Luyện thi tốt nghiệp trung học quốc gia 2016 - 2017 (Bộ giáo dục)

dan nguyen chi

IV. Đánh giá kết quả bồi dưỡng

*

15. Phương pháp đánh giá minh bạch và được thông báo rõ ràng

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

16. Đánh giá chú trọng đến năng lực của người học để phát triển chuyên môn tại trường phổ thông

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

17. Hình thức bài kiểm tra sử dụng các kỹ thuật đa dạng: (trắc nghiệm, tự luận, thực hành/vận dụng thực tiễn …)

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

V. Học liệu

*

18. Học liệu bồi dưỡng được cung cấp trên Hệ thống LMS kịp thời, đầy đủ.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

19. Học liệu rõ ràng và dễ hiểu.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

20. Có đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá, bài tập thực hành và hướng dẫn hoàn thành trên mạng trực tuyến.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

21. Các bản trình chiếu, bảng dữ liệu, tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng trên mạng trực tuyến là rõ ràng, dễ theo dõi.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

VI. Phần mềm, CNTT

*

22. Tôi có đủ phương tiện (máy tính/smart phone, mạng internet) để sử dụng Hệ thống LMS

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

23. Tôi có kĩ năng CNTT để tự học trên Hệ thống LMS hiệu quả

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

24. Băng thông truyền tải đáp ứng nhu cầu truy cập của người học, không để xảy ra hiện tượng nghẽn mạng do quá tải.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

25. Truy cập sử dụng dễ dàng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

26. Tôi nhận được các hỗ trợ kỹ thuật kịp thời trong quá trình tự học trực tuyến.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

27. Tiến trình và kết quả học tập của người học được cập nhật đầy đủ trên mạng trực tuyến.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

VII. Công tác tổ chức

*

28. Tôi nhận được thông báo và hướng dẫn tham gia các hoạt động học tập trực tuyến kịp thời.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

29. Tôi nhận được hỗ trợ đăng ký tài khoản truy cập học tập trực tuyến kịp thời.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

30. Kế hoạch bồi dưỡng được cung cấp kịp thời, đầy đủ, và rõ ràng.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

31. Đối với GVPT/ CBQLCSGDPT thuộc vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận CNTT:

Tôi được cung cấp tài liệu học tập (bản in) kịp thời và đầy đủ.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

32. Thời điểm tổ chức trao đổi, giải đáp thắc mắc tại chỗ là phù hợp.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

33. Tôi được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC hỗ trợ liên hệ với GVSPCC để nhận được các giải đáp về chuyên môn khi cần.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

34. Công tác hỗ trợ tại chỗ được thực hiện tốt.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

VIII. Tác động của mô đun bồi dưỡng trực tuyến

*

35. Đáp ứng nhu cầu cá nhân về phát triển nghề nghiệp của tôi.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

36. Giúp tôi tiến bộ để đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông/Chuẩn hiệu trưởng mới ở mức cao hơn.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

37. Tôi tự tin có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông trong các nội dung liên quan đến mô đun bồi dưỡng.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

38. Tôi tự tin có thể triển khai các nội dung đã học để nâng cao kết quả học tập của học sinh.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

39. Tôi cảm thấy tôi là một thành viên của cộng đồng học tập do chuyên đề bồi dưỡng xây dựng nên.

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

*

40. Tôi hài lòng với chất lượng của các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp trực tuyến

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Đồng ý

4. Hoàn toàn đồng ý

Còn phân vân, chưa quyết định đánh dấu vào mức độ nào

mk cần gấp 10h mk phải nộp rồi các bạn giúp mk với, mk cảm ơn các bạn rất nhiều

Lananh Hoang

Câu 81: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Tuân thủ pháp luật. B. Tuyên truyền pháp luật. C. Điều chỉnh pháp luật. D. Phổ biến pháp luật. Câu 82: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về A. danh dự, nhân phẩm. B. tính mạng, sức khỏe. C. năng lực, phẩm chất. D. tự do thân thể. Câu 83: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật , xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền A. xét xử. B. khiếu nại. C. phán quyết. D. tố cáo. Câu 84: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, các doanh nghiệp thường có xu hướng thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh khi A. Giá cả thị trường giảm xuống. B. Lượng cung nhỏ hơn lượng cầu. C. Giá trị thấp hơn giá cả. D. Nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Câu 85: Công dân phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng khi tiến hành kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về A. phát triển kinh tế. B. phương thức hoàn vốn. C. lĩnh vực độc quyền. D. chính sách bảo trợ. Câu 86: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghịa vụ ngang nhau trong việc A. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. B. sở hữu tài sản chung. C. lựa chọn hành vi bạo lực. D. áp đặt mọi quan điểm riêng. Câu 87: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong lao động là mọi công dân đều được thực hiện quyền lao động thông qua A. lựa chọn việc làm phù hợp. B. chiến lược phân bố dân cư. C. kế hoạch điều tra nhân lực. D. nội dung thông cáo báo chí Câu 88: Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân là người vi phạm phải có đủ A. các mối quan hệ xã hội. B. điều kiện tiếp nhận bảo trợ. C. năng lực trách nhiệm pháp lí. D. yếu tố phát triển thể lực. Câu 89: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được A. định đoạt tài sản công. B. chiếm hữu tài nguyên. C. cung cấp thông tin. D. hưởng phụ cấp độc hại. Câu 90: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được A. học bất cứ ngành nghề nào. B. bảo mật chương trình học. C. ưu tiên trong tuyển sinh. D. thử nghiệm giáo dục quốc tế. Câu 91: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là A. phát tán mọi quan điểm trái chiều. B. phát biểu ý kiến trong hội nghị. C. tuyên truyền thông tin thất thiệt. D. theo dõi diễn biến dịch bệnh. Câu 92: Một trong những chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế hàng hóa là A. cân bằng giá trị. B. định mức thu nhập. C. phương tiện thanh toán. D. quản lí sản xuất. Câu 93: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào cho phù hợp với mục đích của mình là A. đối tượng lao động. B. hình thức sở hữu. C. cách thức phân phối. D. khả năng sản xuất. Câu 94: Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí đối với người vi phạm pháp luật là A. bộc lộ danh tính người tố cáo. B. ngăn chặn hành vi đấu tranh phê bình. C. thay đổi mọi quan hệ xã hội. D. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. Câu 95: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người nào đó có A. công cụ để thực hiện tội phạm. B. đối tượng tố cáo nặng danh. C. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. D. quyết định điều động nhân sự. Câu 96: Mọi công dân không bị phân biệt trong việc được hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý là A. bình đẳng trước pháp luật. B. ngang bằng về lợi nhuận. C. đáp ứng mọi sở thích. D. thảo mãn tất cả nhu cầu. Câu 97: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất ở địa phương là bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi A. cả nước. B. cơ sở. C. lãnh thổ. D. quốc gia. Câu 98: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ A. quản lý bằng hệ thống phần mềm. B. tuyển dụng nhận sự trực tuyến. C. tổ chức đối thoại truyền thống. D. tuân thủ pháp luật về môi trường. Câu 99: Theo quy đinh của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức được giới thiệu ứng cử hoặc A. ủy quyền ứng cử. B. được tranh cử. C. trực tiếp tranh cử. D. tự ứng cử. Câu 100: theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường phải tuân theo nguyên tắc A. cố định. B. bất biến. C. ngang giá. D. ngẫu nhiêm. Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi A. giám hộ trẻ em khuyết tật. B. giam, giữ người trái pháp luật. C. truy tìm đối tượng phản động. D. bảo trợ người già neo đơn. Câu 102: theo quy định cảu pháp luât, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều được A. Mở rộng quy mô sản xuât. B. tự do liên doanh, liên kết. C. chủ động tìm kiếm thị trường. D. phê duyệt ngân sách quốc gia. Câu 103: theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín của khách hàng khi A. bảo quản bưu phẩm đường dài. B. tự tiêu hủy thư gửi nhầm địa chỉ. C. chủ động định vị nơi giao nhận. D. thay đổi phương tiện vận chuyển. Câu 104: công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luật? A. Tuân thủ thảo ước lao động. B. Đề nghị thay đổi giới tính. C. Ủy quyền nghĩa vụ cử tri. D. Khai báo tạm trú, tạm vắng. Câu 105: nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội? A. Từ trối di sản thừa kế. B. Tham gia bảo vệ tổ quốc. C. Đăng kí tư vấn nghề nghiệp. D. Bảo trợ người vô gia cư. Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? A. Phát hiện việc khai thác cát trái phép. B. Phải kê khai tài sản cá nhân. C. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác. Câu 107: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính? A. Từ chối hiến tặng nội tạng B. Giao hàng không đúng địa điểm. C. Tài trợ hoạt động khủng bố. D. Hút thuốc lá nơi công cộng. Câu 108: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? A. Sử dụng dịch vụ trực tuyến. B. Đăng kí tham vấn tâm lí. C. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. D. Tiếp cận tác phẩm báo chí. Câu 109: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật dân sự ? A. Tổ chức buôn bán người qua biên giới. B. Kinh doanh khi chưa được cấp phép. C. Xóa bỏ dấu vết hiện trường gây án. D. Tự ý thay đổi kết cấu nhà đang thuê. Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây? A. Đăng kí hiến máu nhân đạo. B. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. Câu 111: Ông B tự nguyện đăng kí hiến tạng cơ thể của mình sau khi qua đời nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trong y học. Ông B đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Phổ biến pháp luật. Câu 112: Bà A kí hợp đồng chăm sóc vườn cây cho anh D với thời hạn 2 năm. Một lần, anh D có đợt công tác xa nhà 5 ngày, bà A đã tự ý nghỉ việc và đi du lịch trong suốt thời gian đó. Nhận được thông tin trên do chị Y là hàng xóm cung cấp, anh D đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với bà A nên bị anh B là con rể của bà A đến trụ sở công ty nơi anh D làm việc để gây rối. Vì việc xô xát giữa anh B và anh D gây mất trật tự nơi công cộng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt cả hai anh. Những ai sau đây đã vi phạm pháp luật hành chính? A. Bà A và anh D. B. Anh B, anh D và bà A. C. Bà A, anh B và chị Y. D. Anh D và anh B. Câu 113: Vợ chồng anh A, chị X cùng 2 con gái chung sống với mẹ đẻ của anh A là bà Q là giám đốc một công ty tư nhân. Do không ép được chị X sinh thêm con thứ 3 với hi vọng có được cháu trai, bà Q đã bịa đặt chị X ngoại tình để xúi giục anh A li hôn vợ. Bức xúc với mẹ chồng, chị X đã bí mật rút tiền của 2 vợ chồng rồi bỏ việc ở công ty của bà Q và về kinh doanh cùng mẹ đẻ của chị. Chị X và bà Q cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây? A. Huyết thống và gia tộc. B. Tài chính và việc làm. C. Hôn nhân và gia đình. D. Lao động và công vụ. Câu 114: Anh C, anh D và anh X là đồng nghiệp cùng thuê một căn hộ để ở. Phát hiện anh C bí mật sản xuất ma túy nhưng anh D im lặng vì còn nợ anh D số tiền 10 triệu đồng đã quá hạn mà chưa trả. Trong khi đó, anh X nghi ngờ anh Y mua ma túy của anh C nên anh X tống tiền anh Y nhưng không thành vì bị anh C phát hiện. Bức xúc, anh C ép anh X phải ra khỏi nhà nhưng anh X không đồng ý nên anh C đã đập vỡ máy tính của anh X. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự? A. Anh C và anh X. B. Anh C và anh D. C. Anh C và anh D và anh X. D. Anh C và anh D và anh Y. Câu 115: Anh X kí hợp đồng thuê nhà của anh A để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó phát hiện ông A sử dụng pháo nổ trái phép, anh X làm đơn tố cáo ông A khiến ông bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh X là người tố cáo mình, ông A đơn phương chấm dứt hợp đồng trả lại tiền thuê nhà cho anh X và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước cho anh X. Anh A đã vi phạm pháp luật nào sau đây? A. Hành chính và kỉ luật. B. Dân sự và hình sự C. Hình sự và hành chính D. Hành chính và dân sự. Câu 116: Anh D là chủ một cơ sở sản xuất đã làm giả hồ sơ thành lập công ty để lôi kéo chị X góp vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 2 tỉ đồng góp vốn của chị X, anh D bí mật đem toàn bộ số tiền đó bỏ trốn nên chị X đã tố cáo sự việc này với cơ quan chức năng. Anh D phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? A. Dân sự và hành chính. B. Hành chính và kỉ luật. C. Hình sự và dân sự. D. Hình sự và hành chính Câu 117: Anh X là chủ một cơ sở dệt may đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình . Anh X đã thực hiện quyền bình đẳng của mình trong nội dung kinh doanh nào dưới đây ? A. Chủ động mở rộng thị trường. B. San bằng tỉ lệ thất nghiệp C. Tuyển dụng lao ðộng trực tuyến. D. Chia ðều lợi nhuận thýờng niên Câu 118: Trên cùng 1 địa bàn khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Trong 1 lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông B là cán bộ có thẩm quyền chỉ lập phiên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X làm nghề tự do, đã bịa đặt việc chị X sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh ? A. Chị X, ông B và anh C B. Chị X, Chị Y và ông B C. Chị Y , chị X và anh C D. Chị Y, ông B và anh C Câu 119: Anh Q, anh X, anh B và anh D cùng là bảo vệ tại một nông trường. Một lần phát hiện anh B lấy trộm mủ cao su của nông trường đem bán, anh D đã giam anh B tại nhà kho với mục đích tống tiền và nhờ anh X canh giữ. Ngày hôm sau anh Q đi ngang qua nhà kho, vô tình nhìn thấy anh B bị giam, trong khi anh X đang ngủ. Anh Q định bỏ đi vì sợ bị liên lụy nhưng anh B đã đề nghị anh Q tìm cách giải cứu mình và hứa sẽ không báo cáo lên cấp trên việc anh Q tổ chức đánh bạc nên anh Q đã giải thoát cho anh B. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ? A. Anh X, anh D và anh Q B. Anh X, anh D và anh B C. Anh X và anh Q D. Anh X và anh D Câu 120: Ông B viết bài đăng báo ca ngợi lực lượng chức năng đã cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ông B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân ? A. Quản trị truyền thông B. Tự do ngôn luận C. Ðối thoại trực tuyến D. Thông cáo báo chí Giúp mk vs ạ mk đang cần gấp.

︵✰Ah
8 tháng 2 lúc 8:37

Nhìn mà cay nhỉ Lập_😘💗

Bình luận (2)
Nguyễn Duy Khang
8 tháng 2 lúc 8:40

Mình hiện 9 nè bạn :)

Bình luận (0)
︵✰Ah
8 tháng 2 lúc 8:43

Kiểu mà tìm mãi ko thấy cái nào hiện ra 

Bình luận (0)
Lập_😘💗

Kính thưa các thầy cô,ban giám vụ hoc24 và những người dùng ứng dụng hoc24. Hôm nay,em muốn có ý kiến với các thầy cô,ban giám vụ và các bạn người dùng là bạn:Mạc Uyển, là một CTV của hoc24 có hành vi gian lận(e không biết sài từ gì vì e ngu văn, đọc tiếp sẽ hiểu ạ). Sự việc là: Khi bạn Hoàng Ngọc Hùng hỏi câu hỏi: https://hoc24.vn/cau-hoi/i-fill-in-each-blank-of-the-following-passage-with-only-one-suitable-word-when-i-first-started-learning-english-ten-years-ago-i-could-1-a-word-hello-goodbye-thank-you-was-just-abou.333444236083 và e cùng lúc trả lời cùng bạn Mạc Uyển nhưng bạn ấy nhanh hơn em, và do lúc đó em đang làm nên không thấy câu trả lời của bạn Mạc Uyển đã có nên khi làm xong em tải lại mới thấy. Và em thấy bài làm của bạn giống như trên mạng y đúc. Và em đã nhắc khéo bạn ấy(Vì lúc trước có bài của bạn CTV hay Admin nói rằng làm bài cop trên mạng phải ghi link nguồn). Và đồng thời gửi link cho bạn Hoàng Ngọc Hùng vào xem bài. Nhưng sau đó 5p thì bạn ấy đã xóa bài làm của em đồng thời link em gửi bạn ấy cũng xóa. Nên em xin đưa vụ việc này lên đây mong các thầy cô,ban giám vụ và các bạn CTV có các biện pháp để khắc phục tình trạng lợi dụng chức quyền này trên hoc24.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Em xin chân thành cảm ơn! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lập_😘💗
28 tháng 1 lúc 21:01

Mọi người có thể vô trang cá nhân của em để xem ạ

Bình luận (0)

sao mà xấu tính ghê vậy ta.CTV mà làm vậy là ko đc rồi!!!

Bình luận (1)
•ℳIŇℌ✼SÇØŦŦ ͜✿҈
28 tháng 1 lúc 21:14

Em đề nghị giáo viên hoc24 cách chức CTV của bạn Mạc Uyển và trừ 50 điểm GP của bạn ấy để cảnh cáo

Bình luận (0)
Sara Trang
28 tháng 10 2019 lúc 21:03
Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
28 tháng 10 2019 lúc 21:05

haizzz, dùng mt thì cứ tải phần mềm chặn quảng cáo về còn dùng điện thoại thì đành đợi thôi :(((

Bình luận (0)
diuhuyn ngok ngkec
28 tháng 10 2019 lúc 21:07

Mik cx bị vậy nè. Muốn xem cái bảng xếp hạng mà cx không xong. Phải tại lại trang hoặc là nhân đôi. Cứ đc mấy giây là nó lại có nhìn tức lắm luôn. Khi đang tl thì nhấn nhầm vào quảng cáo.... Wow vui lắm luôn. (Không biết xưng hô đã đúng hay chưa) Không biết làm sao mà khắc phục đc vấn đề này nhỉ. Lúc đầu mik cứ tưởng là 1 mik bản thân mik bị chứ.

Bình luận (0)
Titania Angela

Kỉ niệm 50 năm ngày đặt chân lên Mặt Trăng.

50 năm trước, ngày 16.7.1969, tàu Apollo 11 cùng ba phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins của NASA đã rời Trái đất. Ngày 20.7.1969, tàu Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt Trăng, ghi dấu lịch sử nhân loại.

Sau đó, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin dành ra hơn hai giờ đi bộ trên Mặt trăng và tiến hành các thí nghiệm, lấy mẫu. Riêng phi hành gia Michael Collins đảm trách nhiệm vụ ngồi bên trong điều khiển hệ thống tàu Apollo 11.

Trước khi trở lại tàu vũ trụ, các phi hành gia còn cắm một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng. Họ cũng chụp rất nhiều tấm ảnh từ bề mặt và quỹ đạo của vệ tinh này.

Và đương nhiên là đặt chân lên Mặt Trăng là cả một hành trình. Một hành trình cho một dấu mốc quan trọng của toàn nhân loại.

400.000 người hỗ trợ một người

Neil Armstrong là một trong những phi công xuất sắc của NASA. Khi ông bay xuống bề mặt Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969, lần hạ cánh đầu tiên thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng phản ứng và sự thành thạo của người đàn ông này. Với cánh đồng sỏi đá trước mặt, chuông báo động kêu inh ỏi và nhiên liệu gần hết, Armstrong đã điều khiển tàu vũ trụ tiếp đất.

Nhưng trong một số cuộc trò chuyện và phỏng vấn về hoạt động tiếp đất, Armstrong luôn tỏ ra khiêm tốn khi nhắc đến thành tựu lịch sử này. Thay vào đó, ông nhấn mạnh có hàng trăm nghìn người góp phần làm nên thành công của chương trình.

NASA ước tính có tổng cộng 400.000 người đàn ông và phụ nữ trên khắp nước Mỹ tham gia chương trình Apollo, từ các phi hành gia, chuyên viên kiểm soát chuyến bay, nhà thầu tới nhà cung ứng thực phẩm, kỹ sư, nhà khoa học, bác sĩ, y tá, nhà toán học và lập trình viên.

Nhìn từ chuyến bay Apollo 11 - chuyến bay giúp con người đáp xuống Mặt Trăng. Armstrong không chỉ nhận hỗ trợ đắc lực của Buzz Aldrin trên tàu, ở mặt đất còn có một căn phòng chứa đầy chuyên viên kiểm soát chuyến bay. Ở mỗi ca trực, ngoài đội ngũ nòng cốt khoảng 20 - 30 người còn là hàng trăm kỹ sư ở Houston và nhóm chuyên gia ở Viện Công nghệ Massachusett tại Boston túc trực để tư vấn mỗi khi máy tính phát báo động.

Trung tâm điều khiển chuyến bay được hỗ trợ bởi các trạm liên lạc mặt đất trên khắp thế giới, đội ngũ kỹ sư chế tạo khoang đổ bộ ở tập đoàn Grumman và tất cả nhà thầu phụ. Bên cạnh đó còn có đội ngũ hỗ trợ từ quản lý cao cấp tới người bán cà phê, số lượng đã lên tới hàng nghìn người. Nhân con số đó với mọi bộ phận khác của dự án gồm (tên lửa, bộ đồ phi hành gia, liên lạc, nhiên liệu, thiết kế, huấn luyện, từ khi phóng tàu tới khi trở lại Trái Đất...) khoảng 400.000 người dường như vẫn còn khiêm tốn. Tất cả trong số này đã hỗ trợ cho hành động của người đàn ông duy nhất.

Tuổi trung bình các phi hành gia chương trình Apollo: 38

Armstrong không phải phi công được lựa chọn đặc biệt cho lần hạ cánh đầu tiên trên Mặt Trăng, phi hành đoàn của ông là lựa chọn kế tiếp trong chu trình luân phiên. Nếu tàu Apollo 11 không thể tiếp đất, nhiều khả năng Pete Conrad, chỉ huy tàu Apollo 12, sẽ là người đàn ông đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng. Thực tế, dù đại diện cho toàn bộ nhân loại, các phi hành gia trong chương trình Apollo có độ tuổi, tiểu sử, năng lực và chương trình huấn luyện giống nhau.

"Theo tôi điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ tới là nhóm người tham gia dự án Apollo độc đáo và được lựa chọn kỹ lưỡng tới mức nào", Teasel Muir-Harmony, người phụ trách trưng bày về tàu vũ trụ Apollo ở Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Quốc gia Smithsonian ở Washington DC, chia sẻ. Mỗi thành viên phi hành đoàn Apollo 11 đều sinh năm 1930, họ đều từng ở trong quân ngũ, là phi công.

Khi đó Armstrong ở tuổi 38, là đồng chỉ huy trẻ nhất trên tàu Apollo (cùng với Tom Stafford và Gene Cernan). Charlie Duke, phi công 36 tuổi điều khiển khoang hạ cánh của tàu Apollo 16, là người trẻ nhất đặt chân trên Mặt Trăng. Người lớn tuổi nhất bước đi trên Mặt Trăng là phi hành gia Alan Shepard, bay trên tàu Apollo 14 vào năm 1971. Khi đó Shepard 47 tuổi.

12 phi hành gia từng đặt chân và lái xe trên Mặt Trăng

Có 33 phi hành gia thực hiện các chuyến bay trong chương trình đổ bộ Mặt Trăng Apollo. Trong số đó, 27 người bay tới Mặt Trăng, 24 người bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng nhưng chỉ có 12 người đặt chân lên bề mặt. Họ đại diện cho "nhân loại" và phải đối mặt với thách thức là truyền tải được kinh nghiệm đó cho khán giả toàn cầu.

8 phi hành gia NASA thiệt mạng trong chương trình Apollo

Trước khi phi hành đoàn gồm ba người đầu tiên của nhiệm vụ Apollo 7 khởi hành vào tháng 10/1968, 8 phi hành gia trong chương trình Apollo đã thiệt mạng. Người đầu tiên mất vào năm 1964 là Theodore Freeman khi máy bay của ông, phi cơ huấn luyện T-38, va vào một con chim, làm vỡ kính che buồng lái và động cơ ngừng hoạt động. Dù thoát ra, Freeman ở quá gần mặt đất và chết do lực va chạm.

Vào ngày 28/2/1966, phi hành đoàn chính trong nhiệm vụ Gemini 9, Elliot See và Charles Bassett chuẩn bị đáp phi cơ T-38 xuống St Louis. Do mây mù che khuất đường băng, See định vị nhầm một ngã rẽ và đâm vào tòa nhà nơi tàu vũ trụ của họ đang được chế tạo. Hai phi công thiệt mạng ngay lập tức.

Năm 1967, NASA chuẩn bị phóng tàu Apollo đầu tiên. Nhưng tàu vũ trụ liên tục hỏng và chỉ huy Gus Grissom biết rõ điều đó. Với tâm trạng vô cùng khó chịu, ông treo một quả chanh bên ngoài khoang giả lập tàu Apollo ở căn cứ Cape Canaveral.

Vào ngày 27/1/1967, phi hành đoàn gồm Grissom, Ed White (người Mỹ đầu tiên đi bộ ngoài vũ trụ) và Roger Chaffee, nằm ở ghế trên bệ phóng để thử nghiệm toàn phần tàu vũ trụ. Việc thử nghiệm đã thất bại. Trong vòng vài giây, ngọn lửa bùng lên thiêu sống phi hành đoàn.

Cuối năm đó, Clifton Williams thiệt mạng trong một vụ rơi phi cơ T-38 khác và Edward Givens qua đời trong một tai nạn giao thông. Cả 8 phi hành gia cùng với 6 nhà du hành vũ trụ của Xô Viết được tưởng niệm bằng một tấm bia do phi hành đoàn tàu Apollo 15 để lại trên Mặt Trăng.

Chỉ một phụ nữ có mặt trong phòng điều khiển vụ phóng tàu Apollo 11

Chuyên viên kiểm soát trang thiết bị, JoAnn Morgan, là người phụ nữ duy nhất trong phòng điều khiển vụ phóng Apollo 11 ở căn cứ Cape Canaveral. Là kỹ sư, bà phụ trách 21 kênh liên lạc cũng như độ ổn định của mọi hệ thống theo dõi tên lửa Saturn 5. "Phóng tàu là một vụ nổ có kiểm soát. Bạn luôn cảm thấy e sợ đôi chút nhưng bạn vẫn phải trông chừng nó", Morgan nói.

Là một trong số ít những người phụ nữ làm việc ở vị trí cao cấp, Morgan thường xuyên phải đương đầu với sự phân biệt giới tính, đặc biệt khi bà bắt đầu công việc. "Tôi nhận được những cuộc gọi tục tĩu, một số bình luận khiếm nhã trong thang máy và đụng chạm ở khu ăn uống. Sau một thời gian, phần lớn những hành động đó không còn nữa vì mọi người nhận ra tôi làm việc rất nghiêm túc", Morgan kể lại.

Theo ước tính của NASA, có tổng cộng 400.000 người trên khắp nước Mỹ tham gia chương trình Apollo, từ các phi hành gia, chuyên viên kiểm soát chuyến bay, nhà thầu tới nhà cung ứng thực phẩm, kỹ sư, nhà khoa học, bác sĩ, y tá, nhà toán học và lập trình viên.

Tính đến nay, đã có tổng cộng 12 người đặt chân lên Mặt trăng trên 6 sứ mệnh từ Apollo 11 đến Apollo 17.

Vậy là cả một hành trình.
Titania Angela
19 tháng 7 2019 lúc 12:39

Kết quả hình ảnh cho 50 năm đặt chân lên mặt trăngKết quả hình ảnh cho 50 năm đặt chân lên mặt trăng

Bình luận (8)
Vũ Minh Tuấn
20 tháng 7 2019 lúc 18:10

À, kỉ niệm 50 năm ngày đặt chân lên mặt trăng. Mình thấy ở logo google có đấy bạn.

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
23 tháng 7 2019 lúc 20:33

ít bữa lên sao hỏa sống

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN