Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 41. Sau ngày 10-8-1792, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp

A. Phái Lập hiến.

B. Phái Bảo hoàng.

C. Phái Gia-cô-banh.

D. Phái Gi-rông-đanh.

Câu 42. Tháng 6/1793, phái nào lên nắm chính quyền ở Pháp?

A. Phái lập hiến.

B. Phái Bảo hoàng.

C. Phái Gia-cô-banh.

D. Phái Gi-rông-đanh.

Câu 43. Hiến pháp 1793 của Pháp tuyên bố xóa bỏ điều gì?

A. Sự bất bình đẳng về đẳng cấp.

B. Quyền tự do dân chủ.

C. Chế độ tư hữu.

D. Quyền tự do dân chủ và bất bình đẳng về đẳng cấp.

Câu 44. Nội dung nào sau đây không nằm trong Hiến pháp năm 1793 của nước Pháp

A. Tuyên bố chế độ cộng hòa.

B. Mọi đặc quyền thuộc về phong kiến.

C. Ban bố quyền tự do dân chủ.

D. Xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp.

Câu 45. Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo, việc đầu tiên những người Gia-cô-banh quan tâm giải quyết là gì?

A. Kiên quyết trừng trị bọn nội phản.

B. Ban hành ngay Hiến pháp mới.

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm.

Câu 46. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng.

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền.

C. Chỉ lo củng cố quyền lực.

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

Câu 47. Lực lượng đóng vai trò quyết định đưa cách mạng Pháp đến thành công là

A. công nhân.

B. tư sản.

C. nông dân.

D. quần chúng nhân dân.

Câu 48. Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Câu 49. Cuộc cách mạng tư sản nào ở Châu Âu có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản?

A. Cách mạng tư sản Anh.

B. Cách mạng tư sản Pháp.

C. Đấu tranh thống nhất nước Đức.

D. Nội chiến ở Mĩ.

Câu 50. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là

A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp.

B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp.

C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới.

D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng.

Được cập nhật 18 tháng 5 lúc 21:20 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.