Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Question 1: You're going to write an e-postcard from an interesting town or city. Use the writing plan to help you prepare.

WRITING PLAN:

1. Write a greeting and start your e-postcard.

Where are you going to writing from?

2. Write about the town or a city?

What special places has a city got?

What can you see?

What can you do? (Use have got and there is/there are)

3.Finish your card and check your punctuation.

Question 2: read the note from your friend Richard. Write a postcard to tell him what he wants to know.

It's great that you're coming to see me in England. Tell me when you are coming, how long you wanqt to stay and what you want to do.

Write soon!

Richard

Write 25-35 words. Write your postcard on the answer sheet. ( Lưu ý: chỉ trong phạm vi từ 25-35 từ thôi ít hơn hoặc nhiều hơn dù chỉ 1 từ là trừ điểm đấy. Giao viên mk khắc lắm nhé giúp mk hết sức nha hihi)

Question 3: Read the note from your friend Leslie. Write a note to Leslie and answer his questions.

I'm having a party at my house on Saturday. Can you come?

Would you like to bring a friend?

What do you like doing at parties?

Leslie

Write 25-35 words. Write your note on the answer sheet. ( Lưu ý: Bài này cũng vậy nhé mấy bài sau cũng thế đừng dưới 25 và trên 35 từ họ sẽ đếm đấy!)

Question 4: Read the note from your friend Leslie. Write a note to Leslie and answer his questions.

I'll make the meal tonight. Would you like meat or fish? What vegetables do you want? What time will you be home?

Best wishes,

Eric

Write 25-35 words. Write your postcard on the answer sheet.

Question 5 :

You cannot be at railway when your father arrives there. Your friend is going to meet him for you.

Write a note to your friend. Say:

-When your father will arrive

-What he looks like.

Giup mk với nhé mọi người!

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.