot1+14+2\)

\(=1+2+14+2\)

\(=4+15=19\)

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
28 tháng 2 lúc 21:38

`(x+15)/20+(x-7)/4=(x+12)/2+x/5`

`<=>x+15+5(x-7)=10(x+12)+4x`

`<=>x+15+5x-35=10x+120+4x`

`<=>6x-20=14x+120`

`<=>8x=-140`

`<=>-35/2`

Vậy `S={-35/2}`

Bình luận (1)
Trúc Giang
28 tháng 2 lúc 21:40

\(\dfrac{x+15}{20}+\dfrac{x-7}{4}=\dfrac{x+12}{2}+\dfrac{x}{5}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x+15}{20}+\dfrac{5\left(x-7\right)}{20}-\dfrac{10\left(x+12\right)}{20}-\dfrac{4x}{20}=0\)

=> x + 15 + 5x - 35 - 10x - 120 - 4x = 0

=> -8x - 140 = 0

=> -8x = 140

=> x = \(-\dfrac{35}{2}\)

Bình luận (2)

Ta có: \(\dfrac{x+15}{20}+\dfrac{x-7}{4}=\dfrac{x+12}{2}+\dfrac{x}{5}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+15}{20}+\dfrac{5\left(x-7\right)}{20}=\dfrac{10\left(x+12\right)}{20}+\dfrac{4x}{20}\)

\(\Leftrightarrow x+15+5x-35=10x+120+4x\)

\(\Leftrightarrow6x-20=14x+120\)

\(\Leftrightarrow6x-14x=120+20\)

\(\Leftrightarrow-8x=140\)

hay \(x=-\dfrac{35}{2}\)

Vậy: \(x=-\dfrac{35}{2}\)

Bình luận (0)

Áp dụng BĐT trong tam giác, ta được: 3+4>x

hay x<7

Vậy: 0<x<7

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
28 tháng 2 lúc 21:13

Nếu x là cạnh huyền

`=>x^2=3^2+4^2=25`

`=>x=5`

Nếu x không là cạnh huyền

`=>x^2=4^2-3^2=7`

`=>x=\sqrt{7}`

Bình luận (5)
Nham Nguyen
29 tháng 5 lúc 8:33

Áp dụng BĐT trong tam giác, ta có :

                |4 - 3| < x < 4 + 3

             ⇒ 1 < x < 7

Vậy các giá trị của x là 2, 3, 4, 5, 6.

Bình luận (0)

Xét ΔABC vuông tại A có 

\(AC=AB\cdot\cot\widehat{C}\)

\(\Leftrightarrow AC=\sqrt{192}\cdot\cot60^0=8\left(cm\right)\)

Ta có: ΔABC vuông tại A(gt)

nên \(S_{ABC}=\dfrac{AB\cdot AC}{2}=\dfrac{8\sqrt{3}\cdot8}{2}=32\sqrt{3}\left(cm^2\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN