Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà 2 tháng 7 2020 lúc 20:19

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì?

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

Chúc bạn học tốt!

#ngocha14092k7

Bình luận (0)
Trường Beenlee
Câu 1: Nhiệt năng của vật tăng khi: * A.Vật truyền nhiệt cho vật khác. B.Vật thực hiện công lên vật khác. C.Chuyển động của vật nhanh lên. D.Chuyển động của các phân tử tạo nên vật tăng. Câu 2: Trong điều kiện nào thì hiện tượng khuyếch tán giữa hai chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn? * A.Khi nhiệt độ giảm. B.Khi nhiệt độ tăng. C.Khi thể tích của các chất lỏng lớn hơn. D.Khi trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn Câu 3: Nguyên tử, phân tử KHÔNG có tính chất nào sau đây? * A.Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. B.Giữa chúng có khoảng cách. C.Chuyển động không ngừng. D.Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. Câu 4: Quả bóng bay dù buộc thật chặt để ngoài không khí một thời gian vẫn bị xẹp. Vì: * A.Không khí nhẹ nên có thể chui qua lỗ buộc ra ngoài. B.Giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài. C.Lúc bơm không khí vào trong bóng còn nóng, sau một thời gian không khí nguội đi và co lại làm cho bóng bị xẹp. D.Cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng, nó tự động co lại. Câu 5: Một bình chia độ có GHĐ 250ml, đang chứa 50ml rượu. Đổ vào bình chia độ 50ml nước. Khi đó mực chất lỏng trong bình chia độ sẽ: * A.Lớn hơn 100ml. B.Bằng 100ml. C.Bằng 250ml. D.Nhỏ hơn 100ml. Câu 6: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của vật KHÔNG THAY ĐỔI? * A.Khối lượng riêng và trọng lượng riêng. B.Nhiệt năng. C.Thể tích và nhiệt độ. D.Khối lượng và trọng lượng. Câu 7: Câu nào dưới đây nói về nhiệt năng KHÔNG ĐÚNG? * A.Phần nhiệt năng vật thu vào hay toả ra được gọi là nhiệt lượng. B.Nhiệt năng của một vật thay đổi khi nhiệt độ của vật thay đổi. C.Nhiệt năng là một dạng năng lượng. D.Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật. Câu 8: Khi nén không khí trong một chiếc bơm xe đạp thì: * A.Kích thước các phân không khí giảm. B.Khoảng cách giữa các phân tử không khí giảm. C.Số phân tử không khí trong bơm giảm. D.Khối lượng các phân không khí giảm. Câu 9: Nhiệt lượng là: * A.Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi khi truyền nhiệt. B.Đại lượng chỉ xuất hiện khi có thực hiện công. C.Một dạng năng lượng, có đơn vị là oát. D.Đại lượng tăng khi nhiệt độ tăng, giảm khi nhiệt độ giảm. Câu 10: Tính chất nào sau đây KHÔNG PHẢI của nguyên tử, phân tử? * A.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. B.Chuyển động không ngừng. C.Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách. D.Chỉ có thế năng, không có động năng.
Ngọc Nga Nguyễn
Ngọc Nga Nguyễn 26 tháng 11 2019 lúc 21:48

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bình luận (0)
Ngọc Nga Nguyễn
Ngọc Nga Nguyễn 26 tháng 11 2019 lúc 21:48

hinh day

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 23 tháng 8 2019 lúc 17:39

Tự tóm tắt :3

a/ Nhiệt lượng để nc đá tăng lên 00C là:

\(Q_1=m_1.c_1.\left(0+5\right)=2.1800.5=18000\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nc đá tan chảy là:

\(Q_2=m_1.\lambda=2.34.10^4=68.10^4\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nc tăng lên 1000C là:

\(Q_3=m_1.c_2.100=2.4200.100=840000\left(J\right)\)

Nhiệt lượng để nước hoá hơi là:

\(Q_4=m_1.L=2.23.10^5=46.10^5\left(J\right)\)

Nhiệt lương tổng cộng:

\(Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4\)

\(=18000+640000+4600000+840000=6098000\left(J\right)\)

b/ Nhiệt lượng để m1-0,1= 1,9(kg) nước tan hết là:

\(Q_{thu}=1,9.\lambda=1,9.34.10^4=646000\left(J\right)\)

Nhiệt lượng nước và xô toả ra là:

\(Q_{toả}=\left(m_{nc}.c_2+m_x.c_3\right)\left(50-0\right)=\left(m_n.4200+0,5.880\right)50=210000m_n+22000\left(J\right)\)

Ta có PTCBN:

\(Q_{toả}=Q_{thu}\Leftrightarrow18000+646000=210000m_n+22000\)

\(\Leftrightarrow m_n\approx3,06\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Netflix
Netflix 20 tháng 8 2019 lúc 7:29
https://i.imgur.com/QRaFSFc.jpg
Bình luận (1)
Netflix
Netflix 19 tháng 8 2019 lúc 21:06

Bài làm:

Nhiệt lượng toàn phần mà than đá tỏa ra để đun sôi nước là:

Qtp = q.m = 34.106.0,5 = 17.106 (J)

Nhiệt lượng có ích mà nước được cung cấp để đun sôi là:

Qci = mnước.cnước.Δt = 25.4200.(100 - 20) = 84.105 (J)

Hiệu suất tỏa nhiệt của bếp than đó là:

H = \(\frac{Q_{ci}}{Q_{tp}}\).100% = \(\frac{84.10^5}{17.10^6}\).100% ≃ 49,41 %

Bình luận (1)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 20 tháng 8 2019 lúc 19:02

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN