Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

ILoveMath
Hôm kia lúc 16:35

nghiệm xấu lắm bạn xem lại đúng đề không

Bình luận (0)
Mun Mèo
30 tháng 7 lúc 12:38

Bình luận (0)
ILoveMath
27 tháng 7 lúc 15:55

P(x)=x2-8x=0 

⇒x(x-8)=0

⇒hoặc x=0

hoặc x-8=0⇒x=8

Bình luận (0)

Đặt P(x)=0

\(\Leftrightarrow x^2-8x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=8\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
21 tháng 7 lúc 16:01

\(x^3-6x^2+5x=0\Leftrightarrow x\left(x^2-6x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2-x-5x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left[x\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)\right]=0\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(x-5\right)=0\Leftrightarrow x=0;x=1;x=5\)

Bình luận (0)
Chu Công Tâm
21 tháng 7 lúc 16:10

\(x^3-6x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x^2-6x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x^2-x-5x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left[\left(x^2-x\right)-\left(5x-5\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow x.\left[x\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-1=0\\x-5=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1\\x=5\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{0;1;5\right\}\)

Bình luận (0)
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
19 tháng 7 lúc 10:17

3b : Ta có : \(P=2x\left(x+y-1\right)+y^2+1=2x^2+2xy-2x+y^2+1\)

\(=x^2+2xy+y^2+x^2-2x+1=\left(x+y\right)^2+\left(x-1\right)^2\)

Vậy biểu thức luôn nhận giá trị ko âm với mọi x ; y 

Bình luận (0)

Đề bài yêu cầu gì vậy em?

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
19 tháng 7 lúc 9:03

????

Bình luận (0)
ILoveMath
19 tháng 7 lúc 9:04

3x2-x=0

⇒x(3x-1)=0

⇒hoặc x=0

3x-1=0⇒x=1/3

Bình luận (0)

a) Đặt A(x)=0

\(\Leftrightarrow-12x=-18\)

hay \(x=\dfrac{3}{2}\)

b) Đặt B(x)=0

\(\Leftrightarrow x^2=16\)

hay \(x\in\left\{4;-4\right\}\)

c) Đặt C(x)=0

\(\Leftrightarrow3x^2+12=0\)(Vô lý)

Bình luận (0)
annehuynh34
18 tháng 7 lúc 19:29

a) Đặt A(x)=0

⇔−12x=−18⇔−12x=−18

hay x=32x=32

b) Đặt B(x)=0

⇔x2=16⇔x2=16

hay x∈{4;−4}x∈{4;−4}

c) Đặt C(x)=0

⇔3x2+12=0⇔3x2+12=0

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Bình
13 tháng 7 lúc 17:00

bạn chỉ cần cho đa thức = 0 ; tìm x là xong

Bình luận (0)
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
13 tháng 7 lúc 19:04

undefinedundefined

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Bình
10 tháng 7 lúc 10:47

hình lỗi.batngo

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN