Lập trình Scratch

Giang Võ
Giang Võ 1 tháng 11 2020 lúc 14:56

3 phần mềm trong tin học lớp 6 mà em đã học:

-mouse skills:dùng để luyện tập chuột

-mario:dùng để tập luyện gõ 10 ngón

-solar system:dùng để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

chúc bạn học tốt .Nhớ theo doĩ mình nha

Bình luận (0)
Sơn Ngyễn
Sơn Ngyễn 15 tháng 11 2020 lúc 14:41

Đầu tiên bạn tạo 1 biến tổng và 1 biến i. Đặt i là 1 và tổng là 0. Sau đó cho lặp lại 20 lần thay đổi tổng bởi 1 giá trị là: tổng + i và thay đổi i bở 1 giá trị là: 1.

Vì ta thấy các chữ số đứng liền kề nhau cách nhau theo giá trị tăng dần:

1 cách 2 1 đơn vị, 2 cách 4 2 đơn vị, 4 cách 7 ba đơn vị, ...

nên i ở đây sẽ là khoảng cách giữa các số.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:56

uses crt;

var a,i,s:longint;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

s:=0;

for i:=1 to a do

begin

if i mod 2=1 then s:=s+i

else s:=s-i;

end;

writeln('Ket qua la: ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:55

uses crt; var n,t:int64; dem,i:integer; begin clrscr; repeat write('nhap n='); readln(n); until (0<n) and (n<1000000000); writeln('Cac so chinh phuong trong khoang tu 1 toi ',n,' la: '); dem:=0; t:=0; for i:=1 to n do if sqrt(i)=trunc(sqrt(i)) then begin write(i:6); inc(dem); t:=t+i; end; writeln; writeln('So so chinh phuong trong khoang tu 1 toi ',n,' la: ',dem); writeln('Tong cac so chinh phuong trong khoang tu 1 toi ',n,' la: ',t); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:51

uses crt; var a:array[1..100]of integer; i,n,x,dem,kt:integer; begin clrscr; write('nhap n='); readln(n); if n=1 then a[1]:=2 else begin a[1]:=2; x:=1; dem:=1; repeat x:=x+2; kt:=0; for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do if x mod i=0 then kt:=1; if kt=0 then begin inc(dem); a[dem]:=x; end; until dem=n; end; {-----------------------------------------} writeln(n,' so nguyen to dau tien la:'); for i:=1 to n do write(a[i]:4); {--------------------------} readln; end.

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
ĐỖ CHÍ DŨNG 17 tháng 10 2019 lúc 18:59

Câu6: Câu 6: Hội thoại người-máy là hoạt động trao đổi thông tin giữa đối tượng các nhân vật trong cộng đồng

Bình luận (0)
Yuuto
Yuuto 18 tháng 10 2019 lúc 13:05

Câu 3: Scratch là ngôn ngữ lập trình được thiết kế riêng dành cho trẻ em, được phát triển theo hướng trực quan với giao diện đồ họa sống động, tạo ra sản phẩm ngay trong quá trình học nhưng vẫn đảm bảo được tính logic cũng như kiến thức căn bản về lập trình.

Bình luận (0)
Yuuto
Yuuto 18 tháng 10 2019 lúc 13:07

Câu 8: Lệnh MOVE – Lệnh M di chuyển đối tượng trong Autocad. là lệnh di chuyển đối tượng trong cad

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Lệ
Nguyễn Minh Lệ 14 tháng 10 2019 lúc 20:11

a) Nhận giá trị logic (sai)

b) Nhận giá trị số

c) Nhận giá trị số

Bình luận (0)
vũ việt anh
vũ việt anh 25 tháng 3 2020 lúc 8:50

a) Nhận giá trị logic (sai)

b) Nhận giá trị số

c) Nhận giá trị số

chúc bạn học tốt và nếu đúng thì tick cho mình nha

Bình luận (0)
nt dat
nt dat 12 tháng 9 2019 lúc 21:05

Lập trình Scratch

Dạ ! E gửi chị ! em đang là hs cấp 1 và đoạt giải nhất Scratch !

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN