Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam được triệu tập tại Hương Cảng vì nhiều lí do. lí do nào sau đây k đúng?

A. chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản

B. yêu cầu bức thiết của cách mạng việt nam lúc đó

C. yêu cầu của Quốc Tế Cộng sản

D. để thay thế vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên

2. vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản được thể hiện như thế nào?

A. thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam

B. soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên để hội nghị thông qua

C. truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào Việt Nam

D. câu A và B đúng

3. con đường cách mạng VN được xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. làm CM tư sản dân quyền và CM ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản

B. thực hiện cuộc CM ruộng đất cho triệt để

C. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

D. đánh đổ địa chủ phong kiến, làm CM thổ địa sau đó làm CM dân tộc.

mai thi rồi mong mn giúp đỡ

Được cập nhật 18 tháng 9 lúc 20:18 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.