Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

ILoveMath
7 giờ trước (8:42)

ta có: 20=21-1=x-1

B=x6-20x5-20x4-20x3-20x2-20x+3 

= x6-(x-1)x5-(x-1)x4-(x-1)x3-(x-1)x2-(x-1)x+3 

=x6-x6+x5-x5+x4-x4+x3-x3+x2-x2+x+3

=x+3

=21+3

=24

Bình luận (0)
Trên con đường thành côn...
7 giờ trước (8:43)

undefined

Bình luận (0)

Ta có: \(\left(4x+2\right)\left(7-3x\right)+\left(x-5\right)\left(12x+4\right)\)

\(=28x-12x^2+14-6x+12x^2+4x-60x-20\)

\(=-34x-6\)

Bình luận (0)
Ling ling 2k7
Hôm qua lúc 11:23

 (4x+2)(7−3x)+(x−5)(12x+4)(4x+2)(7−3x)+(x−5)(12x+4)

= 28x−\(12x^2\)+14−6x+\(12x^2\)+4x−60x−2

\(-12x^2+12x^2+28x-6x-60x+14-2\)

\(-34x-6\)

Vậy kết quả là -34x-6

Bình luận (0)

Ta có: \(\left(4x+2\right)\left(7-3x\right)+\left(x-5\right)\left(12x+4\right)\)

\(=28x-12x^2+14-6x+12x^2+4x-60x-20\)

\(=-34x-6\)

Bình luận (0)
ILoveMath
Hôm qua lúc 10:17

(2x+3)(x+4)-(2 -3x)(x-7)=(2x2+3x+8x+12)-(2x-3x2-14+21x)

                                     = 2x2+3x+8x+12-2x+3x2+14-21x

                                     = 5x2-12x+26

Bình luận (0)
Thùy Cái
Hôm qua lúc 10:25

\((2x+3)(x+4)-(2-3x)(x-7)\)

\(=2x^2+8x+3x+12-(2x-14-3x^2+21x)\)

\(=2x^2+11x+12-2x+14+3x^2-21x \)

\(=5x^2-12x+26\)

Bình luận (1)

Ta có: \(\left(2x+3\right)\left(x+4\right)-\left(2-3x\right)\left(x-7\right)\)

\(=2x^2+8x+3x+12-\left(2x-14-3x^2+21x\right)\)

\(=2x^2+11x+12+3x^2-23x+14\)

\(=5x^2-12x+26\)

Bình luận (0)

\(x\left(4x-2\right)\left(5+3x\right)\)

\(=x\left(12x^2+20x-10-6x\right)\)

\(=x\left(12x^2+14x-10\right)\)

\(=12x^3+14x^2-10x\)

Bình luận (0)
Trúc Giang
12 tháng 7 lúc 11:07

\(\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+5\right)-\left(x^3-8x^2\right)=\left(x^2+3x+2\right)\left(x+5\right)-x^3+8x^2=x^3+3x^2+2x+5x^2+15x+10-x^3+8x^2=16x^2+17x+10\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
12 tháng 7 lúc 11:07

Lời giải:
** Bạn chú ý viết đầy đủ yêu cầu của đề

$(x+1)(x+2)(x+5)-(x^3-8x^2)$

$=(x^2+3x+2)(x+5)-(x^3-8x^2)$

$=x^3+8x^2+17x+10-x^3+8x^2$

$=16x^2+17x+10$

Bình luận (0)
Đoàn Thị Ngần
12 tháng 7 lúc 11:05

x = -(3^(3/2)*căn bậc hai(13)*i+17)/32;x = (3^(3/2)*căn bậc hai(13)*i-17)/32;

Bình luận (0)
Dưa Hấu
12 tháng 7 lúc 10:56

undefined

Bình luận (0)
Laku
12 tháng 7 lúc 10:57

<=> x^2+4x+4-x^2+4x-4=8x

<=>8x=8x

<=>x thuộc R

Bình luận (0)

Ta có: (x+2)(x+2)-(x-2)(x-2)=8x

\(\Leftrightarrow x^2+4x+4-x^2+4x-4-8x=0\)

\(\Leftrightarrow0x=0\)(luôn đúng)

Vậy: S={x|\(x\in R\)}

Bình luận (0)

\(A=\left(t+2\right)\left(3t-1\right)-t\left(3t+3\right)-2t+7\)

\(=3t^2-t+6t-2-3t^2-3t-2t+7\)

\(=\left(3t^2-3t^2\right)-\left(t-6t+3t+2t\right)-\left(2-7\right)\)

\(=0-0-\left(-5\right)=5\)

Bình luận (0)
Họ Và Tên
10 tháng 7 lúc 17:16

A=(t+2)(3t−1)−t(3t+3)−2t+7A=(t+2)(3t−1)−t(3t+3)−2t+7

=3t2−t+6t−2−3t2−3t−2t+7=3t2−t+6t−2−3t2−3t−2t+7

=(3t2−3t2)−(t−6t+3t+2t)−(2−7)=(3t2−3t2)−(t−6t+3t+2t)−(2−7)

=0−0−(−5)=5

Bình luận (0)
ILoveMath
9 tháng 7 lúc 16:32

a) M=3a2(-2a2-2a-1/3)(-a-3)

thay a=-2 ta có:

M=3.(-2)2(-2.(-2)2-2.(-2)-1/3)(2-3)

   =3.4(-2.4+4-1/3).-1

   =-12.-13/3

   =52

b) N=(25x2+10xy+4y2)(5x-2y)

       =((5x)2+2.5.xy+(2y)2)(5x-2y)

       = (5x+2y)2(5x-2y)

       =(5x+2y)(5x+2y)(5x-2y)

       =(5x+2y)(25x2-4y2)

 thay x=1/5; y=1/2 ta có:

N=(5x+2y)(25x2-4y2)

   = (5.1/5+2.1/2)(25.(1/5)2-4.(1/2)2)

    = 2.0

    = 0

Bình luận (0)
loann nguyễn
7 tháng 7 lúc 15:56

\(3x\left(x+1\right)-2x\left(x+2\right)=1+x^2\)

3x2+3x-2x2-4x=1+x2

3x2+3x-2x2-4x-x2=1

x=-1

vậy............

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN