Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Sự kiện cho thấy miền Bắc hoàn toàn giải phóng là
…………………………………………………..
2. Nhiệm vụ cách mạng của miền Bắc sau 1954 là
……………………………………………………....
3. Nhiệm vụ cách mạng của miền Nam là
……………………………………………………………….
4. Cách mạng miền Nam từ giữa 1954 đã chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang
………………………................................................................................................................................
.
5. Mục tiêu đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam từ giữa 1954 là ….............................................
……………………………………………………………………………………………………………
6.Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn do Ngô Đình Diệm
……………………………………………………………………………………………………………
7. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 đã quyết định để nhân dân miền Nam ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
8. Phương hướng của cách mạng miền Nam theo Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 là
……………………………………………………………………………………………………………
.
9.Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ
………………………………………........................................................................................................
10.Phong trào Đồng khởi đã thúc đẩy sự ra đời của
……………………………………………………..
11.Thực hiện “chiến tranh đặc biệt” Mỹ có âm mưu
…………………………………………………….
12. Lực lượng để thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt là
…………………………………………..
13. Thủ đoạn “xương sống” của Chiến tranh đặc biệt là
………………………………………………...
14. Để thực hiện các cuộc hành quân càn quét trong Chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã sử dụng chiến thuật
……………………………………………………………………………………………………………
.
15. Tháng 1-1961, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Miền Nam ……………………………...
………………………………….. ra đời.
16.Phong trào phá ấp chiến lược diễn ra gay go, quyết liệt với khẩu hiệu
…..…….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………
17.Thắng lợi ở Ấp Bắc (2-1-1963) làm dấy lên phong trào
……………………………………………...
18.Trong Đông- Xuân 1964-1965, quân dân ta mở chiến dịch tiến công địch ở………………………...
……………………… làm
……………………………………………………………………………….

19.Sau thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang thực hiện
………………………………….
20.Chiến tranh cục bộ được thực hiện bằng lực lượng
…………………………………………………..
21.Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
………………………………….
22. Sự kiện mở đầu cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………….
23.Thủ đoạn xương sống của “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………………..
24. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào
…………………………………………………....
25.Mỹ mở 450 cuộc hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn vào Đông Nam Bộ và
Liên khu V trong …..………………………………………….................................................................
26. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 được thực hiện từ nhận định
……………………………………..…………………………………………..........................................
27.Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là
……………………………………………………………………………………………………………
28.Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang chiến lược …………………………………...
29.Việt Nam hóa chiến tranh được thực hiện bằng lực lượng …………………………………………..
30.Âm mưu của Mỹ khi thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là ……………………………
31.Trong Việt Nam hóa chiến tranh , Mĩ còn mở rộng địa bàn sang ……………………………………
32. Trong Việt Nam hóa chiến tranh, Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để
……………………………..……………………………………………………………………………..
33.Chính phủ hợp pháp của nhân dân Miền Nam được thành lập ngày 6-6-1969 là
………………………………………..…………………………………………………………………..

0 câu trả lời

I. Điền vào chỗ trống
1. Sự kiện cho thấy miền Bắc hoàn toàn giải phóng là
…………………………………………………..
2. Nhiệm vụ cách mạng của miền Bắc sau 1954 là
……………………………………………………....
3. Nhiệm vụ cách mạng của miền Nam là
……………………………………………………………….
4. Cách mạng miền Nam từ giữa 1954 đã chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang
………………………................................................................................................................................
.
5. Mục tiêu đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam từ giữa 1954 là ….............................................
……………………………………………………………………………………………………………
6.Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn do Ngô Đình Diệm
……………………………………………………………………………………………………………
7. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 đã quyết định để nhân dân miền Nam ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
8. Phương hướng của cách mạng miền Nam theo Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 là
……………………………………………………………………………………………………………
.
9.Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ
………………………………………........................................................................................................
10.Phong trào Đồng khởi đã thúc đẩy sự ra đời của
……………………………………………………..
11.Thực hiện “chiến tranh đặc biệt” Mỹ có âm mưu
…………………………………………………….
12. Lực lượng để thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt là
…………………………………………..
13. Thủ đoạn “xương sống” của Chiến tranh đặc biệt là
………………………………………………...
14. Để thực hiện các cuộc hành quân càn quét trong Chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã sử dụng chiến thuật
……………………………………………………………………………………………………………
.
15. Tháng 1-1961, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Miền Nam ……………………………...
………………………………….. ra đời.
16.Phong trào phá ấp chiến lược diễn ra gay go, quyết liệt với khẩu hiệu
…..…….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………
17.Thắng lợi ở Ấp Bắc (2-1-1963) làm dấy lên phong trào
……………………………………………...
18.Trong Đông- Xuân 1964-1965, quân dân ta mở chiến dịch tiến công địch ở………………………...làm.........................................

19.Sau thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang thực hiện
………………………………….
20.Chiến tranh cục bộ được thực hiện bằng lực lượng
…………………………………………………..
21.Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
………………………………….
22. Sự kiện mở đầu cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………….
23.Thủ đoạn xương sống của “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………………..
24. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào
…………………………………………………....
25.Mỹ mở 450 cuộc hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn vào Đông Nam Bộ và
Liên khu V trong …..………………………………………….................................................................
26. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 được thực hiện từ nhận định
……………………………………..…………………………………………..........................................
27.Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là
……………………………………………………………………………………………………………
28.Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang chiến lược …………………………………...
29.Việt Nam hóa chiến tranh được thực hiện bằng lực lượng …………………………………………..
30.Âm mưu của Mỹ khi thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là ……………………………
31.Trong Việt Nam hóa chiến tranh , Mĩ còn mở rộng địa bàn sang ……………………………………
32. Trong Việt Nam hóa chiến tranh, Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để
……………………………..……………………………………………………………………………..
33.Chính phủ hợp pháp của nhân dân Miền Nam được thành lập ngày 6-6-1969 là
………………………………………..…………………………………………………………………..
.
34. Sự kiện thể hiện quyết tâm của nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Mĩ là
……………………………………..……………………………………………………………………..
.
35. Trong cuộc tiến công chiến lược 1972, Ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến
…………………………...
36.Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công chiến lược 1972 là
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
37. Theo Hiệp định Paris Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng
………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………..
.
38. Hiệp định Paris được kí kết là thắng lợi của sự kết hợp giữa
………………………………………..
39.Thắng lợi lịch sử quan trọng nhất của Hiệp định Paris là
…………………………………………….

40.Sau Hiệp định Paris, chính quyền Sài Gòn thực hiện
………………………………………………...
41. Chiến thắng …………………. ….. cho thấy sự lớn mạnh của quân ta, sự suy yếu của quân đội Sài
gòn và khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất hạn chế.
42.Cuối 1974-đầu 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng,
Trung Ương Đảng đề ra kế hoạch
…………………………......................................................................
43.Đảng chủ trương tận dụng thời cơ giải phóng miền Nam trong 1975 nhằm
………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
.
44.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 có 3 chiến dịch lớn là:


……………………………………………………………………………………………………………
45. Bộ chính trị chọn Tây Nguyên là hướng tấn công chính trong năm 1975 vì
……………………………………………………………………………………………………………

46.Trận đánh then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên là ……………………………………………
47.Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Tây Nguyên là ………………………………………………………
48. Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch nhằm giải phóng ……………………………………………
49. Tinh thần của chiến dịch Hồ Chí Minh là …………………………………………………………..
50. sự kiện kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh là ………………………………………………………...
51.Đường lối lãnh đạo đúng đằn và sáng tạo của Đảng và Hồ Chủ tịch trong Cuộc Kháng chiến chống
Mĩ là đã tiến hành đồng thời...........................

0 câu trả lời

I.Điền vào chỗ trống
1.Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh chiến
tranh xâm lược vối âm mưu ……………………………….…………………………………………...
2. Nguyên cớ bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp là …………………………...............................
3. Sự kiện mở đầu cho công cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta
là…..……………………………………………………………………………………………………
4. Để kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ Tịch đã viết .................................
………………………………………………………………………………………………………….
5. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là………………………………………………
…………………………………………................................................................................................
6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội là
……………………………………………………………………………………………………………
7.Mục tiêu của Pháp khi đề ra chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là …………………………………..
……………………………………………………………………………………..................................
8.Chiến lược của Pháp khi thực hiện chiến dịch Việt Bắc thu đông là …………………………………
9.Chiến thuật của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là
…………………………………………………………………………………………………………..
10.Kết quả quan trọng nhất trong việc phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp trong chiến
dịch Việt Bắc 1947 là
……………………………………………………………………………………................................
11. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
…………………………...…………………………………………......................................................

12.sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, chiến lược của Pháp là
……………………………………………………….…………………………………………………...
13.Sự kiện quốc tế có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam năm 1950 là
……………………………………………………………………………………………………………
14. Tháng 5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra ………………....................................
15. Kế hoạch Rơ-ve đã chứng tỏ Mĩ ……………………………………………………………………
16. Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm
……………………………………………………………………………………………………………
17. Mở đầu chiến dịch Biên giới 1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm …………………………………
18. Ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 của nhân dân Việt Nam là
……………………………………………………………………………………………………………
19. Ý nghĩa chiến lược của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 trong cuộc Kháng chiến chống
Pháp là ………………………………………………………………………………………………….
20. Kế hoạch Navarre có mục tiêu là …………………………………………………………………..
21. Bước 1 của kế hoạch Navarre là sẽ giữ thế ………………………. ………………………………
22. Bước 2 của kế hoạch Navarre là giành
……………………………………………………………...
………………… buộc ta
…………………………………………………………………………….......
23.Vấn đề cốt lõi của kế hoạch Navarre là
.……………………………………………………………………………………................................
24.Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
……………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
25. Các cuộc tấn công của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 đã buộc Pháp phải
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
26.Âm mưu của Pháp khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
.
27.Mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ là ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
28. Đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
29. Đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
30. Đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………………………………
31. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã
……………………………………………………………………………………………………………
31.Điểm hạn chế của Hiệp định Geneve với chủ quyền Việt Nam là …………………………………..
32. Hiệp định Geneve là …………………………………………………………………………………
33. Hiệp định Geneve đã đánh dấu ……………………………………………………………………...

II. Chọn đáp án đúng(Khoanh tròn nhóm từ đúng trong các câu sau)
1.Mở đầu cho âm mưu tái xâm lược, ngày 6-3-1946, Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Hà Nội/ Lạng
Sơn/Nam Bộ/Nam trung bộ.

2.Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ/kiểm soát ngân hàng Đông
Dương/kiểm soát Hà Nội.

3.Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị Toàn dân kháng chiến/
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

4. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là toàn dân/ toàn diện/ đoàn kết/ trường kì/
tự lực cánh sinh/tranh thủ sự ủng hội của quốc tế.

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp được đề cập qua các văn kiện là Chỉ thị Toàn dân kháng
chiến/ Tuyên ngôn độc lập/Đường Kách Mệnh/Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến/Tác phẩm
Kháng chiến nhất định thắng lợi.

6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 là tiêu diệt một bộ phận quân Pháp/ tạo
điều kiện cho ta rút lui về căn cứ địa.

7. Năm 1947, Pháp mở chiến dịch Việt Bắc nhằm bao vây căn cứ địa Việt Bắc/nhanh chóng kết
thúc chiến tranh.

8. Chiến thuật Pháp sử dụng trong chiến thuật Việt Bắc thu đông 1947 là hành quân theo thế gọng
kiềm/ thiết lập hệ thống cứ điểm/phục kích trên đường số 4.

9. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm
lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi quyết định/chuyển sang một giai đoạn mới.
10. Sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp phải thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng
nhanh/ đánh chậm chắc thắng/cơ động chiến lược sang cơ động chiến lược/đánh lâu dài.

I.Điền vào chỗ trống
1.Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh chiến
tranh xâm lược vối âm mưu ……………………………….…………………………………………...
2. Nguyên cớ bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp là …………………………...............................
3. Sự kiện mở đầu cho công cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta
là…..……………………………………………………………………………………………………
4. Để kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ Tịch đã viết .................................
………………………………………………………………………………………………………….
5. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là………………………………………………
…………………………………………................................................................................................
6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội là
……………………………………………………………………………………………………………
7.Mục tiêu của Pháp khi đề ra chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là …………………………………..
……………………………………………………………………………………..................................
8.Chiến lược của Pháp khi thực hiện chiến dịch Việt Bắc thu đông là …………………………………
9.Chiến thuật của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là
…………………………………………………………………………………………………………..
10.Kết quả quan trọng nhất trong việc phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp trong chiến
dịch Việt Bắc 1947 là
……………………………………………………………………………………................................
11. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
…………………………...…………………………………………......................................................

12.sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, chiến lược của Pháp là
……………………………………………………….…………………………………………………...
13.Sự kiện quốc tế có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam năm 1950 là
……………………………………………………………………………………………………………
14. Tháng 5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra ………………....................................
15. Kế hoạch Rơ-ve đã chứng tỏ Mĩ ……………………………………………………………………
16. Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm
……………………………………………………………………………………………………………
17. Mở đầu chiến dịch Biên giới 1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm …………………………………
18. Ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 của nhân dân Việt Nam là
……………………………………………………………………………………………………………
19. Ý nghĩa chiến lược của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 trong cuộc Kháng chiến chống
Pháp là ………………………………………………………………………………………………….
20. Kế hoạch Navarre có mục tiêu là …………………………………………………………………..
21. Bước 1 của kế hoạch Navarre là sẽ giữ thế ………………………. ………………………………
22. Bước 2 của kế hoạch Navarre là giành
……………………………………………………………...
………………… buộc ta
…………………………………………………………………………….......
23.Vấn đề cốt lõi của kế hoạch Navarre là
.……………………………………………………………………………………................................
24.Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
……………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
25. Các cuộc tấn công của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 đã buộc Pháp phải
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
26.Âm mưu của Pháp khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
.
27.Mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ là ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
28. Đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
29. Đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
30. Đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………………………………
31. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã
……………………………………………………………………………………………………………
31.Điểm hạn chế của Hiệp định Geneve với chủ quyền Việt Nam là …………………………………..
32. Hiệp định Geneve là …………………………………………………………………………………
33. Hiệp định Geneve đã đánh dấu ……………………………………………………………………...

II. Chọn đáp án đúng(Khoanh tròn nhóm từ đúng trong các câu sau)
1.Mở đầu cho âm mưu tái xâm lược, ngày 6-3-1946, Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Hà Nội/ Lạng
Sơn/Nam Bộ/Nam trung bộ.

2.Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ/kiểm soát ngân hàng Đông
Dương/kiểm soát Hà Nội.

3.Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị Toàn dân kháng chiến/
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

4. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là toàn dân/ toàn diện/ đoàn kết/ trường kì/
tự lực cánh sinh/tranh thủ sự ủng hội của quốc tế.

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp được đề cập qua các văn kiện là Chỉ thị Toàn dân kháng
chiến/ Tuyên ngôn độc lập/Đường Kách Mệnh/Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến/Tác phẩm
Kháng chiến nhất định thắng lợi.

6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 là tiêu diệt một bộ phận quân Pháp/ tạo
điều kiện cho ta rút lui về căn cứ địa.

7. Năm 1947, Pháp mở chiến dịch Việt Bắc nhằm bao vây căn cứ địa Việt Bắc/nhanh chóng kết
thúc chiến tranh.

8. Chiến thuật Pháp sử dụng trong chiến thuật Việt Bắc thu đông 1947 là hành quân theo thế gọng
kiềm/ thiết lập hệ thống cứ điểm/phục kích trên đường số 4.

9. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm
lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi quyết định/chuyển sang một giai đoạn mới.
10. Sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp phải thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng
nhanh/ đánh chậm chắc thắng/cơ động chiến lược sang cơ động chiến lược/đánh lâu dài.

Được cập nhật 4 tháng 6 lúc 19:18 0 câu trả lời

I. Điền vào chỗ trống
1. Sự kiện cho thấy miền Bắc hoàn toàn giải phóng là
…………………………………………………..
2. Nhiệm vụ cách mạng của miền Bắc sau 1954 là
……………………………………………………....
3. Nhiệm vụ cách mạng của miền Nam là
……………………………………………………………….
4. Cách mạng miền Nam từ giữa 1954 đã chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang
………………………................................................................................................................................
.
5. Mục tiêu đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam từ giữa 1954 là ….............................................
……………………………………………………………………………………………………………
6.Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn do Ngô Đình Diệm
……………………………………………………………………………………………………………
7. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 đã quyết định để nhân dân miền Nam ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
8. Phương hướng của cách mạng miền Nam theo Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 là
……………………………………………………………………………………………………………
.
9.Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ
………………………………………........................................................................................................
10.Phong trào Đồng khởi đã thúc đẩy sự ra đời của
……………………………………………………..
11.Thực hiện “chiến tranh đặc biệt” Mỹ có âm mưu
…………………………………………………….
12. Lực lượng để thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt là
…………………………………………..
13. Thủ đoạn “xương sống” của Chiến tranh đặc biệt là
………………………………………………...
14. Để thực hiện các cuộc hành quân càn quét trong Chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã sử dụng chiến thuật
……………………………………………………………………………………………………………
.
15. Tháng 1-1961, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Miền Nam ……………………………...
………………………………….. ra đời.
16.Phong trào phá ấp chiến lược diễn ra gay go, quyết liệt với khẩu hiệu
…..…….…………………….
……………………………………………………………………………………………………………
17.Thắng lợi ở Ấp Bắc (2-1-1963) làm dấy lên phong trào
……………………………………………...
18.Trong Đông- Xuân 1964-1965, quân dân ta mở chiến dịch tiến công địch ở………………………...làm.........................................

19.Sau thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang thực hiện
………………………………….
20.Chiến tranh cục bộ được thực hiện bằng lực lượng
…………………………………………………..
21.Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
………………………………….
22. Sự kiện mở đầu cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………….
23.Thủ đoạn xương sống của “Chiến tranh cục bộ” là
…………………………………………………..
24. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào
…………………………………………………....
25.Mỹ mở 450 cuộc hành quân, trong đó có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn vào Đông Nam Bộ và
Liên khu V trong …..………………………………………….................................................................
26. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 được thực hiện từ nhận định
……………………………………..…………………………………………..........................................
27.Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là
……………………………………………………………………………………………………………
28.Sau thất bại của chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang chiến lược …………………………………...
29.Việt Nam hóa chiến tranh được thực hiện bằng lực lượng …………………………………………..
30.Âm mưu của Mỹ khi thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là ……………………………
31.Trong Việt Nam hóa chiến tranh , Mĩ còn mở rộng địa bàn sang ……………………………………
32. Trong Việt Nam hóa chiến tranh, Mĩ thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để
……………………………..……………………………………………………………………………..
33.Chính phủ hợp pháp của nhân dân Miền Nam được thành lập ngày 6-6-1969 là
………………………………………..…………………………………………………………………..
.
34. Sự kiện thể hiện quyết tâm của nhân dân 3 nước Đông Dương đoàn kết chống Mĩ là
……………………………………..……………………………………………………………………..
.
35. Trong cuộc tiến công chiến lược 1972, Ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến
…………………………...
36.Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công chiến lược 1972 là
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
37. Theo Hiệp định Paris Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng
………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…………………..
.
38. Hiệp định Paris được kí kết là thắng lợi của sự kết hợp giữa
………………………………………..
39.Thắng lợi lịch sử quan trọng nhất của Hiệp định Paris là
…………………………………………….

40.Sau Hiệp định Paris, chính quyền Sài Gòn thực hiện
………………………………………………...
41. Chiến thắng …………………. ….. cho thấy sự lớn mạnh của quân ta, sự suy yếu của quân đội Sài
gòn và khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất hạn chế.
42.Cuối 1974-đầu 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng,
Trung Ương Đảng đề ra kế hoạch
…………………………......................................................................
43.Đảng chủ trương tận dụng thời cơ giải phóng miền Nam trong 1975 nhằm
………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
.
44.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 có 3 chiến dịch lớn là:


……………………………………………………………………………………………………………
45. Bộ chính trị chọn Tây Nguyên là hướng tấn công chính trong năm 1975 vì
……………………………………………………………………………………………………………

46.Trận đánh then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên là ……………………………………………
47.Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Tây Nguyên là ………………………………………………………
48. Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch nhằm giải phóng ……………………………………………
49. Tinh thần của chiến dịch Hồ Chí Minh là …………………………………………………………..
50. sự kiện kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh là ………………………………………………………...
51.Đường lối lãnh đạo đúng đằn và sáng tạo của Đảng và Hồ Chủ tịch trong Cuộc Kháng chiến chống
Mĩ là đã tiến hành đồng thời...........................

1 câu trả lời

I.Điền vào chỗ trống
1.Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh chiến
tranh xâm lược vối âm mưu ……………………………….…………………………………………...
2. Nguyên cớ bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp là …………………………...............................
3. Sự kiện mở đầu cho công cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta
là…..……………………………………………………………………………………………………
4. Để kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ Tịch đã viết .................................
………………………………………………………………………………………………………….
5. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là………………………………………………
…………………………………………................................................................................................
6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội là
……………………………………………………………………………………………………………
7.Mục tiêu của Pháp khi đề ra chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là …………………………………..
……………………………………………………………………………………..................................
8.Chiến lược của Pháp khi thực hiện chiến dịch Việt Bắc thu đông là …………………………………
9.Chiến thuật của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là
…………………………………………………………………………………………………………..
10.Kết quả quan trọng nhất trong việc phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp trong chiến
dịch Việt Bắc 1947 là
……………………………………………………………………………………................................
11. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
…………………………...…………………………………………......................................................

12.sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, chiến lược của Pháp là
……………………………………………………….…………………………………………………...
13.Sự kiện quốc tế có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam năm 1950 là
……………………………………………………………………………………………………………
14. Tháng 5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra ………………....................................
15. Kế hoạch Rơ-ve đã chứng tỏ Mĩ ……………………………………………………………………
16. Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm
……………………………………………………………………………………………………………
17. Mở đầu chiến dịch Biên giới 1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm …………………………………
18. Ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 của nhân dân Việt Nam là
……………………………………………………………………………………………………………
19. Ý nghĩa chiến lược của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 trong cuộc Kháng chiến chống
Pháp là ………………………………………………………………………………………………….
20. Kế hoạch Navarre có mục tiêu là …………………………………………………………………..
21. Bước 1 của kế hoạch Navarre là sẽ giữ thế ………………………. ………………………………
22. Bước 2 của kế hoạch Navarre là giành
……………………………………………………………...
………………… buộc ta
…………………………………………………………………………….......
23.Vấn đề cốt lõi của kế hoạch Navarre là
.……………………………………………………………………………………................................
24.Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là
……………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
25. Các cuộc tấn công của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 đã buộc Pháp phải
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
.
26.Âm mưu của Pháp khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
.
27.Mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ là ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
28. Đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
29. Đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở
………………………………………………….
30. Đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………………………………
31. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã
……………………………………………………………………………………………………………
31.Điểm hạn chế của Hiệp định Geneve với chủ quyền Việt Nam là …………………………………..
32. Hiệp định Geneve là …………………………………………………………………………………
33. Hiệp định Geneve đã đánh dấu ……………………………………………………………………...

II. Chọn đáp án đúng(Khoanh tròn nhóm từ đúng trong các câu sau)
1.Mở đầu cho âm mưu tái xâm lược, ngày 6-3-1946, Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Hà Nội/ Lạng
Sơn/Nam Bộ/Nam trung bộ.

2.Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ/kiểm soát ngân hàng Đông
Dương/kiểm soát Hà Nội.

3.Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị Toàn dân kháng chiến/
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

4. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là toàn dân/ toàn diện/ đoàn kết/ trường kì/
tự lực cánh sinh/tranh thủ sự ủng hội của quốc tế.

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp được đề cập qua các văn kiện là Chỉ thị Toàn dân kháng
chiến/ Tuyên ngôn độc lập/Đường Kách Mệnh/Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến/Tác phẩm
Kháng chiến nhất định thắng lợi.

6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 là tiêu diệt một bộ phận quân Pháp/ tạo
điều kiện cho ta rút lui về căn cứ địa.

7. Năm 1947, Pháp mở chiến dịch Việt Bắc nhằm bao vây căn cứ địa Việt Bắc/nhanh chóng kết
thúc chiến tranh.

8. Chiến thuật Pháp sử dụng trong chiến thuật Việt Bắc thu đông 1947 là hành quân theo thế gọng
kiềm/ thiết lập hệ thống cứ điểm/phục kích trên đường số 4.

9. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm
lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi quyết định/chuyển sang một giai đoạn mới.
10. Sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp phải thay đổi chiến lược từ đánh nhanh thắng
nhanh/ đánh chậm chắc thắng/cơ động chiến lược sang cơ động chiến lược/đánh lâu dài.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.