Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

|-5 3/7|.|x|-3/4=2|x|+-8,7

Đề bài thế có phải ko bạn?

Bình luận (0)
phạm khánh linh
3 tháng 5 lúc 21:18

số trang mà ngày một bn đọc là: 360x1/3=120 trang

số trang ngày thứ 2 bn đọc là: (360-120)x5/8=150( trang)

ngày 3 bn đọc đc sô trang là: 360-120-150=90 trang

Bình luận (2)
phudz
1 tháng 5 lúc 22:03

bang nhau

Bình luận (1)

-1 5/27-(3x-7/9)3=-24/27

           (3x-7/9)=-32/27-(-24/27)

           (3x-7/9)3=-8/27

           (3x-7/9)3=(-2/3)3

⇒3x-7/9=-2/3

   3x      =-2/3+7/9

   3x      =1/9

     x      =1/9:3

     x      =1/27

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

a) Ta có: \(D=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{96}\)

\(=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{12}-\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{24}-\dfrac{1}{48}+\dfrac{1}{48}-\dfrac{1}{96}\)

\(=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{96}\)

\(=\dfrac{63}{96}=\dfrac{21}{32}\)

Bình luận (0)

b)

Sửa đề: \(E=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{16}+...+\dfrac{1}{2048}\)

Ta có: \(E=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{16}+...+\dfrac{1}{2048}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\cdot E=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{32}+...+\dfrac{1}{4096}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\cdot E=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{16}+...+\dfrac{1}{2048}-\dfrac{1}{4096}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{E}{2}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4096}=\dfrac{2047}{4096}\)
hay \(E=\dfrac{2047}{2048}\)

Bình luận (1)
Đặng Bá Lâm
24 tháng 4 lúc 16:42

\(A=\dfrac{x-3}{x-5}\)

\(A=\dfrac{x-5}{x-5}+\dfrac{2}{x-5}\)

\(A=1+\dfrac{2}{x-5}\)

Để A đạt GTNN thì \(x-5\) đạt giá trị âm lớn nhất.

Do đó: \(x-5=-1\Rightarrow x=4\)

Vậy \(x=4\) thì A đạt GTNN.

Bình luận (0)

Giải:

A=1/10+1/40+1/88+1/154+1/238+1/340

A=1/2.5+1/5.8+1/8.11+1/11.14+1/14.17+1/17.20

A=1/2-1/5+1/5-1/8+1/8-1/11+1/11-1/14+1/14-1/17+1/17-1/20

A=1/2-1/20

A=9/20

D=1/3+1/6+1/12+1/24+1/48

D=1/3+1/2.3+1/3.4+1/4.6+1/6.8

D=1/3+1/2-1/3+1/3-1/4+1/2.(2/4.6+2/6.8)

D=1/3+1/2-1/4+1/2.(1/4-1/6+1/6-1/8)

D=1/3+1/4+1/2.(1/4-1/8)

D=1/3+1/4+1/2.1/8

D=1/3+1/4+1/16

D=31/48

F=0,5-1/3-0,4-4/7-1/6+4/35-1/41

F=1/2-1/3-2/5-4/7-1/6+4/35-1/41

F=1/6-(-6/35)-1/6+4/35-1/41

F=(1/6-1/6)+(6/35+4/35)-1/41

F=0+2/7-1/41

F=2/7+1/41

F=75/287

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)
Nguyễn Đình Nhật Long
22 tháng 4 lúc 23:46

Tìm y:

-y:1/2-5/2=4+1/2

-y:1/2 = 4+1/2+5/2

-y:1/2 = 7

-y = 7.2

y = -14

Vậy y = -14

Bình luận (0)
BLACKPINK - Rose
21 tháng 4 lúc 21:01

làm hết à bạn

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN