Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1 trước chiến tranh thế giới thứ hai , trừ nhật bản các nước đông bắc á đều

A giành độc lập B là thuộc địa của pháp

C bị chủ nghĩa thực dân nô dịch D là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế

2 từ năm 1946 - 1949 ở trung quôc diễn ra sự kiện nào ?

A cuộc '' đại cách mạng văn hoá vô sản ''. B sự hợp tác giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng

C cuộc nội chiến giữa đảng cộng sản và quốc dân đảng D liên xô và trung quốc kí nhiều hợp ước hợp tác hữu nghị

3 chủ trương cải cách - mở cửa của trung ương đảng cộng sản trung quốc được đề ra tại ?a

A đại cách mạng hoá vô sản ( 1966- 1976)

B hội ngị trung ương đảng cộng sản trung quốc ( 12/1978)

C đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ XII ( 9 / 1982 )

D đại hội đảng cộng sản trung quốc lần hứ XIII (10/1987)

4 Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay trung quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại gì

A bắt tay với mỹ chống lại liên xô .

B gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc việt nam .

C mở rộng quan hệ hữu nghị , hợp tác với các nước trên thế giới .

D thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng trung quốc .

5 một trong những biến đổi lớn về chính trị của khu vựa đông bắc á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A cuộc nội chiế trung quốc ( 1946 - 1949 )

B sự tành lập hai bán nhà trên nước bán đảo triều tiên .

C nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

D trung quôc thu hồi hồng Cong Ma Cao

6 dường lói chung của đảng cộng sản trung quốc trong thời kỉ cải cách mở của ra lấy nội dung nào làm trọng tâm ?

A phát triển kinh tế

B xây dựng hệ thống chính trị

C xây dựng nèn kinh tế thị trường

D kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản

7 hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của trung quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này ?

A hồng công B đài loan C Ma Cao D tây tạng

8 sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1 nước cộng hoà nhân dân trung hoa ra đời

2 trên bán đảo triều tiên ra đời hai nhà nước ,

3 nội chiến giữa quốc dân đảng vsf đản công sản

4 trung quốc thu hồi hồng công và ma cao

A 3,2,1,4 B 4,2,3,1 C 3,2,4,1 D 3,1,2,4

9 hai nhà nước ra đời bán đảo triều tiên bị chị phối bởi yếu tố nào dưới đây

A cuộ đối đầu giữa mĩ và trung quốc C trật tự hai cực Ianta

B chiến tranh lạnh D xu thế toàn cầu hoá

10 tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở trung quốc ( 1946 - 1949 )là

A cách mạng tự sản B chiến tranh giải pháng dân tộc

C cách mạng xã hội chủ nghĩa D cách mạng dân tộc dân chủ

Được cập nhật 5 tháng 10 lúc 16:30 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.