Luyện tập tổng hợp

Cái Ngọc Thùy Phương
21 tháng 3 2020 lúc 10:40

1. is listening

2. rains

3. works / isn't working

4. is running / want

5. speaks / comes

6. is coming/ is meeting

7. you usually go/ will stay

8. held/ smelt

9. is snowing / snows

10. swims/ doesn't run

Bình luận (0)
buồn tẻ
9 tháng 11 2020 lúc 14:18

1. is listening

2.rains

3.Works / isn't working

4.is running / want

5.speaks /comes

6.is coming / is meeting

7.you usuallygo 

8.held/ smelt

9.is snowwing/ snow

10.swims/doesn't

mình cùng chung ý kiến với bn kia 

chúc bn học tốt : )))

Bình luận (0)
Lâm Đang Đi Học
18 tháng 12 2020 lúc 16:57

:V

 

Bình luận (0)
Thảo Candy

Rewrite each sentence, beginning as shown 1- I didn’t have an umbrella with me so I got wet. I wouldn’t…………………………… 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone. Unless……………………………….. 3- In the snowy weather we don’t go to school. If……………………………………… 4- Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table. If………………… 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. If you……………………….. 6- Make me some coffee, and I’ll give you some sweets. If…………………………….. 7- If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her. Unless………. 8- If you see Peter, tell him he should be here at 8 00. Should………………………… 9- I wouldn’t accept if you ask me to marry you. If you were………………………… 10- What would you do if there were an earthquake? Supposing…………………… 11- If you do the shopping, I’ll cook lunch. You…………………………………………. 12-What would you do if you found some buried treasure? If you were…………….. 13- If Paul hadn’t been interested, the project would have been abandoned. But for…. 14- If by any chance you find my wallet, could you let me know? If you happen…….. 15- I might be late. If so, start without me. If I…………………………………………… 16- The fire was brought under control thanks to the night watch-man. If it hadn’t…... 17- Dick is in prison because a detective recognized him. If a…………………………... 18- If you want my advice, I’d think twice about buying a car like that. If I……………. 19- If the painting is finished by Saturday, we’ll pay you extra. Finish………………… 20- Getting up early makes me feel hungry. If ………………………………………….. 21- Please don’t eat in the classroom. I’d rather…………………………………… 22- I think we should leave now. I think it’s time………………………………. 23- What a pity we ate all the food. If only we………………………………………….. 24- It’s a shame we don’t have a TV. I wish………………………………………………

Phạm Linh Phương
16 tháng 7 2018 lúc 14:55

Rewrite each sentence, beginning as shown 1- I didn’t have an umbrella with me so I got wet.

I wouldn’t……have gotten wet if i had an umbrella……………………… 2- I’ll call the police if you don’t leave me alone. Unless…you leave me alone i will call the police…………………………….. 3- In the snowy weather we don’t go to school. If………it didn't snow, we could go to school……………………………… 4- Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table. If……Jack helped me, I would have been able to move this table…………… 5- You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep. If you…… drink too much coffee, you can't sleep………………….. 6- Make me some coffee, and I’ll give you some sweets. If………you make me some coffee, I will give you some sweets…………………….. 7- If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her. Unless you had told me about Sue's hair, I wouldn't have noticed her………. 8- If you see Peter, tell him he should be here at 8 00.

Should…you see Peter, tell him he should be here at 8.00……… 9- I wouldn’t accept if you ask me to marry you. If you were… to ask me to marry,I wouldn't accept you…………………… 10- What would you do if there were an earthquake? Supposing…… there was an aearthquake, what would you do ?……………… 11- If you do the shopping, I’ll cook lunch.

You………do the shopping, I will cook lunch.…………………………………. 12-What would you do if you found some buried treasure? If you were……to find some buried treasure, what would you do ?……….. 13- If Paul hadn’t been interested, the project would have been abandoned.

But for…Paul's interest, the projec would have been abandoned...... 14- If by any chance you find my wallet, could you let me know? If you happen… to find my wallet, could you let me know ?….. 15- I might be late. If so, start without me.

If I…am late, start without me.… 16- The fire was brought under control thanks to the night watch-man. If it hadn’t… it hadn’t been for the night-watchman's help, the fire would have out of control... 17- Dick is in prison because a detective recognized him. If a……… detective had not recognized him, Dick would not in prison…………………... 18- If you want my advice, I’d think twice about buying a car like that. If I…… were you, I’d think twice about buying a car like that.... 19- If the painting is finished by Saturday, we’ll pay you extra. Finish………………… 20- Getting up early makes me feel hungry.

If ……I get up early,I will feel hủngy…………………………………….. 21- Please don’t eat in the classroom.

I’d rather……not eat in the classroom……………………………… 22- I think we should leave now.

I think it’s time……I was leaving…………………………. 23- What a pity we ate all the food.

If only we…… had not eaten all the food…………………………………….. 24- It’s a shame we don’t have a TV.

I wish………………………………………………

Bình luận (1)
An Dao
Trung tướng -
23 tháng 6 2017 lúc 13:01

A. Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the underline part needs correction :

1. Tom likes to gossip about (A) other people, (B) so=>but he doesn't like (C) them to gossip (D) about him.

2. (A) Have=> having a headache, an upset stomach, and a (B)bad case of sunburn did not (C) put me in (D) a good mood for the evening.

3. Genetic engineering (A) is helping researchers unravel the mysteries of (B) previously incurable diseases (C) so that they get to (D) its=> theirs root causes and find cures.

I think so ^^

Bình luận (0)
Đức Minh
23 tháng 6 2017 lúc 13:01

Mấy anh chị h này còn onl xem bài trc khi thi sao ;vvv

Em sẽ giúp nhé. :))

A. Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the underline part needs correction :

1. Tom likes to gossip about (A) other people, (B) so he doesn't like (C) them to gossip (D) about him.

Câu 1 sai ở phần B.

Nếu như khi thi anh (chị) lỡ gặp như thế này, đầu tiên ta trans cái câu này ra tí xíu là thấy chỗ sai liền : Tom rất thích mách lẻo về người khác, cho nên anh ta không muốn người khác mách lẻo về anh ta.

Đấy, thấy từ cho nên sử dụng trong bài không hợp lí.

Vậy ta chọn đáp án B (thay lại bằng chữ but là hợp lí).

2. (A) Have a headache, an upset stomach, and a (B) bad case of sunburn did not (C) put me in (D) a good mood for the evening.

Câu này nhìn 1 cái là ra ngay, thông thường khi động từ đứng đầu, muốn trở thành chủ ngữ thì đương nhiên sẽ trở thành một danh động từ (gerund). Cái này là cấu trúc ngữ pháp.

Chọn đáp án A (sửa lại thành Having a headache là hợp lí).

3. Genetic engineering (A) is helping researchers unravel the mysteries of (B) previously incurable diseases (C) so that they get to (D) its root causes and find cures.

Cái dòng đầu nghe có vẻ phức tạp (nếu khó dịch) nhưng đề nó cho thế có thể đánh lạc hướng rất tốt, nếu như nhanh trí ta không cần bận tâm những chữ đó, bắt đầu xét qua đáp án A, ta thấy genetic engineering => là số ít, sử dụng be going to dạng is là hợp lí. Qua đáp án B, ta thấy cấu trúc adv + adj + N (cấu trúc bổ nghĩa) sử dụng cũng hợp lí. Đáp án C hợp lí vì so that + mệnh đề. Còn đáp án D chắc chắn 100% sai.

Giải thích : đề có cho diseases là dạng số nhiều nên ta phải thay ở câu D, its => theirs.

=> Chọn đáp án D.

Em có góp được chút ít gì vào kiến thức của anh (chị) cũng là điều may mắn cho anh (chị) và cho cả em rồi :)) chúc anh (chị) thi tốt môn Tiếng Anh chiều này nhé :)).

Bình luận (7)
Huy Thắng Nguyễn
23 tháng 6 2017 lúc 13:09

A. Mark the letter A B C or D on your answer sheet to indicate the underline part needs correction :

1. Tom likes to gossip about (A) other people, (B) so he doesn't like (C) them to gossip (D) about him.

Dịch: Tom thích nói chuyện tầm phào về người khác, vì vậy anh thấy không thích họ nói chuyện tầm phào về mình.

-> Ý (B) sai nghĩa. Sửa: so -> but (nhưng)

2. (A) Have a headache, an upset stomach, and a (B) bad case of sunburn did not (C) put me in (D) a good mood for the evening.

(Tạm dịch): Việc có một cơn đau đầu, một cái dạ dày khó chịu, và một làn da cháy nắng tồi tệ đã không đặt tôi vào một tâm trạng tốt cho buổi chiều.

-> Cụm "Have a headache, an upset stomach, and a bad case of sunburn" đóng vai trò như chủ ngữ trong câu, vì vậy ở đây không thể dùng động từ ở đầu câu, thay vào đó phải dùng danh động từ. Sửa: Have -> Having

3. Genetic engineering (A) is helping researchers unravel the mysteries of (B) previously incurable diseases (C) so that they get to (D) its root causes and find cures.

Dịch: Kỹ thuật di truyền đang giúp các nhà nghiên cứu tháo gỡ những điều bí ẩn của những căn bệnh trước đây không thể chữa được, để mà họ đến được với những nguyên nhân gốc rễ của nó và tìm ra thuốc chữa.

-> Tính từ sở hữu "its" trong câu chỉ danh từ "diseases", mà diseases ở đây được viết dưới dạng số nhiều nên ý (D) sai. Sửa: its -> their

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Cuộc thi Tiếng Anh do Võ Đông Anh Tuấn tổ chức

Link vòng 2 : Vòng 2 | Học trực tuyến

Thời gian : đến 10h sáng 16/6/2017

Mình mong rằng các bạn khong gian lận trong bài thi :)

Chúc các bạn thi tốt !!

qwerty
14 tháng 6 2017 lúc 17:02

Thanks!

Bình luận (0)
Aki Tsuki
14 tháng 6 2017 lúc 17:04

Có ai cảm thấy đề vòng 2 dễ hơn vòng 1 k?~

(rớt rùi nhưng vì số ngu anh nên vẫn phải tham khảo :v)

Bình luận (9)
Đức Minh
14 tháng 6 2017 lúc 17:23

ae xong chưa t xong r :vvv

Bình luận (1)
Võ Đông Anh Tuấn

Cuộc thi Tiếng Anh lần 2 của Võ Đông Anh Tuấn đã bắt đầu :

Đề vòng 1 : Vòng 1 | Học trực tuyến

Chúc các bạn làm tốt đạt được điểm 20 nha . Vòng 1 nên hơi dễ các bạn cố gắng nhé !!

Thời gian : 5/6/2017 đến 10h 8/6/2017

Lưu ý : Cuộc thi chỉ để có thêm kiến thức , hiểu biết chứ không phải là để có thưởng .

Mình mong mọi người hiểu và chấp hành tốt .

Bởi vì số lương người tham gia trả lời ít với lại điểm thấp nên mai mình công bố luôn nha :)

Vòng 2 : Từ 8h 8/6/2017 đến 10h 10/6/2017 nha sắp xếp lịch nha các bạn :)

Dương Hạ Chi
7 tháng 6 2017 lúc 10:23

Sao 10h hết vòng 1 mak 8h đã có vòng 2 z?

Bình luận (0)
qwerty
7 tháng 6 2017 lúc 10:27

uk

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn

Cuộc thi Tiếng Anh lần 2 của Võ Đông Anh Tuấn đã bắt đầu :

Đề vòng 1 : Vòng 1 | Học trực tuyến

Chúc các bạn làm tốt đạt được điểm 20 nha . Vòng 1 nên hơi dễ các bạn cố gắng nhé !!

Thời gian : 5/6/2017 đến 10h 7/6/2017

Lưu ý : Cuộc thi chỉ để có thêm kiến thức , hiểu biết chứ không phải là để có thưởng .

Mình mong mọi người hiểu và chấp hành tốt .

Võ Đông Anh Tuấn

CUỘC THI TIẾNG ANH LẦN THỨ 2 CỦA VÕ ĐÔNG ANH TUẤN

Cuộc thi sẽ tổ chức như sau :

- Vòng 1: Chọn ra 60 bạn có số điểm cao, bạn nào xuất sắc làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng sau.

Thời gian: 5/6/2017 đến 8/6/2017 - Vòng 2: Chọn ra 40 bạn có số điểm cao , bạn nào xuất sắc làm đúng tất cả thì +1đ vào vòng sau. Thời gian: 9/6/2017 đến 13/6/2017 - Vòng 3 - vòng chung kết: Trận đấu giữa 10 bạn xuất sắc. Thời gian: 14/6/2017 đến 17/6/2017 Thí sinh hiện tại : 1 ) Phan Nguyễn Tuấn Anh https://hoc24.vn/id/26545 2 ) Trần Hoàng Nghĩa https://hoc24.vn/vip/trannghia100 3 ) Nguyễn Như Khương https://hoc24.vn/id/131437 4) Diệu Linh https://hoc24.vn/vip/lilyrosiebell 5 ) Dương https://hoc24.vn/vip/duong0906 6 ) Nhật Linh https://hoc24.vn/vip/bocudecon 7 ) Nguyễn Huy Tú https://hoc24.vn/vip/tulatu2004 8 ) Nguyễn Như Nam https://hoc24.vn/id/37304 9 ) Nguyễn Văn Đông https://hoc24.vn/vip/kirigawakazuto 10 ) Trần Hà Quỳnh Như https://hoc24.vn/vip/tranhaquynhnhunhu 11 ) Trần Nguyễn Baỏ Quyên https://hoc24.vn/vip/dieunhaytihon. 12 ) Lệ Gia Quyên https://hoc24.vn/vip/legiaquyenclass8 13 ) Thảo Linh https://hoc24.vn/vip/motcuocdoixanh 14 ) Lê Thị Hương Giang. htps://hoc24.vn/vip/lethihuonggiang2k4 15 ) Lê Quỳnh Trang https://hoc24.vn/vip/angellovely555 16 ) Võ Trần Bảo Châu https://hoc24.vn/vip/angellovely555 17 ) Trần Thọ Đạt https://hoc24.vn/vip/thodatthongminh 18 ) Lê Hoàng Hải Giang https://hoc24.vn/vip/giangvtv123 19 ) Trần Quỳnh Mai https://hoc24.vn/vip/chico1mk_toi 20 ) Nguyễn Diệp Hồng . https://hoc24.vn/vip/alienfromplanet 21 ) Trần Huy Tâm https://hoc24.vn/id/145836 22 ) Hoàng Hà Trang https://hoc24.vn/vip/hazangkute 23 ) Nguyễn Phương Trâm https://hoc24.vn/vip/np29046 24 ) Mai Trang https://hoc24.vn/vip/maitrang6a1nho 25 ) Huyền Anh https://hoc24.vn/vip/tthavb 26 ) zumi https://hoc24.vn/vip/bomede 27 ) Ngô Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/luffymurom2 28 ) Thiên Tuyết Linh https://hoc24.vn/vip/tuyetlinh86 29 ) Nguyễn Trần Trúc Quỳnh https://hoc24.vn/id/146651 30 ) Đức Minh https://hoc24.vn/vip/windy_2003 31 ) Trần Cao Anh Triết . https://hoc24.vn/vip/trietvip2005 32 ) Diệp Băng Dao https://hoc24.vn/vip/daodaodethuong 33 ) Trịnh Ánh Ngọc https://hoc24.vn/vip/studyhard6a1 34 ) Trà My https://hoc24.vn/vip/buihachi 35 ) Mai Hà Chi https://hoc24.vn/vip/lifestyle_nature 36 ) Lệ Quỳnh Phương https://hoc24.vn/vip/matnabian 37 ) Trần Thị Hợp https://hoc24.vn/vip/hoppx6a1 38 ) Đặng Thu Huệ https://hoc24.vn/vip/giotsuong 39 ) Nguyễn Thị Nguyệt https://hoc24.vn/vip/nguyet03032002 40 ) Phan Công Bằng https://hoc24.vn/vip/bangvh 41 ) Mystery https://hoc24.vn/id/113973 42 ) Hoàng Quốc Việt https://hoc24.vn/vip/thcslb10a 43 ) Unknown https://hoc24.vn/vip/maralubu1 44 ) Kayoko https://hoc24.vn/vip/bangoc 45 ) Lương Thị Hằng https://hoc24.vn/vip/anhanhcute 46 ) Hà An https://hoc24.vn/vip/haan0705 47 ) Nguyễn Đinh Huyền Mai https://hoc24.vn/vip/nguyendinhhuyenmai 48 ) Ngô Lê Dung https://hoc24.vn/vip/miraclenikki_360 49 ) Trần Ngọc Hoa https://hoc24.vn/vip/220740401649615 50 ) Phạm Nguyễn Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/dat6a1cute 51 ) Huỳnh Nhật Tường Vi https://hoc24.vn/vip/thaongociloveyou 52 ) Bùi Thị Thanh Trúc . https://hoc24.vn/vip/trucbiththanh 53 ) Nguyễn Huy Thắng https://hoc24.vn/vip/thangbnsh 54 ) Phạm Phương Anh https://hoc24.vn/vip/phuonganh6a1 55 ) NTD https://hoc24.vn/vip/ngtrduongvodoi 56 ) Nguyễn Thùy Linh https://hoc24.vn/vip/lovemusic2004 57 ) Evil Yasuda https://hoc24.vn/vip/evilyasuda 58) Hung Nguyen https://hoc24.vn/vip/tpokemont 59 ) Nguyễn Thị Huyền Trang https://hoc24.vn/vip/trangocean1 60 ) Trần Minh An https://hoc24.vn/vip/tranminhan24 61 ) Nguyễn Tấn Dũng https://hoc24.vn/vip/tandung_a7 62 ) Hoàng Gia Anh https://hoc24.vn/vip/myhousehome12 63 ) Trần Hoàng Khánh Linh https://hoc24.vn/vip/minan_3712 64 ) Trần Hoàng Trọng https://hoc24.vn/vip/trantrong100 65 ) Aki Tsuki https://hoc24.vn/vip/minako 66 ) Hoàng Thiên Di https://hoc24.vn/vip/hotarutakishima 67 ) Nguyễn Tùng Lâm https://hoc24.vn/vip/tunglam2k2 68 ) Trần Minh Hoàng https://hoc24.vn/id/67373 69 ) Nguyễn Ngọc Sáng https://hoc24.vn/vip/sangngoc 70 ) Trịnh Hà Anh https://hoc24.vn/vip/windy_2007 71 ) Thiên Băng https://hoc24.vn/vip/somuchiloveyou 72 ) Nguyễn Hải Dương https://hoc24.vn/vip/duonghai1301 73 ) Lưu Ngọc Hải Ngân https://hoc24.vn/id/94506 74 ) Đoàn Đức hiếu https://hoc24.vn/vip/hieuht01 75 ) Quê Sóc Trăng https://hoc24.vn/vip/overlord69 76 ) Phan Ngọc Khuê https://hoc24.vn/vip/phanngockhuehoahoc 77 ) Bùi Thị Hải Châu https://hoc24.vn/vip/buithihaichau2 78 ) Trần Nguyễn Hữu Phát https://hoc24.vn/hoi-dap/question/276573.html 79 ) Nguyễn Yến Nhi https://hoc24.vn/id/47204 80 ) Lê Thị Hương Giang https://hoc24.vn/vip/lethihuonggiang2k4 81 ) Tử Đằng https://hoc24.vn/vip/petsociu 82 ) Nguyễn Xuân Sáng https://hoc24.vn/vip/nguyenxuansang 83 ) Linh Ngọc https://hoc24.vn/vip/embimatnick 84 ) Đạt https://hoc24.vn/vip/thanhdatthanhdat 85 ) N.N.Nhân https://hoc24.vn/vip/ngocnhanpro 86 ) Tô Nhi https://hoc24.vn/vip/hanthatluc1998 87 ) Đinh Tiến Luân https://hoc24.vn/id/145792 88 ) THN https://hoc24.vn/vip/luhan2004 89 ) Nguyễn Bảo Trung https://hoc24.vn/vip/nbtnx2016 90 ) Nam Nguyễn https://hoc24.vn/vip/namnguyen09082005 91 ) Hồ Đoàn Phương Thảo https://hoc24.vn/vip/phuongchibivx2 92 ) Lê Thanh Lê https://hoc24.vn/vip/khonganchoi 93 ) Huyền Trang https://hoc24.vn/id/54468 94 ) Hưng Việt Triệu https://hoc24.vn/vip/trieuviethung 95 ) Nguyễn Thị Diễm Quỳnh https://hoc24.vn/vip/nguyenthidiemquynh 96 ) Trần Thùy Dung https://hoc24.vn/vip/cantarella 97 ) Đỗ Thành Hải https://hoc24.vn/vip/haithak5d 98 ) Đinh Hải Ngọc https://hoc24.vn/vip/haingoc0603 99 ) Hằng https://hoc24.vn/id/72611 100 ) Trần Đăng Nhất https://hoc24.vn/vip/333738606961211 CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ :D
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 6 2017 lúc 16:59

Mn ơi mình có ý kiến nếu cuộc thi mk sẽ cho tất cả các bạn đều đc tham gia miễn là trên 10 Gp đc ko mọi người .

Bình luận (12)
Nguyễn Thị Nguyệt
1 tháng 6 2017 lúc 17:39

Sao cho cái thời gian hãm thế=.=Võ Đông Anh Tuấn

sao lại trùng luôn lịch thi c3 chứ,trùng thì cũng cách cách téo.

Vừa mới thi xong phải nghỉ ngơi chứ,ai có sức mà chạy vô luôn thi vs cả thố chứ.

vcđ luôn :{

Bình luận (30)
Nhật Minh
2 tháng 6 2017 lúc 15:29

Cho mình đăng kí với.

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn

Thí Sinh Hiện Tại :

1 ) Phan Nguyễn Tuấn Anh https://hoc24.vn/id/26545 2 ) Trần Hoàng Nghĩa https://hoc24.vn/vip/trannghia100 3 ) Nguyễn Như Khương https://hoc24.vn/id/131437 4) Diệu Linh https://hoc24.vn/vip/lilyrosiebell 5 ) Dương https://hoc24.vn/vip/duong0906 6 ) Nhật Linh https://hoc24.vn/vip/bocudecon 7 ) Nguyễn Huy Tú https://hoc24.vn/vip/tulatu2004 8 ) Nguyễn Như Nam https://hoc24.vn/id/37304 9 ) Nguyễn Văn Đông https://hoc24.vn/vip/kirigawakazuto 10 ) Trần Hà Quỳnh Như https://hoc24.vn/vip/tranhaquynhnhunhu 11 ) Trần Nguyễn Baỏ Quyên https://hoc24.vn/vip/dieunhaytihon. 12 ) Lệ Gia Quyên https://hoc24.vn/vip/legiaquyenclass8 13 ) Thảo Linh https://hoc24.vn/vip/motcuocdoixanh 14 ) Lê Thị Hương Giang. htps://hoc24.vn/vip/lethihuonggiang2k4 15 ) Lê Quỳnh Trang https://hoc24.vn/vip/angellovely555 16 ) Võ Trần Bảo Châu https://hoc24.vn/vip/angellovely555 17 ) Trần Thọ Đạt https://hoc24.vn/vip/thodatthongminh 18 ) Lê Hoàng Hải Giang https://hoc24.vn/vip/giangvtv123 19 ) Trần Quỳnh Mai https://hoc24.vn/vip/chico1mk_toi 20 ) Nguyễn Diệp Hồng . https://hoc24.vn/vip/alienfromplanet 21 ) Trần Huy Tâm https://hoc24.vn/id/145836 22 ) Hoàng Hà Trang https://hoc24.vn/vip/hazangkute 23 ) Nguyễn Phương Trâm https://hoc24.vn/vip/np29046 24 ) Mai Trang https://hoc24.vn/vip/maitrang6a1nho 25 ) Huyền Anh https://hoc24.vn/vip/tthavb 26 ) zumi https://hoc24.vn/vip/bomede 27 ) Ngô Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/luffymurom2 28 ) Thiên Tuyết Linh https://hoc24.vn/vip/tuyetlinh86 29 ) Nguyễn Trần Trúc Quỳnh https://hoc24.vn/id/146651 30 ) Đức Minh https://hoc24.vn/vip/windy_2003 31 ) Trần Cao Anh Triết . https://hoc24.vn/vip/trietvip2005 32 ) Diệp Băng Dao https://hoc24.vn/vip/daodaodethuong 33 ) Trịnh Ánh Ngọc https://hoc24.vn/vip/studyhard6a1 34 ) Trà My https://hoc24.vn/vip/buihachi 35 ) Mai Hà Chi https://hoc24.vn/vip/lifestyle_nature 36 ) Lệ Quỳnh Phương https://hoc24.vn/vip/matnabian 37 ) Trần Thị Hợp https://hoc24.vn/vip/hoppx6a1 38 ) Đặng Thu Huệ https://hoc24.vn/vip/giotsuong 39 ) Nguyễn Thị Nguyệt https://hoc24.vn/vip/nguyet03032002 40 ) Phan Công Bằng https://hoc24.vn/vip/bangvh 41 ) Mystery https://hoc24.vn/id/113973 42 ) Hoàng Quốc Việt https://hoc24.vn/vip/thcslb10a 43 ) Unknown https://hoc24.vn/vip/maralubu1 44 ) Kayoko https://hoc24.vn/vip/bangoc 45 ) Lương Thị Hằng https://hoc24.vn/vip/anhanhcute 46 ) Hà An https://hoc24.vn/vip/haan0705 47 ) Nguyễn Đinh Huyền Mai https://hoc24.vn/vip/nguyendinhhuyenmai 48 ) Ngô Lê Dung https://hoc24.vn/vip/miraclenikki_360 49 ) Trần Ngọc Hoa https://hoc24.vn/vip/220740401649615 50 ) Phạm Nguyễn Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/dat6a1cute 51 ) Huỳnh Nhật Tường Vi https://hoc24.vn/vip/thaongociloveyou 52 ) Bùi Thị Thanh Trúc . https://hoc24.vn/vip/trucbiththanh 53 ) Nguyễn Huy Thắng https://hoc24.vn/vip/thangbnsh 54 ) Phạm Phương Anh https://hoc24.vn/vip/phuonganh6a1 55 ) NTD https://hoc24.vn/vip/ngtrduongvodoi 56 ) Nguyễn Thùy Linh https://hoc24.vn/vip/lovemusic2004 57 ) Evil Yasuda https://hoc24.vn/vip/evilyasuda 58) Hung Nguyen https://hoc24.vn/vip/tpokemont 59 ) Nguyễn Thị Huyền Trang https://hoc24.vn/vip/trangocean1 60 ) Trần Minh An https://hoc24.vn/vip/tranminhan24 61 ) Nguyễn Tấn Dũng https://hoc24.vn/vip/tandung_a7 62 ) Hoàng Gia Anh https://hoc24.vn/vip/myhousehome12 63 ) Trần Hoàng Khánh Linh https://hoc24.vn/vip/minan_3712 64 ) Trần Hoàng Trọng https://hoc24.vn/vip/trantrong100 65 ) Aki Tsuki https://hoc24.vn/vip/minako 66 ) Hoàng Thiên Di https://hoc24.vn/vip/hotarutakishima 67 ) Nguyễn Tùng Lâm https://hoc24.vn/vip/tunglam2k2 68 ) Trần Minh Hoàng https://hoc24.vn/id/67373 69 ) Nguyễn Ngọc Sáng https://hoc24.vn/vip/sangngoc 70 ) Trịnh Hà Anh https://hoc24.vn/vip/windy_2007 71 ) Thiên Băng https://hoc24.vn/vip/somuchiloveyou 72 ) Nguyễn Hải Dương https://hoc24.vn/vip/duonghai1301 73 ) Lưu Ngọc Hải Ngân https://hoc24.vn/id/94506 74 ) Đoàn Đức hiếu https://hoc24.vn/vip/hieuht01 75 ) Quê Sóc Trăng https://hoc24.vn/vip/overlord69 76 ) Phan Ngọc Khuê https://hoc24.vn/vip/phanngockhuehoahoc 77 ) Bùi Thị Hải Châu https://hoc24.vn/vi...

Võ Đông Anh Tuấn
30 tháng 5 2017 lúc 12:55

Cuộc thi đã có tổng thành viên là 98 rồi . Chỉ còn 2 bạn may mắn cuối cùng nữa thôi .

Bình luận (4)
Võ Đông Anh Tuấn
30 tháng 5 2017 lúc 13:19

Còn 1 thí sinh nữa thôi :)

Bình luận (3)
Nguyễn Yến Nhi
30 tháng 5 2017 lúc 15:02

Ngày mấy bắt đầu thi zậy bạn? Võ Đông Anh Tuấn

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn

Thí sinh hiện tại :

1 ) Phan Nguyễn Tuấn Anh https://hoc24.vn/id/26545 2 ) Trần Hoàng Nghĩa https://hoc24.vn/vip/trannghia100 3 ) Nguyễn Như Khương https://hoc24.vn/id/131437 4) Diệu Linh https://hoc24.vn/vip/lilyrosiebell 5 ) Dương https://hoc24.vn/vip/duong0906 6 ) Nhật Linh https://hoc24.vn/vip/bocudecon 7 ) Nguyễn Huy Tú https://hoc24.vn/vip/tulatu2004 8 ) Nguyễn Như Nam https://hoc24.vn/id/37304 9 ) Nguyễn Văn Đông https://hoc24.vn/vip/kirigawakazuto 10 ) Trần Hà Quỳnh Như https://hoc24.vn/vip/tranhaquynhnhunhu 11 ) Trần Nguyễn Baỏ Quyên https://hoc24.vn/vip/dieunhaytihon. 12 ) Lệ Gia Quyên https://hoc24.vn/vip/legiaquyenclass8 13 ) Thảo Linh https://hoc24.vn/vip/motcuocdoixanh 14 ) Lê Thị Hương Giang. htps://hoc24.vn/vip/lethihuonggiang2k4 15 ) Lê Quỳnh Trang https://hoc24.vn/vip/angellovely555 16 ) Võ Trần Bảo Châu https://hoc24.vn/vip/angellovely555 17 ) Trần Thọ Đạt https://hoc24.vn/vip/thodatthongminh 18 ) Lê Hoàng Hải Giang https://hoc24.vn/vip/giangvtv123 19 ) Trần Quỳnh Mai https://hoc24.vn/vip/chico1mk_toi 20 ) Nguyễn Diệp Hồng . https://hoc24.vn/vip/alienfromplanet 21 ) Trần Huy Tâm https://hoc24.vn/id/145836 22 ) Hoàng Hà Trang https://hoc24.vn/vip/hazangkute 23 ) Nguyễn Phương Trâm https://hoc24.vn/vip/np29046 24 ) Mai Trang https://hoc24.vn/vip/maitrang6a1nho 25 ) Huyền Anh https://hoc24.vn/vip/tthavb 26 ) zumi https://hoc24.vn/vip/bomede 27 ) Ngô Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/luffymurom2 28 ) Thiên Tuyết Linh https://hoc24.vn/vip/tuyetlinh86 29 ) Nguyễn Trần Trúc Quỳnh https://hoc24.vn/id/146651 30 ) Đức Minh https://hoc24.vn/vip/windy_2003 31 ) Trần Cao Anh Triết . https://hoc24.vn/vip/trietvip2005 32 ) Diệp Băng Dao https://hoc24.vn/vip/daodaodethuong 33 ) Trịnh Ánh Ngọc https://hoc24.vn/vip/studyhard6a1 34 ) Trà My https://hoc24.vn/vip/buihachi 35 ) Mai Hà Chi https://hoc24.vn/vip/lifestyle_nature 36 ) Lệ Quỳnh Phương https://hoc24.vn/vip/matnabian 37 ) Trần Thị Hợp https://hoc24.vn/vip/hoppx6a1 38 ) Đặng Thu Huệ https://hoc24.vn/vip/giotsuong 39 ) Nguyễn Thị Nguyệt https://hoc24.vn/vip/nguyet03032002 40 ) Phan Công Bằng https://hoc24.vn/vip/bangvh 41 ) Mystery https://hoc24.vn/id/113973 42 ) Hoàng Quốc Việt https://hoc24.vn/vip/thcslb10a 43 ) Unknown https://hoc24.vn/vip/maralubu1 44 ) Kayoko https://hoc24.vn/vip/bangoc 45 ) Lương Thị Hằng https://hoc24.vn/vip/anhanhcute 46 ) Hà An https://hoc24.vn/vip/haan0705 47 ) Nguyễn Đinh Huyền Mai https://hoc24.vn/vip/nguyendinhhuyenmai 48 ) Ngô Lê Dung https://hoc24.vn/vip/miraclenikki_360 49 ) Trần Ngọc Hoa https://hoc24.vn/vip/220740401649615 50 ) Phạm Nguyễn Tấn Đạt https://hoc24.vn/vip/dat6a1cute 51 ) Huỳnh Nhật Tường Vi https://hoc24.vn/vip/thaongociloveyou 52 ) Bùi Thị Thanh Trúc . https://hoc24.vn/vip/trucbiththanh 53 ) Nguyễn Huy Thắng https://hoc24.vn/vip/thangbnsh 54 ) Phạm Phương Anh https://hoc24.vn/vip/phuonganh6a1 55 ) NTD https://hoc24.vn/vip/ngtrduongvodoi 56 ) Nguyễn Thùy Linh https://hoc24.vn/vip/lovemusic2004 57 ) Evil Yasuda https://hoc24.vn/vip/evilyasuda 58) Hung Nguyen https://hoc24.vn/vip/tpokemont 59 ) Nguyễn Thị Huyền Trang https://hoc24.vn/vip/trangocean1 60 ) Trần Minh An https://hoc24.vn/vip/tranminhan24 61 ) Nguyễn Tấn Dũng https://hoc24.vn/vip/tandung_a7 62 ) Hoàng Gia Anh https://hoc24.vn/vip/myhousehome12 63 ) Trần Hoàng Khánh Linh https://hoc24.vn/vip/minan_3712 64 ) Trần Hoàng Trọng https://hoc24.vn/vip/trantrong100 65 ) Aki Tsuki https://hoc24.vn/vip/minako 66 ) Hoàng Thiên Di https://hoc24.vn/vip/hotarutakishima 67 ) Nguyễn Tùng Lâm https://hoc24.vn/vip/tunglam2k2 68 ) Trần Minh Hoàng https://hoc24.vn/id/67373 69 ) Nguyễn Ngọc Sáng https://hoc24.vn/vip/sangngoc 70 ) Trịnh Hà Anh https://hoc24.vn/vip/windy_2007 71 ) Thiên Băng https://hoc24.vn/vip/somuchiloveyou 72 ) Nguyễn Hải Dương https://hoc24.vn/vip/duonghai1301 73 ) Lưu Ngọc Hải Ngân https://hoc24.vn/id/94506 74 ) Đoàn Đức hiếu https://hoc24.vn/vip/hieuht01 75 ) Quê Sóc Trăng https://hoc24.vn/vip/overlord69 76 ) Phan Ngọc Khuê https://hoc24.vn/vip/phanngockhuehoahoc 77 ) Bùi Thị Hải Châu https://hoc24.vn/vip/buithihaichau2 78 ) Trần Nguyễn Hữu Phát https://hoc24.vn/hoi-dap/question/276573.html 79 ) Nguyễn Yến Nhi https://hoc24.vn/id/47204 80 ) Lê Thị Hương Giang https://hoc24.vn/vip/lethihuonggiang2k4 81 ) Tử Đằng https://hoc24.vn/vip/petsociu 82 ) Nguyễn Xuân Sáng https://hoc24.vn/vip/nguyenxuansang 83 ) Linh Ngọc https://hoc24.vn/vip/embimatnick Có gì thắc mắc cmt ở dưới nha . Có thể cuộc sẽ tổ chức vào 1/6 nha .
Võ Đông Anh Tuấn
28 tháng 5 2017 lúc 9:27

Còn 17 thí sinh đăng kí nhanh nhé ~~~

Bình luận (0)
Ngọc Lan
28 tháng 5 2017 lúc 9:27

Tuấn ơi, đăng kí giơ dc ko?

Bình luận (2)
Trương Hồng Hạnh
28 tháng 5 2017 lúc 9:31

em đăng kí nữa nhé anh

Tên: Trương Hồng Hạnh

Lớp: 7

Link của nick: https://hoc24.vn/id/60480

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn

Cuộc thi đã kết thúc !!

Đáp án :

1 My mother went home so I .................... to cook dinner myself .

A . had B. have C. must D. ought

2 . You should go to the ....... to buy some fish and some vegetable .

A . market B. post office C. kitchen D. theater

3 . Choose the word that has the underlined part pronounced differently .

A . children B. character C. Christmas D . school

4 . Can Ba drive a car ? No , he is not .............

A .enough B. old C.old enough D. enough old

5. The calendar is ...................... the clock , ......................... the picture and the lamp .

A. on/next to B . under/between C. behind/between D. above/on

6 . Yesterday I .................... a letter to my close friends in Hue .

A. is writing B. is going to write C.writes D. wrote

7 . The children are old enough to look after ....................

A. yourself B. herself C. ourselves D.themselves

8 . It isn't ..................... to leave medicine around the house .

A. diffcult B.dangerous C.safe D. interesting

9 . Nam enjoys telling jokes . He is a .................... boy

A. reserved B . generous C. sociable D. humorous

10 . Alexander Graham Bell was born .......... March 3 ,1847.

A. on B. in C. at D.during

Hai mươi bạn được vòng vòng này nhưng chỉ có 13 bạn làm bài :

Và sau đây là kết quả :

1 ) @Hồ Thu Giang: 10/10

2 ) @Hoàng Lê Bảo Ngọc : 10/10

3 ) @Nguyễn Ngọc Sáng : 10/10

4 ) @Linh Oracles : 10/10

5 ) @Đường Hạc Bảo Quyên : 10/10

6 ) @Nguyễn Đình Dũng : 9/10

7 ) @Dark Wings : 9/10

8 ) @Silver bullet : 9/10

9 ) Thủy : 8/10

10 ) @Lê Nguyên Hạo : 8/10

11 ) @Nguyễn Anh Duy : 8/10

13 ) @Nguyễn Trần Anh Thư : 8/10

14 ) @Vũ Đức Toàn : 8/10

- Những bạn loạt vào vòng trong :

1 ) Hồ Thu Giang

2 ) Hoàng Lê Bảo Ngọc

3 ) Nguyễn Ngọc Sáng

4 ) Đường Hạc Bảo Quyên

5 ) Linh Oracles

Lưu ý : Đề thì sẽ cấp vào ngày 10/11/2016

Các bạn nhớ lên và làm bài nhé ok

Kẹo dẻo
8 tháng 11 2016 lúc 6:09

๖ۣkirito๖ۜ bắt chước lại mấy câu ns đc Võ Đông Anh Tuấn tick. thốn thật!!!

Bình luận (0)
Kẹo dẻo
8 tháng 11 2016 lúc 12:17

Nhìn phê nhỉ một đống tick

Bình luận (0)
Lê Anh Thư
8 tháng 11 2016 lúc 13:13

Lê Nguyên Hạo bị loại rồi à, Hạo giỏi Ngoại Ngữ lắm mà?nhonhung

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN