Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 12 giờ trước (16:41)

\(m=76kg\\ p=3800N/m^2\\ a=50cm=0,5m\\ b=?m\)

Áp lực của vật lên mặt bàn là:

\(F=P=10.m=10.76=760\left(N\right)\)

Diện tích tiếp xúc của vật là:

\(p=\dfrac{F}{S}\rightarrow S=\dfrac{F}{p}=\dfrac{760}{3800}=0,2\left(m^2\right)\)

Chiều rộng bề mặt tiếp xúc với mặt bàn là:

\(S=a.b\rightarrow b=\dfrac{S}{a}=\dfrac{0,2}{0,5}=0,4\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên Hôm kia lúc 11:18

Thể tích của quả cầu là:

\(V=\dfrac{P}{d_đ}=\dfrac{4,45}{89000}=50.10^{-6}\) (m3)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu khi nó chìm hoàn toàn trong chất lỏng là:

\(F_A=d_r.V=8000.50.10^{-6}=0,4\) (N)

Số chỉ của lực kế là:

\(F=4,45-0,4=4,05\) (N)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm kia lúc 8:31

Thể tích của quả cầu nhôm:

\(V=\dfrac{P}{d_{nhôm}}=\dfrac{1,452}{27000}=\text{0,000054}\)m3 

Khi quả cầu lơ lửng trong nước thì lực đẩy Ác si mét bằng trọng lượng của vật nên: P' = FA 

FA = dn . V = 10000.0,000054 = 0,54N

Thể tích nhôm còn lại khi khoét bớt lõi:

Vcòn lại = \(\dfrac{P'}{d_{nhôm}}=\dfrac{0,54}{27000}=0,00002\)m3

Thể tích nhôm đã bị khoét bớt lõi rồi hàn khí lại:

\(V=V-V_{cònlại}=0,000054-0,00002=\text{0,000034 }m^3=34cm^3\)

 

 

 

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 14 tháng 1 lúc 9:04

a/ Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là

\(F_{A_1}=P-P_1=10-6=4\left(N\right)\)

b/ 1 nửa vật chìm trong nước thì số chỉ của lực kế là

\(P_2=\dfrac{1}{2}P=5\left(N\right)\)

c/ Khi nhúng chìm vật thì vật đó chiếm :\(V=\dfrac{F_{A_1}}{d_n}=\dfrac{4}{10000}\left(m^3\right)\)

Chất lỏng cần tìm có trọng lượng riêng là

\(d_1=\dfrac{F_{A_2}}{V}=\dfrac{3,2}{\dfrac{4}{10000}}=8000\) (N/m^3)

=> Chất lỏng này là dầu.

 

 

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 19:37

Bài này chỉ cần Ác-si-mét là được

a/ \(P=d_v.V\left(N\right);F_A=d_n.\dfrac{9}{10}V\)

\(F_A=P\Leftrightarrow d_v.V=d_n.\dfrac{9}{10}V\Rightarrow d_v=d_{nuoc}.\dfrac{9}{10}=9000\left(N/m^3\right)\)

b/ \(F_{dau}=d_{dau}.V_{dau};F_{nuoc}=d_{nuoc}.V_{nuoc}\)

\(P=F_{dau}+F_{nuoc}\Leftrightarrow d_v.V=d_{dau}.V_{dau}+d_{nuoc}.V_{nuoc}\)

\(\Leftrightarrow d_v.V=d_{dau}.V_{dau}+d_{nuoc}.\left(V-V_{dau}\right)\Rightarrow V_{dau}=...\left(m^3\right)\)

c/ Thể tích ngập trong dầu tăng thêm 1 lít, trong nước giảm 1 lít

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 13 tháng 1 lúc 19:25

Khi 1 vật nằm lơ lửng trong nước => FA = P = 5N

<=> dn . Vv = dv . V

Ta có: Vv = 3/4.V

\(\Rightarrow d_n.\dfrac{3}{4}V=d_v.V\)

\(\Rightarrow d_v=\dfrac{3}{4}.d_n=\dfrac{3}{4}.10000=7500\)N/m3

 

 

Bình luận (1)
không biêts
không biêts 13 tháng 1 lúc 18:50

giúp em với ạ

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 13 tháng 1 lúc 16:51

a) Trọng lượng riêng của chất lỏng:

ddầu = 10.Ddầu = 10.800 = 8000N/m3

Ta có: FA = ddầu \(\dfrac{V}{2}\) và P = dv.V

Vật nằm cân bằng trong chất lỏng = > P = FA

<=> dv.V = ddầu . \(\dfrac{V}{2}\)

=> dv = \(\dfrac{d_{dầu}}{2}=\dfrac{8000}{2}=4000\) N/m3

dv = 10.Dv = > Dv = \(\dfrac{d_v}{10}=\dfrac{4000}{10}=400\)kg/m3

Vậy khối lượng riêng của chất làm quả cầu là 400kg/m3

b) Thể tích của vật:

\(D=\dfrac{m}{V}\Rightarrow V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{0,2}{400}=0,0005\)m3

Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật:

FA = \(\dfrac{1}{2}.d_{dầu}.V=\dfrac{1}{2}.8000.0,0005=2N\)

 

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 9 tháng 1 lúc 19:36

undefined

 

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
Codfish_Beatbox 9 tháng 1 lúc 20:08

a, Ta có: Fa = P1-P2 = 45 - 25 = 20 N

b, Ta có: Fa = d.V => V=\(\dfrac{Fa}{d}\)\(\dfrac{20}{10000}\)=0,002 (m3)

c, 

Ta có d=\(\dfrac{P}{V}\)=\(\dfrac{45}{0,002}\)=22500 N/m3

Vậy ...

Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 9 tháng 1 lúc 16:45

Bạn chỉ việc thả vật đó vào nước nếu lổi là rỗng nếu chìm là đặc ( chỉ đối với kim loại và phi kim )

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN