Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Ta có:

x+1xx+1x là số nguyên

⇒x+1⋮x⇒x+1⋮x

⇒1⋮x⇒1⋮x

⇒x∈Ư(1)⇒x∈Ư(1)

 

⇒x=1 x=−1

 
Bình luận (0)
Yeutoanhoc
28 tháng 2 lúc 21:28

`1/8+(2x+5)/24=(3x+5)/2+x/6`

`=>3+2x+5=12(3x+5)+4x`

`=>2x+8=36x+60+4x`

`=>2x+8=40x+60`

`=>38x=-52`

`=>x=-26/19`

Vậy `x=-26/19`

Bình luận (0)

b) Ta có: \(-5+\left|3x-1\right|+6=\left|-4\right|\)

\(\Leftrightarrow\left|3x+1\right|+1=4\)

\(\Leftrightarrow\left|3x+1\right|=3\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x+1=3\\3x+1=-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}3x=2\\3x=-4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{2}{3}\\x=-\dfrac{4}{3}\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{\dfrac{2}{3};-\dfrac{4}{3}\right\}\)

c) Ta có: \(\left(x-1\right)^2=\left(x-1\right)^4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)^4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^4-\left(x-1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\cdot\left[\left(x-1\right)^2-1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\cdot\left(x-1-1\right)\left(x-1+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\cdot\left(x-1\right)^2\cdot\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\\left(x-1\right)^2=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-1=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\\x=2\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{0;1;2\right\}\)

d) Ta có: \(5^{-1}\cdot25^x=125\)

\(\Leftrightarrow5^{-1}\cdot5^{2x}=5^3\)

\(\Leftrightarrow5^{2x-1}=5^3\)

\(\Leftrightarrow2x-1=3\)

\(\Leftrightarrow2x=4\)

hay x=2

Vậy: x=2

 

Bình luận (1)

Ta có: \(23\dfrac{1}{4}:\left(-\dfrac{3}{7}\right)-23\dfrac{1}{4}:\left(-\dfrac{5}{7}\right)\)

\(=\dfrac{93}{4}\cdot\dfrac{-7}{3}-\dfrac{93}{4}\cdot\dfrac{-7}{5}\)

\(=\dfrac{93}{4}\cdot\left(-\dfrac{7}{3}+\dfrac{7}{5}\right)\)

\(=\dfrac{93}{4}\cdot\dfrac{-14}{15}=-\dfrac{217}{10}\)

Bình luận (0)
Thu Hồng
3 tháng 2 lúc 14:10

=> \(\dfrac{2\left|x\right|}{3}\)\(\dfrac{11}{12}-\dfrac{3}{8}\)

=> \(\dfrac{2\left|x\right|}{3}=\dfrac{13}{24}\)

=> |x| = 13.3:24:2 = \(\dfrac{13}{16}\) => x = \(\dfrac{-13}{16}\) hoặc x = \(\dfrac{13}{16}\)

Bình luận (6)
Nguyễn Phương
3 tháng 1 lúc 20:12

cekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

Bình luận (0)

Ta có: \(\left(\dfrac{1}{5}\right)^3\cdot15^3\)

\(=\left(\dfrac{1}{5}\cdot15\right)^3\)

\(=3^3=27\)

Bình luận (0)
santa
29 tháng 12 2020 lúc 22:21

\(\dfrac{x-1}{2019}+\dfrac{x-2}{2018}+\dfrac{x-3}{2017}=3\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{x-1}{2019}-1\right)+\left(\dfrac{x-2}{2018}-1\right)+\left(\dfrac{x-3}{2017}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-1-2019}{2019}+\dfrac{x-2-2018}{2018}+\dfrac{x-3-2017}{2017}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-2020}{2019}+\dfrac{x-2020}{2018}+\dfrac{x-2020}{2017}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2020\right)\left(\dfrac{1}{2019}+\dfrac{1}{2018}+\dfrac{1}{2017}\right)=0\)

Vi \(\dfrac{1}{2019}+\dfrac{1}{2018}+\dfrac{1}{2017}\ne0\)

nên \(x-2020=0\)

\(\Leftrightarrow x=2020\)

Vậy ...

Bình luận (4)
Lê Trang
20 tháng 12 2020 lúc 9:45

Bạn vào biểu tượng chữ M ngược rồi viết lại đề nhé! undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN