Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Ngoc Anh Thai
16 tháng 5 lúc 11:51

\(a< b\Rightarrow2019a< 2019b\Rightarrow-2019a>-2019b\)

Lại có 2020 > 2018 nên \(2020-2019a>2018-2019b\).

Bình luận (0)
😈tử thần😈
26 tháng 4 lúc 12:58

ta có m>n=>n<m

=> -3n > -3m

=> -3n+5 > -3m+5

=> 5-3n > 5-3m

Bình luận (0)
TR ᗩ NG ²ᵏ⁷
24 tháng 4 lúc 20:57

Ta có:

\(\left(a-b\right)^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2\)\(\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2\ge2ab\)

Dấu " = " xảy ra ⇔ a=b

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 10 2020 lúc 20:05

a) Ta có: a<b

nên a+c<b+c(1)

Ta có: c<d

nên c+b<b+d(2)

Từ (1) và (2) suy ra a+c<b+c<b+d

hay a+c<b+d

b) Ta có: a<b

nên ac<bc(3)

Ta có: c<d

nên bc<bd(4)

Từ (3) và (4) suy ra ac<bc<bd

hay ac<bd(đpcm)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 4 2020 lúc 20:27

Bài 1:

1) Ta có: a<b

⇔a+5<b+5

2) Ta có: a<b

⇔a-7<b-7

3) Ta có: a<b

⇔6a<6b

4) Ta có: a<b

⇔3a<3b

hay 3a+1<3b+1

5) Ta có: a<b

⇔2a<2b

⇔-2a>-2b

hay -2a-5>-2b-5

Bài 2:

1) Ta có: a+5<b+5

⇔a<b

2) Ta có: -3a>-3b

⇔a>b

Bình luận (0)
💋Amanda💋
24 tháng 4 2020 lúc 20:43

Tất nhiên là An đúng rồi

Bình luận (0)
Absolute
24 tháng 4 2020 lúc 20:59

An nói 3>2 là hoàn toàn đúng

Thu nói 3≥2 ý muốn nói là có 2 TH là 3>2 và 3=2 (vô lý)

Nên An đúng,Thu sai

Bình luận (0)
8a6vuhakhanhvy
23 tháng 5 2020 lúc 17:51

Thu nói \(3\ge2\) nghĩa là \(3>2\) hoặc \(3=2\). Mà \(3>2\) là đúng nên \(3\ge2\) vẫn đúng. Vậy cả An và Thu đều đúng.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
21 tháng 4 2020 lúc 14:09

x+5 > 15

<=> (x+5)-7> 15-7

<=>x-2 >8 (ĐPCM)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN