Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

肖赵战颖
3 tháng 5 lúc 20:31

Gọi tổng cần tính là \(A\)

Ta có: \(A=\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+...+\dfrac{1}{38.40}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{2}{2.4}+\dfrac{2}{4.6}+\dfrac{2}{6.8}+...+\dfrac{2}{38.40}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{8}+...+\dfrac{1}{38}-\dfrac{1}{40}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{40}=\dfrac{19}{40}\)

\(\Rightarrow A=\dfrac{\dfrac{19}{40}}{2}=\dfrac{19}{80}\)

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
3 tháng 5 lúc 20:15

\(\dfrac{6}{10};\dfrac{9}{15};\dfrac{12}{20};\dfrac{15}{25};.....\)

Bình luận (0)
🔥💖Kin👽
3 tháng 5 lúc 20:15

6/10,9/15,12/20,...

Bình luận (0)
Vũ Minh Đức
3 tháng 5 lúc 20:33

6/10:9/15:12/20;15/25;18/30;.....

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
3 tháng 5 lúc 20:55

`1/2+2 1/4x-2/3=(3/2:5/4-1/2)`

`=>9/4x-1/6=6/5-6/5=0`

`=>9/4x=1/6`

`=>x=2/27`

Vậy...

Bình luận (1)
dinhbinhbg
29 tháng 4 lúc 16:22

M.

Bình luận (0)

 

Gọi giá trị của phân số đó là x Ta có 8/15 chia cho x được số nguyên

=> 8/15 = a.x (với a thuộc Z) 18/35 chia cho x được số nguyên

=> 18/35 = b.x (với b thuộc Z) chia 2 vế cho nhau ta có a/b = 28/27 Ta thấy để x lớn nhất thì a và b nhỏ nhất 

=> Chọn a = 28 và b = 27 

=> x = 2/105 là phân số tối giản lớn nhất

  
Bình luận (0)

answer-reply-image

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
3 tháng 4 lúc 19:45

`7/10=2/10 +5/10=1/5+1/2`

`10/21=`3/21+7/21=1/7+1/3`

`7/8=1/8+2/8+4/8=1/8+1/4+1/2`

Bình luận (2)
HELLO^^^$$$
3 tháng 4 lúc 19:10

3x/7+1=-1/28.-4

3x/7+1=1/7

3x/7=1/7-1

3x/7=-6/7

⇒3x=-6

x=-2

Bình luận (0)

Ta có: \(\left(\dfrac{3x}{7}+1\right):\left(-4\right)=\dfrac{-1}{28}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{7}+1=\dfrac{-1}{28}\cdot\left(-4\right)=\dfrac{1}{7}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{7}=\dfrac{1}{7}-1=\dfrac{-6}{7}\)

\(\Leftrightarrow3x=-6\)

hay x=-2

Vậy: x=-2

Bình luận (0)
Gia Long
3 tháng 3 lúc 12:42

`a)  (-2)/3=((-2).(-4))/(3.(-4))=8/(-12)`

`(-2)/3=((-2).(-7))/(3.(-7))=14/(-21)`

`(-2)/3=((-2).(-12))/(3.(-12))=24/(-36)`

 

`b)  (-2)/3=(-2.3)/(3.3)=(-6)/9`

`(-2)/3=(-2.7)/(3.7)=(-14)/21`

`(-2)/3=(-2.20)/(3.20)=(-40)/60`

Bình luận (0)
Gia Long
3 tháng 3 lúc 12:50

- Với 5 số trên ta lập được các tích bằng nhau từ 4 số :

`2.16=4.8`

`4.32=16.8`

`2.32=4.16`

- Vậy lập được các cặp phân số bằng nhau là :

`2/4=8/16; 2/8=4/16; 4/2=16/8; 8/2=16/4`

`4/8=16/32; 4/16=8/32; 8/4=32/16; 16/4=32/8`

`2/4=16/32; 2/16=4/32; 4/2=32/16; 16/2=32/4`

Bình luận (0)
Lee Hà
3 tháng 3 lúc 9:17

x/19 = -4

=> x = -4.19 = -76

Vay x = -76

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN