Chương VI - Lượng tử ánh sáng

_silverlining
7 tháng 6 lúc 0:15

Với tư cách là một học sinh ngu Lí mình mạnh dạn lụi C =)))

Bình luận (0)
hhy.
29 tháng 4 lúc 20:01

\(A=\dfrac{hc}{\lambda_{kem}}=3,55.1,6.10^{-19}\Rightarrow\lambda_{kem}\approx0,35\left(\mu m\right)\)

\(\lambda_{tim}\in\left[0,38-0,44\right]>\lambda_{kem}\)

=> Khong xay ra hien tuong uang dien

Bình luận (0)
hhy.
2 tháng 4 lúc 22:11

\(P_{phat-quang}=N_{phat-quang}.\dfrac{hc}{\lambda_{phat-quang}}\)

\(P_{kich-thich}=N_{kich-thich}.\dfrac{hc}{\lambda_{kich-thich}}\)

\(\Rightarrow\dfrac{N_{pq}}{N_{kt}}=\dfrac{\dfrac{P_{pq}}{hc}.\lambda_{pq}}{\dfrac{P_{kt}}{hc}.\lambda_{kt}}=\dfrac{P_{pq}}{P_{kt}}.\dfrac{\lambda_{pq}}{\lambda_{kt}}=0,1.\dfrac{0,5}{0,3}=\dfrac{1}{6}\)

Bình luận (0)
Đặng Bá Dũng
27 tháng 2 lúc 0:02

D

 

Bình luận (0)
hhy.
24 tháng 1 lúc 13:09

Quang dien <=> \(\varepsilon\ge A\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda}\ge1,9\Leftrightarrow\lambda\le0,653\mu m=653nm\)

\(\Rightarrow W_d=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,35.10^{-6}}-1,9.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

\(W_d=e.U_{ham}\Rightarrow U_{ham}=\dfrac{W_d}{1,6.10^{-19}}\left(V\right)\)

Bình luận (0)
hhy.
24 tháng 1 lúc 12:58

\(\dfrac{hc}{\lambda}=A+W_d\Rightarrow A=\dfrac{hc}{\lambda}-W_d=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,3.10^{-6}}-2,03.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

Bình luận (0)
hhy.
24 tháng 1 lúc 12:55

\(\varepsilon_0=A+W_d\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda_0}=A+W_d\)

\(\Rightarrow A=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,3.10^{-6}}-2,03.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

\(\varepsilon=A+W_d'\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda}=A+W_d'\)

\(\Rightarrow W_d'=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,4.10^{-6}}-A=...\left(J\right)\)

\(W_d'=e.U_{ham}\Rightarrow U_{ham}=\dfrac{W_d'}{1,6.10^{-19}}=...\left(V\right)\)

Phần lượng tử học rõ đau đầu do phải đổi đơn vị lằng ngoằng, và số má rất nhiều :v

Bình luận (0)
dfsa
24 tháng 9 2020 lúc 22:37

Ta có:

\(\varepsilon=A+e.U_h< =>\frac{h.c}{\lambda}=A+e.U_h< =>\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,405.10^{-6}}=A+1,6.10^{-19}.1,26\)

=> A= 2,43(J)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN