Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Anh Phạm
31 tháng 7 lúc 19:58

#include <bits/stdc++.h>
#define forvct(i,v) for(int i = 0, _key = v.size(); i < _key; ++i)
#define forinc(i,a,b) for(int i = a, _key = b; i <= _key; ++i)
#define fordec(i,a,b) for(int i = a, _key = b; i >= _key; --i)
#define p_b push_back
#define ll long long
#define nn 100001

using namespace std;

int n, m, l, q, t, res, test,
    a[nn], tin[nn], tout[nn], mark[nn], terror[nn], p[nn][20];
vector<int> adj[nn], _adj[nn];
stack<int> stk;

void enter()
{
    cin >> n;
    int u, v;
    forinc(i,1,n-1)
    {
        cin >> u >> v;
        adj[u].p_b(v);
        adj[v].p_b(u);
    }
    l = log2(n);
    cin >> q;
}

void visit(const int &u)
{
    tin[u] = ++t;
    forinc(j,1,l) p[u][j] = p[p[u][j-1]][j-1];
    forvct(j,adj[u])
    {
        int v = adj[u][j];
        if (v != p[u][0])
        {
            p[v][0] = u;
            visit(v);
        }
    }
    tout[u] = ++t;
}

bool anc(const int &u, const int &v)
{
    return tin[u] <= tin[v] && tout[u] >= tout[v];
}

int lca(int u, int v)
{
    if (anc(u,v)) return u;
    if (anc(v,u)) return v;
    fordec(j,l,0)
        if (!anc(p[u][j],v)) u = p[u][j];
    return p[u][0];
}

bool cmp(const int &x, const int &y)
{
    return tin[x] < tin[y];
}

bool check(const int &u)
{
    int cnt = 0;
    forvct(j,_adj[u])
    {
        int v = _adj[u][j];
        if (terror[u] == test)
        {
            if (terror[v] == test && p[v][0] == u)
            {
                res = -1;
                return -1;
            }
            bool x = check(v);
            if (res == -1) return -1;
            res += x;
        }
        else
        {
            bool x = check(v);
            if (res == -1) return -1;
            cnt += x;
        }
    }
    if (terror[u] == test || cnt == 1) return 1;
    if (cnt > 1) res++;
    return 0;
}

void query()
{
    cin >> m;
    forinc(i,1,m)
    {
        cin >> a[i];
        _adj[a[i]].clear();
        mark[a[i]] = test;
        terror[a[i]] = test;
    }
    sort(a+1,a+m+1,cmp);
    forinc(i,1,m-1)
    {
        int tmp = lca(a[i],a[i+1]);
        if (mark[tmp] < test)
        {
            mark[tmp] = test;
            a[++m] = tmp;
            _adj[tmp].clear();
        }
    }
    sort(a+1,a+m+1,cmp);
    while (!stk.empty()) stk.pop();
    stk.push(a[1]);
    forinc(i,2,m)
    {
        while (tout[stk.top()] < tout[a[i]]) stk.pop();
        _adj[stk.top()].p_b(a[i]);
        stk.push(a[i]);
    }
    res = 0;
    check(a[1]);
    cout << res << "\n";
}

int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    enter();
    p[1][0] = 1;
    visit(1);
    for(test = 1; test <= q; ++test) query();
}

 

Bình luận (0)
Anh Phạm
31 tháng 7 lúc 19:59

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 100010;

vector<int> edge[maxn];
int f[maxn];
bool visited[maxn];

void dfs(int u) {
  visited[u] = true;
  f[u] = 1;
  for (int v : edge[u]) {
    if (!visited[v]) {
      dfs(v);
      f[u] += f[v];
    }
  }
}

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    edge[u].push_back(v);
    edge[v].push_back(u);
  }
  vector<int> components;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!visited[i]) {
      dfs(i);
      components.push_back(f[i]);
    }
  }
  int res = components.front();
  int rest = 0;
  for (int i = 1; i < components.size(); i++) {
    rest = max(rest, components[i]);
  }
  cout << res + rest << endl;
}

 

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
27 tháng 7 lúc 11:39

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0); cout.tie(0);
    int t,n,a[100001],s[100001],Max,sum,Min[100001],Max2;
    cin >> t;
    for (int i=1;i<=t;i++)
    {
        Max=INT_MIN;
        sum=0;
    cin >> n;
    s[0]=0;
    Min[0]=0;
    Max2=a[1];
    for (int i=1;i<=n;i++)
        {
            cin >> a[i];
            s[i]=s[i-1]+a[i];
            if (a[i]>Max) Max=a[i];
            if (a[i]>0) sum+=a[i];
            Min[i]=min(Min[i-1],s[i]);
            Max2=max(Max2,s[i]-Min[i-1]);
        }
    if (sum==0) cout << Max;
    else cout << sum;
    cout << ' ' << Max2 << '\n';
    }
    return 0;

}

Bình luận (2)
Anh Phạm
31 tháng 7 lúc 20:01

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAXN = 100005;
const int oo = 1000000007;

int nTest, n, a[MAXN];

int task1() {
    int res = 0;
    bool allNegative = true;

    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        if (a[i] >= 0) {
            allNegative = false;
            res += a[i];
        }
    }

    if (allNegative)
        res = *max_element(a, a+n);
    return res;
}

int task2() {
    int sum = 0, res = -oo;
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        sum = sum + a[i];
        res = max(res, sum);
        sum = max(sum, 0);
    }

    return res;
}

int main() {
    scanf("%d", &nTest);
    while (nTest--) {
        scanf("%d", &n);
        for(int i = 0; i < n; ++i)
            scanf("%d", &a[i]);

        printf("%d %d\n", task1(), task2());
    }

}

Bình luận (0)
nguyễn an phát
11 tháng 5 lúc 15:32

program doc_so;

uses crt;

var i,n:longint;

st1,st2:string;

begin

  clrscr;

  write('nhap n:');readln(n);

  str(n,st1);

  st2:='';

  if length(st1)=6 then

  begin

    case st1[1] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' tram ';

    case st1[2] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[3] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' nghin ';

    case st1[4] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' tram ';

    case st1[5] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[6] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'lam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  if length(st1)=5 then

  begin

    case st1[1] of

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[2] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' nghin ';

    case st1[3] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' tram ';

    case st1[4] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[5] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'lam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  if length(st1)=4 then

  begin

    case st1[1] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' nghin ';

    case st1[2] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' tram ';

    case st1[3] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[4] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'lam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  if length(st1)=3 then

  begin

    case st1[1] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' tram ';

    case st1[2] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[3] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'lam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  if length(st1)=2 then

  begin

    case st1[1] of

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    st2:=st2+' muoi ';

    case st1[2] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'lam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  if length(st1)=1 then

  begin

    case st1[1] of

      '1':st2:=st2+'mot';

      '2':st2:=st2+'hai';

      '3':st2:=st2+'ba';

      '4':st2:=st2+'bon';

      '5':st2:=st2+'nam';

      '6':st2:=st2+'sau';

      '7':st2:=st2+'bay';

      '8':st2:=st2+'tam';

      '9':st2:=st2+'chin';

    end;

    writeln(st2);

  end;

  readln;

end.

Bình luận (0)
Vocie The
8 tháng 5 lúc 23:28

undefined

Bình luận (2)
Vocie The
8 tháng 5 lúc 23:46

Nhập số . In ra số đó dưới dạng chữ ví dụ :1=> một, 12=> một hai. 1234=> một hai ba bốn

 

Bình luận (3)
Vocie The
9 tháng 5 lúc 16:41

 Viết 1 functions cho việc khởi tạo thông tin của một người(lưu dưới dạng một chuỗi ) .yêu cầu: nhập số lượng ng , sử dụng funtions đã tạo lưu người đó vào 1 danhhh sách, in ra danhh sách đó

Bình luận (1)
nguyễn an phát
11 tháng 5 lúc 16:09

Program soa_so;

Uses crt;

Var i,j,k,l,n:longint;

st2:string;

Begin

     Clrscr;

     write('nhap n,k:');readln(n,k);

     str(n,st2);k:=length(st2)-k;

     For i:=1 to k do

     Begin

           l:=i;

           For j:=i to length(st2)k do

           If st2[l]<st2[j] then l:=j;

           If l>i then delete(st2,i,l-i);

      End;

      Write(copy(st2,1,k));

      Readln;

End.

Bình luận (0)
Nhật Hạ
8 tháng 4 lúc 7:41

cho em xin cong thuc tinh voi a

Bình luận (0)

Câu 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Câu 2: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Cac so chan la: ');

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2=0 then write(a[i]:4);

writeln;

writeln('Cac so le la: ');

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 2<>0 then write(a[i]:4);

writeln;

writeln('Cac so chia het cho 3 la: ');

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod 3=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Câu 3: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Cac so o vi tri chan la: ');

for i:=1 to n do 

  if i mod 2=0 then write(a[i]:4);

writeln;

writeln('Cac so o vi tri le la: ');

for i:=1 to n do 

  if i mod 2=1 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Bài 1: 

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,kt,max,x,j,tam:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Mang ban vua nhap la: ');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

writeln;

for i:=1 to n-1 do 

  for j:=i+1 to n do 

if a[i]>a[j] then 

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

end;

writeln('Day tang dan la: ');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

writeln;

write('Nhap x='); readln(x);

max:=0;

kt:=0;

for i:=1 to n do 

  if (a[i] mod 2=0) and (a[i]<=x) then 

   begin

  if max<a[i] then max:=a[i];

kt:=1;

end;

if kt=0 then writeln('Trong day khong co so le')

else writeln('So chan lon nhat khong vuot qua ',x,' la: ',max);

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN