Lịch sử thế giới cận đại - Hỏi đáp | Học trực tuyến

Lịch sử thế giới cận đại - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

trước đòi hỏi của tư sản ấn dộ thái độ của thực dân anh

A đồng ý những đòi hỏi của tư sản ấn độ

B đồng ý những dòi hỏi đó nhưng phải có điều kiện

C thực dân anh kìm hãm tư sản ấn độ phát triển bằng mọi cách

D thực dân anh thẳng tay đàn áp

mâu thuẩn chủ yếu trong xã hội ấn độ là mâu thuẫn j

A tư sản với công dân

B nông dân với phong kiến

C thực dân anh với tư sản

D toàn thể dân tộc ấn độ với tực dân anh

sự khác biệt của cao trào 1905-1908 so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là

A do bộ phận tư sản lãnh đạo , mang dậm ý thức dân tộc , vì độc lập dân chủ

B do tầng lớp tư sản lãnh đạo , mang đận tính giai cấp vì quyền lợi chính trị , kinh tế

C có sự lãnh đạo của đảng quốc đại , sự tham gia của công dân , nông dân

D tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

nguyễn nhân cơ bản nhất khiến phong trào đấu tranh của nhân dân ấn độ tạm ngừng vào cuối thể kỉ XX là?\

A do chính sách chiia rẽ của thực dân anh và sự phân hoá của đảng quốc đại

B thiếu dường lối đứng đắn

C phong trào diễn ra lẻ tẻ , tự phát

D chưa tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.