Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

y chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Passive Voice Teacher: P.D.T.Trinh

PASSIVE VOICE

Ngoại động từ

Nội động từ

- Diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật

- Danh từ đi theo sau ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp

- Eg: The cat killed the mouse

- Diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện nó

- Không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm theo.

Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm này sẽ đóng vai trò là trạng ngữ chứ không phải tân ngữ trực tiếp

- Eg: Birds fly

She walks in the garden

I. NGUYÊN TẮC BIẾN ĐỔI: chỉ biến đổi câu chủ động thành câu bị động khi nó là ngoại động từ

B1: Xác định S và V.

B2: Chuyển O của câu CĐ thành S của câu BĐ. Nếu trong câu có 2 O thì ta có thể chuyển thành 2 câu BĐ nhưng thường dùng O chỉ người để chuyển.

B3: Chia dạng của "TO BE" cho thích hợp với S mới. Thì, dạng của "To be" chính bằng thì, dạng của V chính trong câu CĐ.

B4: V thường đưa về dạng P2

B5: Các thành phần khác của câu giữ nguyên

B6: Nếu cần nhấn mạnh chủ thể gây ra hành động thì ta để nó sau giới từ "By". Nếu sau "By" là các đối tượng chung chung, đại từ phiếm chỉ thì bỏ: they, we, he, she, people, someone, everyone, anyone, ...

Chú ý:

* Nếu trong câu CĐ có các V là phrasal verb (cụm động từ) = V + prep thì giới từ phải được giữ nguyên trong câu BĐ (luôn đi cùng V).

Eg: - To be covered with/ in N: che phủ, bao bọc (N chỉ chất liệu)

- To be filled with: lấp đầy, tràn đầy

- Sb/ sth surprise sb => sb + to be + surprised at/ by + sth/sb

- To be worried/ upset about sth: lo lắng, đau khổ.

- Sb/ sth interest sb => sb + to be + interested in sth/sb

- Sb/ sth tire sb => sb + to be + tired of/ from sb/sth: chán sth (mệt mỏi bởi sth)

* Nếu chủ thể hành động trực tiếp gây ra hành động thì dùng by, nếu gián tiếp thì dùng with

Eg: The bird was shot with the gun.

The bird was shot by the hunter.

* Nếu câu có “No” đứng đầu, đổi câu bình thường

II. VỚI CÂU HỎI

1. YES – NO QUESTION.

Nguyên tắc

Ví dụ

Did they tell you the news?

B1: Đổi câu hỏi thành câu kể

They told you the news

B2: Đổi câu kể thành câu bị động

You were told the news

B3: Đổi câu bị động thành câu hỏi

Were you told the news?

2. WH-QUESTION: thực hiện các bước biến đổi như với yes – no question nhưng có thêm bước 4

B4: Đặt từ để hỏi vào đầu câu.

III. CHÚ Ý:

Trong câu bị động, có 04 dạng cần biến đổi chủ yếu như sau:

1. Dạng đơn giản:

S + V => S + be + Ved/ PII

2. Dạng tiếp diễn:

S + be + V-ing => S + be + BEING + Ved/ PII

3. Dạng hoàn thành:

S + have/ has/ had + Ved/ PII => S + have/ has/ had + BEEN + Ved/ PII

4. Động từ khuyết thiếu (can, may, must, should, ought to...) và to be going to, will.

S + can/ may/ will/... + V => S + can/ may/ will/... + BE + Ved/ PII

III. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

Active

Passive

S1 + V1 that S2 + V2

- People think that sports play an inportant part in our life

It + be + V1(P2) that + S2 + V2

S2 + be + V1(P2) to V2 (nguyên thể)

- It is said that sports play an important ...

- Sports are said to play an im portant ...

It is possible to do sth

- It is possible to type the letter now

Sth can be P2

- The letter can be typed now

Câu yêu cầu

- Open yourbook

- Don't take off your shoes

(Don't/ doesn't) Let sth be + P2

- Let your book be opened

- Don't let your shoes taken off

Câu mệnh lệnh

- Close your book

- Don't touch this button

Sb/ sth must (not) be P2

- Your book must be closed

- This button must not be touched

Begin/ continue

- People begin to explore the internet

O begin(s) to be P2

- The internet begin to be explored

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish to do sth

- He likes to take away the book

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish sth to be done

- He likes the books to be taken away

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish sb to do sth

- They expect their son to sell this house

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish sth to be done

- They expect the house to be sold by their son

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish sb to do O1 sth

- He likes people to call him Professor

Like/ Love/ Expect/ Want/ Wish to be done

- He likes to be called Professor

It is one's duty to do sth

- It's your duty to help me

S + to be + surposed to do sth

- He is surposed to help me

It is/was important/ necessary/ essential/ crucial/advisable/ better/ only right to do sth

- It is necessary to repaint the house

It is/was important/ necessary/ essential/ crucial/ advisable/ better/ only right that sth should be done

It is necessary that the door should be repainted

Advise/ Beg/ Urge/ Order/ Agree/ Arrange/ Determine/ Decide/ Demand/ Be anxious/ Be determined/ sb to do sth

- I advised her to make artificial flowers

- We agreed to cut the cake in half

Advise/ Beg/ Urge/ Order/ Agree/ Arrange/ Determine/ Decide/ Demand/ Be anxious/ Be determined that sth should be done

- I advised that artificial flowers should be made

- We agreed the cake should be cut in half

Insist on/ Suggest/ Propose/ Recommend/ Advise + V-ing + O

- She suggested taking photographs by the lake

Insist on/ Suggest/ Propose/ Recommend/ Advise that sth should be done.

- She suggested that photographs should be taken by the lake.

Tell/ Ask/ Ordersb to do sth

Pay sb for doing sth

Get/ Hire/ Employ sb to do sth

Arrange for sb to do sth

Tip sb for doing sth

Prepare for sb to do sth

Have sb do sth

Have/ Get sth done

Love/ Enjoy/ Like/ Hate/ Mind people V-ing O

- I love people admiring me

- I love people admiring my house

Love/Enjoy/Like/ Hate/ Mind BEING P2 (S=O)

Love/ Enjoy/ Like/ Hate/ Mind having sth done (S#O)

- I love being admired

- I love having my house admired

IV. NGUYÊN TẮC BIẾN ĐỔI BỊ ĐỘNG SANG CHỦ ĐỘNG

B1: Tìm chủ thể (O) gây ra hành động.

B2: Chuyển động từ (V) bị động sang động từ (V)chủ động theo chủ ngữ (S) mới

B3: Các thành phần khác của câu vẫn giữ nguyên.

Chú ý: Nếu trong câu bị động không có chủ thế (O) gây ra hành động thì ta phải bám vào động từ, ý nghĩa của động từ để tìm ra chủ thể

Eg: The test was marked yesterday

=> The teacher marked the test yesterday

A new traffic law has just been passed

=> The Government has just passed a new ...


EXERCISES

I. PASSIVE ON SIMPLE PRESENT AND SIMPLE PAST TENSE:

S + V => S + be + Ved/ PII

 1. They carry those shelves to our library

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People see John at the bus stop every morning

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They put those newspapers on the reading table

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He sells this book

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They do an important research in this library

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My sister finds that book on the shelf

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People play football all over the world

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They speak French and English in Cananda

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People don’t keep those books for reference

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The principal doesn’t write this letter

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Mr. Jones teaches this class.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The children drinks whisky

-> ………………………………………………………………………………………

 1. A rooster does not lay eggs.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Sheep give the wool

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My secretary opens the mail every morning

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People speak English all over the world.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They sell English books in that shop.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People play football all over the world.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He delivers the mail every day.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Our children keep a cat and a dog as pets

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Paul and Peter watched the football match.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Shakespeare wrote Hamlet.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Christopher Columbus discovered America in 1492.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Anna painted the Wilsons' house.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The American team won the cup.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Philip took a picture of the sea.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My mother saw Mike at the supermarket

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Freddy Mercury sang 'We Will Rock You'.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My parents read 'Da Vinci Code'.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My brother found a purse in the street.

-> ………………………………………………………………………………………

II. PASSIVE ON PRESENT AND PAST CONTINUOUS

S + be + V-ing => S + be + BEING + Ved/ PII

 1. He is playing video games at the moment.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I am helping Hoa and Lan with doing homework at the present.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My parents are watching TV now.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are playing soccer at the stadium now.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Yesterday, I was reading books when she came.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are doing maths exercises mow.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Lan was washing clothes when it rained.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The Browns were visiting Ngoc SonTemple

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My dad was watering the garden while my mum was cooking dinner.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She is reading a novel now

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The mailman is delivering the mail now.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Alice is teaching that group.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone is repairing my car at the moment.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My friends were making some phone calls at 6 in the evening.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Bad drivers are causing many accidents

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Susan is phoning her boyfriend in the living room now

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are using the computer at the moment

-> ………………………………………………………………………………………

 1. At 7 o’clock yesterday, they were repairing the car

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The cat is chasing the mouse

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People are destroying the forest

-> ………………………………………………………………………………………

III. PASSIVE ON PRESENT PERFECT TENSE:

S + have/ has/ had + Ved/ PII => S + have/ has/ had + BEEN + Ved/ PII

 1. We have discussed the matter all day long

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She has found her pen

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My sister has started a new job

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have seen Tom since Monday

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They have just built a new church near my house

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone has changed the room

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They haven’t bought the flowers yet.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have seen her since last week.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have phoned her

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Mary has just made a new dress for her doll

-> ………………………………………………………………………………………

 1. A short circuit have caused the fire

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Somebody has robbed the bank near our house

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Peter has sung this song

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They have paid doctors a lot of money

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She has eaten all the eggs

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Famous engineers have designed the aircraft

-> ………………………………………………………………………………………

 1. John has broken my watch

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The news has surprised me

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They have used this machine for ages

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They have built a new hospital in our city

-> ………………………………………………………………………………………

IV. PASSIVE ON FUTURE TENSE AND MODAL VERBS

S + can/ may/ will/... + V => S + can/ may/ will/... + BE + Ved/ PII

 1. He will invite you to the party

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will build a new house

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The teacher will tell a story

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will hold a meeting before May Day

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She will correct our mistakes

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I will visit my parents

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will do that work

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will finish the bridge this year

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She will watch the news

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will offer you a new camera

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He has to finish it today…

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You are going to do your exercises carefully

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You should send that letter soon

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone is going to carry those bags to the shops

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People can find fiction books on the shelf

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They can see my house from the top of the hill

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They shouldn’t sell food on the sidewalks

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We must keep our school clean and tidy

-> ………………………………………………………………………………………

V. PASSIVE ON QUESTIONS

 1. Do they teach English here ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Will you invite her to your wedding party ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Did the teacher give some exercises ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Is she going to write poem ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Have they changed the window of the laboratory ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Is she making big cakes for the party ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Has Tom finished the work ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Are the police making inquires about the thief.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Must we finish the test before ten ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Will buses bring the children home ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Why didn’t they help him ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How many games has the team played ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Where do people speak English ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Who are they keeping in the kitchen ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How can they open this safe ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How did the police find the lost man ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Who looked after the children for you ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How long have they waited for the doctor ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. What time can the boys hand in their papers ?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Did you take in history?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Why has he put off the meeting?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Is a student pilot flying that airplane?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Do they usually hold the concerts at the school?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Does she invite you to her birthday party?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Do they send 2 million books to America every year?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Are you going to buy a new bike next month?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Who invented the telephone?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Was he writing a letter to his pen pal last night?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How will you give her your telephone number?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Should people stop experiments on animals?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Do they have to widen the road soon?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She didn’t advise me to reuse old milk bottles?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. When does he usually do his homework?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Why did he put the fish tank in the kitchen?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Who received this scholarship?

-> ………………………………………………………………………………………

VI. SPECIAL PASSIVE

 1. People know that English is an international language.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Noone says that the boy has left here.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone reports that the storm has killed 10 people.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Everyone rumour that the boss falls in love with her.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We hope that the test will be easy.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They considered that he was their father.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Noone reported that someone stole my car.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Everyone hopes that her health will be better.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They estimated that the building cost £1000.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone broke into her house last night.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Take off your coat.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Don't do that silly thing again.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Let's tell them about it.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Don't let other see you.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Finish your work.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Make people understand you in English.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Rewrite your answer.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Don't enter the room.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Don't tell this to anyone.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Do all the exercises by tomorrow.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People say Tom Cruise is the richest movie star.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Everybody thinks that Hakan is a good football player.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They say that his books are still popular.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They report that at least 10.000 dolphins are caught in the nets of tuna fishers every year.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They estimate that 1500 square kilometers of rainforests is cut every year.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We knew that pencil lead is made from graphite, clay, water and wax.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They reported that the railway line was buried under tons of rock and earth.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People don’t think that inflation will go down.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People expect that the third bridge will be built over the Bosphorus Strait.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People believe that he is living abroad.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People expect that taxes will be reduced soon.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People say that the monument is over 2000 years old.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People expect that the president will resign.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People think the fire started at about 8 o’clock.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Journalists reported that seven people had been injured in the fire.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People say the bridge is unsafe.

-> ………………………………………………………………………………………

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People say that the actress Tania Revesky has refused a part in the film Volcano.

-> It is said ………………………………………………………………………………

-> The actress Tania Revesky ……………………………………………………………

 1. Her friends have reported that the newsreader Ann Slater is furious at losing her job.

-> It ……………………………………………………………………………………

-> The newsreader Ann Slater …………………………………………………………

 1. Lots of people believe that The Prime Minister and his wife are getting divorced.

-> It ……………………………………………………………………………………

-> The Prime Minister and his wife ……………………………………………………

 1. Journalists have said that The footballer Gary Johnson earns $ 1 million a year.

-> It ……………………………………………………………………………………

-> The footballer Gary Johnson ………………………………………………………


GENERAL EXERCISE

Change the following sentences into passive voice

 1. She didn’t introduce me to her mother

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The government hasn’t changed the regulation

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are repairing my piano at the moment

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The fire destroyed many houses in my neighborhood

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will return those books to the library tomorrow

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone stole her bike last night

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He was preparing the report when I came

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They keep those maps on the shelf for reference

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The tamer ordered the lion to lie on the floor

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My friends are making some phone calls in the evening

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They make Honda cars in Japan

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She has to finish her homework tonight

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Bad weather has delayed Flight 20from Miami

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She told us a very interesting story last night

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Bill feeds the pigs and chickens every morning

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They invited a lot of people to their party last night

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We found the key under the table

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They haven’t used this machine for ages

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Bad drivers are causing many accidents

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You ought to repaint the walls

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Alexander Bain invented the facsimile in 1843

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They dry the beans in the sun

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People can make payment at any post office

-> ………………………………………………………………………………………

 1. How do you learn English?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are going to build a new supermarket next year

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Where did you take these photographs?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She shows the students around the city

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I will translate this letter into English

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Has the council postponed the meeting?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We haven’t finished our homework yet

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He holds the concerts at the university

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Does Egypt export cotton to many countries?

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We must do something for these poor men

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People speak French and English in Canada

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Ba invited Liz to the festival

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My father decorated the Christmas tree with colorful lights

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Santa Claus gave children presents on Christmas Eve

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They bought some flowers for their mother

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She cleans her room everyday

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They sing that new song everywhere

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They deliver goods to the market

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone has given him a lot of money

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We are going to export these computers to many countries

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They have cancelled the flight because of the rain

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have invited all the students to the meeting

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They posted the letters yesterday

-> ………………………………………………………………………………………

 1. This machine can wrap the cakes automatically

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They paid me a lot of money for this job

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You should grow the flowers in the green house

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I have told her about it

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He will ask his teacher to explain this lesson

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The film has disappointed us very much

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He shouldn’t do that silly thing

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Nam is writing a letter to his friend

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My friends are making some phone calls in the evening

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The waiters were serving the customers at this time

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The children are eating a lot of sweets

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He was preparing that report when I came

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He is going to take the children to the circus

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They ought to return the books to the library

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone must repair this window

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You ought to keep your room tidy

-> ………………………………………………………………………………………

 1. You shouldn’t throw the garbage on the school yard

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We found books everywhere in the library

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Noone helped him to find his stolen car

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He gave me a new watch yesterday

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He told us a very interesting story last night

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He took me to the police station

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Fog held up the train.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Thay didn't look after the children properly.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They will laugh at your silly questions.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. He turned off all the switches.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People often him for his brother.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Noone has slept in his bed.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have already sent for the doctor.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Dust has covered the floor.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Water fill the village in 2 hours.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Money intersts him more than anything else.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Politics bores her quickly.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The closure of the plant is worrying all the workers.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The performance of the tigers excited the boys.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We covered the table with cloth.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The results of the exams upset me a lot.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The long journey tired him.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Eating the same food everyday tires us.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People are killing wild animals for food

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The author has written a special edition for children

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I have received 20 cards so far

-> ………………………………………………………………………………………

 1. My farther has just cleaned this motorbike

-> ………………………………………………………………………………………

 1. I have never eaten that cake before

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We have just finished the report

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She hasn't answered my letter yet

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone has wound the clock

-> ………………………………………………………………………………………

 1. A dog has just bitten me

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They said that she died of cancer

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People believed that he can speak English

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone thinks that Lan will return tomorrow

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Have you ever watched that fỉlm

-> ………………………………………………………………………………………

 1. She hasn't seen that man yet

-> ………………………………………………………………………………………

 1. One of the parents is taping the children's song

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Noone has talked for me that work

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Someone has already told him to report to the hedmaster tomorrow

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They can think that it will rain tomorrow

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People think that Lan is living near here

-> ………………………………………………………………………………………

 1. they think that she is hiding in the forest

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They break the glass into small pieces.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Wash the glass with a detergent liquid

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People speak English over the world

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Ms.Linh teaches us how to speak English properly

-> ………………………………………………………………………………………

 1. Somebody cleans the room everyday

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The milkman brings bottles of milk to houses

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They don't use this house very often

-> ………………………………………………………………………………………

 1. The match excited the children.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. We'll continue to see this phone.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They began to plant rubber trees long ago.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. People can continue to enjoy cocacola.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. American people has just begun to love football.

-> ………………………………………………………………………………………

 1. They are beginning to rebuilt the building
 2. Mong m.n giúp mình!!
0 câu trả lời

II. Đọc đoạn văn , chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

Every year students in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others study by themselves. A few learn the language just by hearing the language in films, on television, in office, or among their friends. But not many are lucky enough to do that. Most people must work hard to learn the language.

Learning other language! Learning English! Why do all these people learn English? It isn’t difficult to answer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. They study their own language, and Math…and English. (In England, or in America or Australia, many boys and girls study their own language, which is English, and Math…and other language, perhaps French, or German, or Spanish)

Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies, because some of their books are in English at college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.

1. According to the writer, _________.

A. English is popular in much of the world B. no children like learning English

C. English is only useful to teenagers D. only adults learn English

2. Many people learn English by_________.

A. watching videos only B. Hearing the language in the office

C. talking with the film stars D. working hard on their lesson

3. Many boys and girls learn English because_________.

A. English can give them a job B English is one of their subjects

C. their parents make them D. they have to study their own language

4. In America or Australia, many schoolchildren study_________.

A. English as a foreign language B. English and Math only

C. such foreign languages as French, German and Spanish D. no foreign language

5. Many adults learn English because_________.

A. their work is useful B they want to go abroad

C. most of their books are in English D. it helps them in their work

Được cập nhật 7 tháng 8 lúc 16:47 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.