Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thay đổi các câu hoạt động dưới đây thành thụ động .51. People should save pandas from extinction. -->……………………………………………………………………………………. 52. People must obey all traffic laws. -->……………………………………………………………………………………. 53. Someone ought to repair this broken window. --> ……………………………………………………………………………………. 54. Someone should have supplied the hotel guests with clean towels. -->……………………………………………………………………………………. 55. Someone had better take this garbage to the dump soon. -->……………………………………………………………………………………. 56. People can pick tomatoes before they are completely ripe. --> ……………………………………………………………………………………. 57. Someone is supposed to divide the profits among the shareholders. --> ……………………………………………………………………………………. 58. Someone must have hurt Peter's feeling. --> ……………………………………………………………………………………. 59. Someone has to finish this work today. --> …………………………………………………………………………………… 60. Someone ought to have reported the accident to the police.

Gium minh xin cam on,!!

Được cập nhật 21 tháng 4 lúc 14:29 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.