Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 12 tháng 1 lúc 20:36

Trọng lượng ảnh hưởng bởi khối lượng, khối lượng liên quan đến trọng lực nên khi trọng lực tăng thì trọng lượng có tăng theo

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 11 tháng 1 lúc 17:43

Lần sau tách câu hỏi ra cho dễ nhìn nhé

a/ Tìm M=?m

\(F_{hd1}=\dfrac{Gm_1m'}{r^2};F_{hd2}=\dfrac{Gm_2m'}{r^2};F_{hd3}=\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\)

\(\sum\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_{hd1}}+\overrightarrow{F_{hd2}}+\overrightarrow{F_{hd3}}\)

\(\sum\overrightarrow{F}=\overrightarrow{0}\Rightarrow\overrightarrow{F_{hd1}}+\overrightarrow{F_{hd3}}=-\overrightarrow{F_{hd2}}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\overrightarrow{F_{hd13}}\uparrow\downarrow\overrightarrow{F_{hd2}}\left(t/m\right)\\F_{hd13}=F_{hd2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow F_{hd13}=F_{hd2}\Leftrightarrow\sqrt{F_{hd1}^2+F_{hd3}^2+2F_{hd1}.F_{hd3}.\cos\left(\widehat{F_{hd1};F_{hd3}}\right)}=F_{hd2}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{F_{hd1}^2+F_{hd3}^2+2F_{hd1}.F_{hd3}.\cos120^0}=F_{hd2}\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{Gm_1m'}{r^2}\right)^2+\left(\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\right)^2-\left(\dfrac{Gm_1m'}{r^2}\right).\left(\dfrac{Gm_3m'}{r^2}\right)=\left(\dfrac{Gm_2m'}{r^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow m_1^2+m_3^2-m_1m_3=m_2^2\Leftrightarrow M^2+m^2-M.m=m^2\)

\(\Leftrightarrow M\left(M-m\right)=0\Leftrightarrow M=m\)

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 11 tháng 1 lúc 17:46

b/ Câu này là có sử dụng dữ kiện là M=m của câu a ko bạn? 

 

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 10 tháng 1 lúc 22:22

Tính h?

\(g=\dfrac{GM}{R^2}=9,8\)

\(g'=\dfrac{GM}{\left(R+h\right)^2}=9,78\)

\(\Rightarrow\dfrac{9,8R^2}{\left(R+h\right)^2}=9,78\Leftrightarrow\dfrac{9,8.64.10^5}{\left(64.10^5+h\right)^2}=9,78\Rightarrow=h=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 21:21

\(\overrightarrow{F_D}+\overrightarrow{F_A}+\overrightarrow{F_B}=\overrightarrow{0}\Leftrightarrow F_D^2=F_A^2+F_B^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{G.m'.m\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\left(\dfrac{G.m.m'}{AB^2}\right)^2+\left(\dfrac{G.m'.m}{AC^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\dfrac{1}{AB^4}+\dfrac{1}{AC^4}\Leftrightarrow\dfrac{2}{AD^2}=\dfrac{1}{a^4}+\dfrac{1}{a^4}=\dfrac{2}{a^4}\)

\(\Rightarrow AD=a^2\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 21:21

\(\overrightarrow{F_D}+\overrightarrow{F_A}+\overrightarrow{F_B}=\overrightarrow{0}\Leftrightarrow F_D^2=F_A^2+F_B^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{G.m'.m\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\left(\dfrac{G.m.m'}{AB^2}\right)^2+\left(\dfrac{G.m'.m}{AC^2}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(\dfrac{\sqrt{2}}{AD^2}\right)^2=\dfrac{1}{AB^4}+\dfrac{1}{AC^4}\Leftrightarrow\dfrac{2}{AD^2}=\dfrac{1}{a^4}+\dfrac{1}{a^4}=\dfrac{2}{a^4}\)

\(\Rightarrow AD=a^2\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 13:36

\(F_{hd}=G.\dfrac{m_1m_2}{r^2}=6,67.10^{-11}.\dfrac{\left(3.10^5\right)^2}{50^2}=...\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 6 tháng 1 lúc 11:42

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng là:

\(F_{hd}=G\dfrac{m_1m_2}{R^2}=6,67.10^{-11}.\dfrac{7,4.10^{22}.6.10^{24}}{384000000^2}=2.10^{20}\) (N)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 28 tháng 12 2020 lúc 18:34

Có : \(g=\dfrac{GM}{R^2}=9,8=\dfrac{GM}{6400000^2}\)

\(\Rightarrow GM=6400000^2.9,8\) .

Lại có : \(g=\dfrac{GM}{\left(R+h\right)^2}=4,5=\dfrac{6400000^2.9,8}{\left(6400000+h\right)^2}\)

\(\Rightarrow h=3044669,278\left(m\right)\approx3045\left(km\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN