Luyện thi phổ thông trung học phổ thông quốc gia 2017 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Circle one option A, B, C or D that best rewrites each of the following sentences:

Câu 1: " That's a lovely new dress, Jean" said her mother.

A. Jean's mother said she liked her dress.

B. Jean's mother complimented her on the lovely new dress.

C. Jean's mother wanted to buy a lovely new dress.

D. Jean's mother told her to buy that lovely new dress.

Câu 2: " A Cigarette? " he asked. " No, thanks, " I said.

A. He asked if I was smoking, and I denied at once.

B. He mentioned a cigarette, so I think him.

C. He asked for a cigarette, and I immediately refused.

D. He offered me a cigarette, but I promptly declined.

Câu 3: Unlike her friends, Jane prefers an independent life.

A. Jane doesn't like her friends because she prefers an independent life.

B. Her friends live in an independent life and Jane doesn't like it.

C. Jane doesn't like her friends to live in a dependent life.

D. Jane prefers an independent life but her friends do not.

Câu 4: Jack bought that second- hand car and he then recognized that he shouldn't have done that.

A. Jack wished that he has not bought that second- hand car.

B. Jack regretted to have bought that second- hand car.

C. Jack wished that he didn't buy that second - hand car.

D. Jack regretted having bought that second- hand car.

Câu 5: Because Sandra had informed us, we found the contract quite normal.

A. The contract was quite normal because of Sandra informed us.

B. Being informed by Sandra, the contract was quite normal.

C. But for Sandra's information, we couldn't find the contract quite normal.

D. We could find the contract quite normal thanks to Sandra's informing us.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.