Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

bài 1:Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Nam and Minh are going to have a trip to the South of Vietnam.Fist,they are going to visit Dalat for three days.Nam's going to stay at Minh's house.They are going to go around the city by horse.Next,they are going to Nha Trang.They're going to swim and play soccer on the beach.There is a small guess house near the see for them to stay for two days .Finally, they are going to visit Ho Chi Minh city.Nam's uncle lives in Ho Chi Minh city.They are going to stay with him for three days and a half .Nam's uncle is going to take them to Dam Sen park to play a lot of interesting games

1.Where are Nam ang Minh going to stay in Dalat?

...............................................................................................................

2.How are they going around Dalat city?

....................................................................................................

3.What are they going to do in Nha Trang?

........................................................................................

4.Are they going to stay in a hotel in Nha Trang ?

.....................................................................................

5.How long are they going to stay in HCM city ?

...........................................................................................

Bài 2:điền một giới từ vào chỗ trống

a.Mary always takes good care.........her little sister when never her mother is out

b.Four-fifths........the world's computers use programs..........English today

Baì 3:tìm lỗi sai và sửa

1.A lot of my friends play tennis,but not much of them play volleyball

3 câu trả lời

Ex1 : Write your own plan for this summer vacation . Answer the question :

1. What are you going to do this weekend ?

2. Where are you going ( to visit ) ?

3. How long are you going to stay there ?

4 . Who are you going with ?

5. Where are you going to stay ?

6 . What are you going to do there ?

7. How are you going to visit ?

8. Are you going to swim at the beach ?

9. Which sports do you like to play there ?

10 . What's the weather like there ?

Ex2 : Make sentences using these words :

1. The children / skip rope / school yard / tomorrow .

2. Mai and Hoa / listen / music / tonight .

3. Nga / not / swim / the swimming pool / this weekend .

4. He / jog / around the park / his father / toninght ?

5. How long / she / write a letter / friend ?

6. What / they / do / next Sunday ?

7. Where / your mother / cook dinner ?

8 . She / do / her homework / tomorrow afternoon .

9. My sister / drive a car / work / tomorrow .

10 . We / go on a picnic / next summer .

Ex3 : Translate into English .

1 . Kỳ nghỉ hè tới , tôi sẽ đi thăm thành phố HCM

3. Cô ấy định sẽ đi đâu vào mùa hè này ?

4. Cậu ấy sẽ làm gì vào thứ bẩy tới ?

5 . Họ sẽ ở lại Hà Nội thời gian bao lâu ? Khoảng 4 ngày .

6 . Bạn sẽ đi thăm Vịnh Hạ Long không ?

7. Chúng ta sẽ không đi cắm trại vào thứ 5 này .

8. Ai sẽ đi tham quan với cô ấy vào này mai ?

9. Tối nay tôi sẽ làm bài tập Anh văn

10. CHị tôi sẽ không ở nhà vào thứ hai tới

Được cập nhật 17 giờ trước (18:57) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ