Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Etermintrude💫
7 tháng 3 lúc 11:23

undefinedundefined

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Chiến
21 tháng 2 lúc 10:54

Bài 3 góc ABC=400 

Bài 4 C sai

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
31 tháng 1 lúc 0:44

Lời giải:$I$ chính giữa cung $AB$ nên $IA=IB$

Lại có $OA=OB=R$

Do đó $OI$ là đường trung trực của $AB$

$\Rightarrow IO\perp AB$ tại $H$ hay $IH\perp AB$

Tam giác $IAB$ cân tại $I$ nên đường cao $IH$ đồng thời là đường trung tuyến $\Rightarrow H$ là trung điểm $AB$ 

Do đó $AH=HB$ (đpcm)

Bình luận (0)
Akai Haruma
31 tháng 1 lúc 0:46

Hình vẽ:

undefined

Bình luận (0)

Sửa đề: \(x^2-2x-15=0\)(1)

a) Gọi \(x_1\) và \(x_2\) là hai nghiệm của phương trình (1)

Áp dụng hệ thức Viet, ta được:

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=\dfrac{2}{1}=2\\x_1\cdot x_2=-\dfrac{15}{1}=-15\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(x_1+x_2\right)^2=4\\x_1\cdot x_2=-15\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1^2+x_2^2+2\cdot x_1\cdot x_2=4\\x_1\cdot x_2=-15\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x_1^2+x_2^2=4-2\cdot\left(-15\right)=34\)

Bình luận (0)

a) Ta có: \(\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{3}{4}x+1=0\)(1)

\(\Delta=\dfrac{9}{16}-4\cdot\dfrac{1}{2}\cdot1=\dfrac{9}{16}-2=-\dfrac{23}{16}\)

Vì \(\Delta< 0\) nên phương trình (1) vô nghiệm

Vậy: \(S=\varnothing\)

b) Ta có: \(x^2-\left(2+\sqrt{5}\right)x+2\sqrt{5}=0\)(2)

\(\Delta=\left(2+\sqrt{5}\right)^2-4\cdot1\cdot2\sqrt{5}=9+4\sqrt{5}-8\sqrt{5}=9-4\sqrt{5}>0\)

Vì \(\Delta>0\) nên phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt là:

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1=\dfrac{2+\sqrt{5}-\sqrt{9-4\sqrt{5}}}{2\cdot1}=\dfrac{2+\sqrt{5}-\sqrt{5}+2}{2\cdot1}=\dfrac{4}{2}=2\\x_2=\dfrac{2+\sqrt{5}+\sqrt{9-4\sqrt{5}}}{2\cdot1}=\dfrac{2+\sqrt{5}+\sqrt{5}-2}{2\cdot1}=\dfrac{2\sqrt{5}}{2}=\sqrt{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(S=\left\{2;\sqrt{5}\right\}\)

Bình luận (0)

a) Xét ΔOAM vuông tại A có 

\(\tan\widehat{AOM}=\dfrac{AM}{AO}=\sqrt{3}\cdot\dfrac{OA}{OA}=\sqrt{3}\)

hay \(\widehat{AOM}=60^0\)

\(\Leftrightarrow\widehat{AON}=60^0\)

Vậy: Số đo góc ở tâm tạo bởi 2 bán kính OA và ON là 600

b) Xét (O) có

\(\stackrel\frown{AN}\) là cung chắn góc ở tâm \(\widehat{AON}\)(gt)

nên \(sđ\stackrel\frown{AN}=60^0\)

Số đo cung lớn AN là: 

\(360^0-60^0=300^0\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN