Bài 13. Lực ma sát

Phan Thị Anh Thư
19 giờ trước (21:32)

Tham khảo

https://vungoi.vn/cau-hoi-12127

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
27 tháng 11 lúc 13:15

a)Vật chuyển động thẳng đều:

   Lực ma sát:

   \(F_{ms}=\mu mg=0,1\cdot5\cdot10=5N\)

   \(\Rightarrow F_k=P=10m=10\cdot5=50N\)

b)Sau khi chuyển động đc 2s:

   Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang thì theo định luật ll Niu-tơn ta có:

   \(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\cdot\overrightarrow{a}\)

   Gia tốc vật: \(S=\dfrac{1}{2}at^2\Rightarrow a=\dfrac{2S}{t^2}=\dfrac{2\cdot5}{2^2}=2,5\)m/s2

   Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

   \(\Rightarrow F-F_{ms}=m\cdot a\)

   \(\Rightarrow F=m\cdot a+F_{ms}=5\cdot2,5+5=17,5N\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
25 tháng 11 lúc 21:52

Tham khảo em nhé

undefined

Bình luận (1)
Huỳnh Long Nhật
25 tháng 11 lúc 21:39

Ai giúp e vs ạ

 

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
25 tháng 11 lúc 16:28

Góc nghiêng giữa mặt dốc và mặt phẳng nằm ngang:

\(sin\alpha=\dfrac{60}{100}=0,6\)

Gia tốc vật:

\(ma=mg\cdot sin\alpha\Rightarrow a=g\cdot sin\alpha=10\cdot0,6=6\)m/s2

Vật trượt không vận tốc đầu: \(v_0=0\)m/s

Tốc độ trung bình của vật khi trượt hết mặt phẳng nghiêng:

\(v^2-v^2_0=2aS\Rightarrow v=\sqrt{2aS}=\sqrt{2\cdot6\cdot1}=\sqrt{12}\)m/s

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
24 tháng 11 lúc 22:10

Qủa bóng có lực ma sát: \(F_{ms}=-\mu mg\)

Mà \(F=m\cdot a\)

Hai lực này cân bằng: \(\Rightarrow m\cdot a=-\mu mg\Rightarrow a=-\mu g=-0,01\cdot10=-0,1\)m/s2

Thời gian bóng lăn: \(v=v_0+at\Rightarrow t=\dfrac{v-v_0}{a}=\dfrac{0-0,5}{-0,1}=5s\)

Quãng đường vật đi:

\(S=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2=0,5\cdot5+\dfrac{1}{2}\cdot\left(-0,1\right)\cdot5^2=1,25m\)

 

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
24 tháng 11 lúc 17:33

Độ lớn lực ma sát trượt:

\(F_{mst}=\mu mg=0,5\cdot5\cdot10=25N\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)