Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1 trước chiến tranh thế giới thứ hai , trừ nhật bản các nước đông bắc á đều

A giành độc lập B là thuộc địa của pháp

C bị chủ nghĩa thực dân nô dịch D là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế

2 từ năm 1946 - 1949 ở trung quôc diễn ra sự kiện nào ?

A cuộc '' đại cách mạng văn hoá vô sản ''. B sự hợp tác giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng

C cuộc nội chiến giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng D liên xô và trung quốc kí nhiều hợp ước hợp tác hữu nghị

3 chủ trương cải cách - mở cửa của trung ương đảng cộng sản trung quốc được đề ra tại ?a

A đại cách mạng hoá vô sản ( 1966- 1976)

B hội ngị trung ương đảng cộng sản trung quốc ( 12/1978)

C đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ XII ( 9 / 1982 )

D đại hội đảng cộng sản trung quốc lần hứ XIII (10/1987)

4 Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay trung quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại gì

A bắt tay với mỹ chống lại liên xô .

B gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc việt nam .

C mở rộng quan hệ hữu nghị , hợp tác với các nước trên thế giới .

D thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng trung quốc .

5 một trong những biến đổi lớn về chính trị của khu vựa đông bắc á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A cuộc nội chiế trung quốc ( 1946 - 1949 )

B sự tành lập hai bán nhà trên nước bán đảo triều tiên .

C nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

D trung quôc thu hồi hồng Cong Ma Cao

6 dường lói chung của đảng cộng sản trung quốc trong thời kỉ cải cách mở của ra lấy nội dung nào làm trọng tâm ?

A phát triển kinh tế

B xây dựng hệ thống chính trị

C xây dựng nèn kinh tế thị trường

D kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản

7 hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của trung quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này ?

A hồng công B đài loan C Ma Cao D tây tạng

8 sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1 nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

2 trên bán đảo triều tiên ra đời hai nhà nước ,

3 nội chiến giữa quốc dân đảng vsf đản công sản

4 trung quốc thu hồi hồng công và ma cao

A 3,2,1,4 B 4,2,3,1 C 3,2,4,1 D 3,1,2,4

9 hai nhà nước ra đời bán đảo triều tiên bị chị phối bởi yếu tố nào dưới đây

A cuộ đối đầu giữa mĩ và trung quốc C trật tự hai cực Ianta

B chiến tranh lạnh D xu thế toàn cầu hoá

10 tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở trung quốc ( 1946 - 1949 )là

A cách mạng tự sản B chiến tranh giải pháng dân tộc

C cách mạng xã hội chủ nghĩa D cách mạng dân tộc dân chủ

Được cập nhật 1 tháng 11 lúc 9:57 1 câu trả lời

18/giai đoạn nào dới đây khong phải là những thủ đoạn khi Mĩ tiến hành chiến tranh đặc biệt ở miền nam vn

A tăng nhanh viện trợ và cố vấn quân sự

B dồn dân lập”ấp chiến lược”

C mở các cuộc hành quân càn quét

D thục hiện các cuộc hành quân”tim và diệt”

19 :đồng khởi” là pt nổi dậy đồng loạt của nhân dân nhằm mục dích gì

A đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước

B đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

C phá vỡ ách kìm kẹp của mỹ-diệm ở cấp thôn xã

D chống chiến dịch” tổ cộng-diệt cộng”

20 .sau khi chiến lược “ chiến tranh đặc biệt bị phá sản , mĩ phải chuyển sang chiến luoc75

A chiến ranh đơn phuong

B chiến ranh phá hoại miền bắc

C việt nam hóa, đông duong hóa chiến ranh

D chiến tranh cục bộ

21 .bối cảnh lịch sự nào dưới đấy, diễn ra đại hội đại biểu toan quốc lần III của đảng (9-1960)

A cách mạng ở hai miên gặp nhiều khó khăn

B cách mang hai miên nam-bắc có những bước tiên quan trong

C cách mạng miền nam việt nam đang đứng trước khó khăn

D cách mạng miền bắc đang chống lại cuộc chiến trành tàn phá mĩ

22 .nội dung”bình định miền nam trong 2 năm” là kế hoạch quân sự nào sua đây của mĩ

A kế hoạch xtalay taylo

B kết hoạch định mới của mĩ

C kế hoạch gionxon macnamara

D kế hoạch đờ-lát-dờ -tát-xi-nhi

23. âm muu cơ bản trong chiến lược”chiến tranh đặc biệt”của mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh nào dưới đây”

a dùng ngươi việt đánh ngươi việt

b lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

c tiêu diệt lực lượng của ta

d kết thúc chiến tranh

24. sau thắng lợi của pt”đồng khởi” ở miền nam, buộc mĩ phải chuyển sang chiến tranh nào sau đây

A chiến tranh đặc biệt

B ct cục bộ

C việt nam hóa chiến tranh

D đông dương hóa chiến tranh

25 ngày 10-6-1955, lực lượng quân sự nao dưới đây rút khỏi miền bắc việt nam

A quân Anh

B quân Pháp

C quân Nhật

D quân trung hoa dân quốc

26. thắng lợi quân sự nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền nam có khả năng đánh bại chiến lược” chiến tranh đặc biệt” của mĩ

A chiến thắng ấp bắc

B chiến thắng bình giã

C chiến thắng vạn tường

D chiến thắng đồng xoài

27. nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của pt “đồng khởi”(1959-1960)

A buộc mĩ phải rút quân về nc

B làm lung lay tận gốc chính quyền ngô đình diệm

C giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của mĩ

D cách mạng miền nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

28. hành động nào dưới đây của mĩ khi pháp rút khỏi nc ta

A biến nc ta thành căn cứ quận sự ngăn chặn xhcn từ trung quốc

B biến nc ta hanh thị trường tiêu thụ hàng hóa của mĩ

C đưa tay sai ngô đình diệm lên nắm chính quyền

D trực tiếp đưa quân quân đội vào thay quân pháp

29. điều khoản nào sau đây torng hiệp định gio rie vơ(1954) về đông dương pháp chưa thực hiện khi rút khỏi nc ta

A ngừng bắn ở miền nam vn

B hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền nam-bắc

C vn lấy vĩ tuyến 17 làm giói tuyến quân sự tạm thời

D không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước đông dương

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.