Mở đầu về phương trình

Rimuru tempest
Rimuru tempest Hôm qua lúc 17:07

phương trình có nghiệm x=1

\(\Leftrightarrow3\left(k+2.1\right)\left(1+2\right)-2\left(2.1+1\right)=18\)

\(\Leftrightarrow k=-\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 9 tháng 1 lúc 17:25

a) Ta có: \(7-\left(2x+4\right)=-\left(x+4\right)\)

\(\Leftrightarrow7-2x-4=-x-4\)

\(\Leftrightarrow-2x+3+x+4=0\)

\(\Leftrightarrow-x+7=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-7\)

hay x=7

Vậy: S={7}

b) Ta có: \(\dfrac{2+x}{5}-0.5x=\dfrac{1-2x}{4}+0.25\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{4\left(2+x\right)}{20}-\dfrac{0.5x\cdot20}{20}=\dfrac{5\left(1-2x\right)}{20}+\dfrac{20\cdot0.25}{20}\)

\(\Leftrightarrow4\left(2+x\right)-10x=5\left(1-2x\right)+5\)

\(\Leftrightarrow8+4x-10x=5-10x+5\)

\(\Leftrightarrow-6x+8=-10x+10\)

\(\Leftrightarrow-6x+8+10x-10=0\)

\(\Leftrightarrow4x-2=0\)

\(\Leftrightarrow4x=2\)

hay \(x=\dfrac{1}{2}\)

Vậy: \(S=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}\)

d) Ta có: \(\dfrac{x-1}{59}+\dfrac{x-2}{58}+\dfrac{x-3}{57}=\dfrac{x-59}{1}+\dfrac{x-58}{2}+\dfrac{x-57}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-1}{59}-1+\dfrac{x-2}{58}-1+\dfrac{x-3}{57}-1=\dfrac{x-59}{1}-1+\dfrac{x-58}{2}-1+\dfrac{x-57}{3}-1\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-60}{59}+\dfrac{x-60}{58}+\dfrac{x-60}{57}=\dfrac{x-60}{1}+\dfrac{x-60}{2}+\dfrac{x-60}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-60\right)\left(\dfrac{1}{59}+\dfrac{1}{58}+\dfrac{1}{57}\right)-\left(x-60\right)\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-60\right)\left(\dfrac{1}{59}+\dfrac{1}{58}+\dfrac{1}{57}-1-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)=0\)

mà \(\dfrac{1}{59}+\dfrac{1}{58}+\dfrac{1}{57}-1-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\ne0\)

nên x-60=0

hay x=60

Vậy: S={60}

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 13 tháng 10 2020 lúc 20:40
https://i.imgur.com/wVgVb5G.jpg
Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 13 tháng 10 2020 lúc 20:41
https://i.imgur.com/6YkjJJm.jpg
Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 5 tháng 10 2020 lúc 11:28

\(6x\left(x^2-2\right)-\left(2-x^2\right)=0\)

\(\Rightarrow6x\left(x^2-2\right)+\left(x^2-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-2\right)\left(6x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2-2=0\\6x+1=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2=2\\6x=-1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\pm\sqrt{2}\\x=-\frac{1}{6}\end{matrix}\right.\)

P/s: Ko chắc!

Bình luận (0)
Đặng Thuỳ Linh
Đặng Thuỳ Linh 1 tháng 10 2020 lúc 19:41

42x+1 =64

42x+1 = 43

=>2x+1= 3

<=> 2x = 2

x=1

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 22 tháng 9 2020 lúc 21:41

(x - 10)2

= x2 - 20x + 100

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN