Lập trình Scratch - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BT VỀ DANH SÁCH

1. Viết chương trình đưa ra màn hình các số chẵn trong danh sách cho trước

2. Cho truớc dãy số a1, a2, …. , an và số a.

Hãy viết chuong trình nhập dãy số a[i] vào 1 biến dãy Dayso, nhập a từ bàn phím và thông báo trên màn hình:

- Có tìm duợc số nào trong dãy trên bằng a hay không.

- Nếu có thì dếm có bao nhiêu số thỏa mãn tìm kiếm nhu vậy.

- Liệt kê tất cả vị trí các số dã tìm thấy ra màn hình.

3. Viết chuong trình cho phép nhập từ bàn phím số n và thông báo, thể hiện ra tất cả các số nguyên tố < n.

4. Viết chuong trình cho phép nhập từ bàn phím số n và thông báo, thể hiện ra tất cả các số chính phương < n.

5. Thiết kế 1 chuong trình ứng dụng thao tác với dữ liệu là danh sách học sinh nhu sau:

- Khi khởi dộng chuong trình, Mèo sthông báo tên các học sinh hiện có trong danh sách. Trên màn hình có 3 nút lệnh.Khi nháy lên nút Input Data, quá trình nhập trực tiếp dữ liệu từ bàn phím bắt dầu. Nhập liên tục cho dến khi nhấn Enter không nhập gì cả.

- Khi nháy lên nút Delete Data, chuong trình sẽ yêu cầu nguời dùng nhập tên họcsinh muốn xóa, sau dó kiểm tra và xóa tên này trong danh sách.

- Khi nháy lên nút View Data, chuong trình hiển thị toàn bộ danh sách học sinh hiện có.

1 câu trả lời

CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM TIN HỌC LỚP 8 HK I

Câu 1- Giao diện Scratch được chia thành bao nhiêu khu vực?

 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10

Câu 2- Các khu vực chính trong giao diện phần mềm Scratch bao gồm?

 1. Menu, Stage, Sprite, Backdrop, Script, Block, Sound, Paint, Toolbar, Tips
 2. Menu, Stage, Sprite, Backdrop, Script, Block, Toolbar, Tips
 3. Stage, Sprite, Backdrop, Script, Block, Sound, Paint, Toolbar
 4. Menu, Stage, Sprite, Backdrop, Script, Sound, Paint, Toolbar, Tips

Câu 3- Trong Scratch, chúng ta hiểu Stage là gì?

A- Sân khấu

B- Khu vực hiển thị kết quả

C- Ảnh nền

D- Cả A và B

Câu 4- Trong Scratch, chúng ta hiểu Block là gì?

A- Câu lệnh

B- Nhóm lệnh

C- Khối lệnh

D- Đoạn mã

Câu 5- Trong Scratch, chúng ta hiểu Script là gì?

A- Kịch bản

B- Khu vực thiết kế, xây dựng kịch bản

C- Đoạn mã

D- Khu vực điều khiển đối tượng trên sân khấu

Câu 6- Tập tin trong Scratch 2.0 có phần mở rộng là gì?

A- .exe

B- .sb

C- .sb2

D- .doc

Câu 7 Muốn lưu lại sự thay đổi của tập tin, ta sử dụng đường dẫn nào sau đây?

A- File/Save As

B- File/New

C- File/Save

D- File/Open

Câu 8 Muốn lưu lại một tập tin đã có với một tên khác, ta sử dụng đường dẫn nào sau đây?

A- File/Save

B- File/Open

C- File/Save As

D- File/New

Câu 9- Trong Scratch, chúng ta hiểu Sprites là gì?

A- Nhân vật

B- Ký hiệu

C- Hình ảnh

D- Đối tượng

Câu 10- Trong Scratch, chúng ta hiểu Backdrop là gì?

A- Ảnh nền

B- Khu vực quản lý ảnh nền

C- Sân khấu

D- Khu vực quản lý hình dạng

Câu 11- Khối lệnh (block) trong Scratch là gì?

 1. là những hình khối được gắn sẵn với một nhiệm vụ thực thi công việc nào đó trong kịch bản.
 2. là những hình khối đầy màu sắc dùng để lắp ghép thành kịch bản
 3. là những mảnh ghép kiểu Lego dùng để xây dựng đoạn mã.
 4. là những hình khối có khớp nối lồi và lõm để sắp xếp thành kịch bản điều khiển đối tượng trên sân khấu

Câu 12- Khối lệnh trong Scratch được chia thành mấy hình dạng cơ bản?

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Câu 13- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, được gọi tên là gì?

whenclicked

 1. Khối lệnh Sự kiện
 2. Khối lệnh Thực thi
 3. Khối lệnh Điều khiển
 4. Khối lệnh Báo cáo

Câu 14- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, có cùng chức năng gì?

whenclicked

 1. Khởi động một kịch bản
 2. Điều khiển sự tương tác giữa các kịch bản
 3. Điều khiển sự tương tác với người sử dụng
 4. Tất cả đều đúng

Câu 15- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, được gọi tên là gì?

move10steps

 1. Khối lệnh Logic
 2. Khối lệnh Thực thi
 3. Khối lệnh Hủy bỏ
 4. Khối lệnh Báo cáo

Câu 16- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, có chức năng gì?

move10steps

 1. Thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kịch bản
 2. Điều khiển đối tượng hoạt động trên sân khấu
 3. Điều khiển sự hoạt động của kịch bản
 4. Hiển thị kết quả của dự án

Câu 17- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, được gọi tên là gì?

mousedown?

 1. Khối lệnh Báo cáo
 2. Khối lệnh Sự kiện
 3. Khối lệnh Logic
 4. Khối lệnh Điều khiển

Câu 18- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, có chức năng gì?

mousedown?

A- Làm tham số điều kiện cho các khối lệnh khác

B- Trả lại giá trị Đúng hoặc Sai cho các khối lệnh sử dụng chúng

C- Dùng để điều khiển đối tượng trên sân khấu

D- Cả A và B

Câu 19- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, được gọi tên là gì?

xposition

A- Khối lệnh Thực thi

B- Khối lệnh Logic

C- Khối lệnh Báo cáo

D- Khối lệnh Điều khiển

Câu 20- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, có chức năng gì?

xposition

A- Hiển thị giá trị hiện hành của đối tượng

B- Trả lại giá trị hiện hành của đối tượng

C- Báo cáo kết quả của khối lệnh

D- Cả A và B

Câu 21- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, được gọi tên là gì?

ifthen

A- Khối lệnh Logic

B- Khối lệnh Điều kiện

C- Khối lệnh Điều khiển

D- Khối lệnh Thực thi

Câu 22- Những khối lệnh giống với hình khối sau đây, có chức năng gì?

ifthen

A- Xử lý các tình huống điều kiện

B- Điều khiển khối lệnh khác

C- Điều khiển vòng lặp

D- Cả A và C

Câu 23- Trong Scratch có bao nhiêu nhóm lệnh chính?

 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11

Câu 24- Nhóm lệnh Motion được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh chuyển động
 2. Chứa các khối lệnh điều khiển đối tượng di chuyển
 3. Chứa các khối lệnh màu xanh thẫm
 4. Chứa các khối lệnh điều khiển

Câu 25- Nhóm lệnh Looks được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh sự kiện
 2. Chứa các khối lệnh tác động đến ngoại hình của đối tượng
 3. Chứa các khối lệnh tác động đến vẻ bề ngoài của đối tượng
 4. Chứa các khối lệnh cảm ứng

Câu 26- Nhóm lệnh Sound được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh xử lý hình ảnh động
 2. Chứa các khối lệnh xử lý âm thanh
 3. Chứa các khối lệnh xử lý ngoại hình
 4. Chứa các khối lệnh điều khiển file nhạc

Câu 27- Nhóm lệnh Pen được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh di chuyển
 2. Chứa các khối lệnh xử lý màu sắc
 3. Chứa các khối lệnh xử lý ngoại hình
 4. Chứa các khối lệnh vẽ đồ họa

Câu 28- Nhóm lệnh Events được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh điều kiện
 2. Chứa các khối lệnh điều khiển
 3. Chứa các khối lệnh di chuyển
 4. Chứa các khối lệnh xử lý sự kiện

Câu 29- Nhóm lệnh Control được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh thực thi
 2. Chứa các khối lệnh điều khiển vòng lặp
 3. Chứa các khối lệnh điều khiển
 4. Chứa các khối lệnh sự kiện

Câu 30- Nhóm lệnh Sensing được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh tương tác người dùng
 2. Chứa các khối lệnh cảm biến
 3. Chứa các khối lệnh cảm ứng
 4. Chứa các khối lệnh điều khiển

Câu 31- Nhóm lệnh Operator được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh xử lý chuỗi
 2. Chứa các khối lệnh tính toán
 3. Chứa các khối lệnh sự kiện
 4. Chứa các khối lệnh thực thi

Câu 32- Nhóm lệnh Variable được hiểu như thế nào?

 1. Chứa các khối lệnh điều khiển
 2. Chứa các khối lệnh về biến
 3. Chứa các khối lệnh thực thi
 4. Chứa các khối lệnh logic

Câu 33- Trong Scratch, đối tượng được hiểu như thế nào?

A- là một nhân vật

B- là một hình ảnh bất kỳ như ảnh con vật, con người, đồ vật, ký hiệu, …

C- là một hình ảnh bất kỳ trên sân khấu được điều khiển bởi một hoặc nhiều kịch bản

D- Cả B và C

Câu 34- Hình dạng của đối tượng là gì?

A- là một hình ảnh bất kỳ nằm trong thẻ Costumes của đối tượng đó

B- là tập hợp các hình ảnh ở trạng thái khác nhau của chính đối tượng

C- là một hình ảnh

D- Tất cả đều đúng

Câu 35- Đối tượng trong Scratch 2.0 có phần mở rộng là gì?

A- .sprite

B- .svg

C- .sprite2

D- .png hoặc .jpg

Câu 36- Hình dạng của đối tượng có phần mở rộng là gì?

A- .svg

B- .jpg

C- .png

D- Tất cả đều đúng

Câu 37- Thư viện đối tượng là gì?

A- là nơi lưu trữ các hình dạng của đối tượng

B- là nơi lưu trữ đối tượng

C- là nơi lưu trữ hình ảnh đối tượng và các hình dạng của chúng

D- Cả B và C

Câu 38- Có bao nhiêu cách thêm mới một đối tượng?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 39- Có bao nhiêu cách để xóa một đối tượng?

 1. 2
 2. 1
 3. 4
 4. 3

Câu 40- Có bao nhiêu cách để sao chép một đối tượng hoặc hình dạng của nó?

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 3

Câu 41- Sân khấu trong Scratch là gì?

A- là một khung nhìn kết quả khi chạy kịch bản

B- là nơi biểu diễn của các đối tượng

C- là nơi hiển thị kết quả đầu ra của dự án

D- Tất cả đều đúng

Câu 42- Sân khấu có mấy loại kích thước?

A- 1

B- 2

C- 3

D- 4

Câu 43- Với kích thước mặc định thì sân khấu có chiều rộng bằng bao nhiêu?

A- 360px

B- 480px

C- 240px

D- Không xác định

Câu 44- Với kích thước mặc định thì sân khấu có chiều cao bằng bao nhiêu?

A- 480px

B- 240px

C- 360px

D- Không xác định

Câu 45- Điểm chính giữa của sân khấu có tọa độ (x,y) bằng bao nhiêu?

A- (1, 1)

B- (100, 100)

C- (0, 0)

D- (180, 180)

Câu 46- Cho một điểm A có tọa độ (100, 200), chúng ta sẽ hiểu như thế nào?

A- x = 100 và y = 200

B- y = 100 và x = 200

C- y = 200 và x = 100

D- Cả A và C

Câu 47- Quá trình xây dựng kịch bản trong Scratch đòi hỏi điều gì?

 1. Khả năng Tư duy tốt
 2. Khả năng Suy luận sắc bén
 3. Khả năng Lập luận chặt chẽ
 4. Tất cả đều đúng

Câu 48- Phát biểu nào sau đây được xem là đúng nhất?

 1. Kịch bản là một tập hợp các khối lệnh nhằm điều khiển đối tượng di chuyển trên sân khấu
 2. Kịch bản là một tập hợp các khối lệnh nhằm điều khiển đối tượng trên sân khấu.
 3. Kịch bản là một tập hợp các khối lệnh được sắp xếp theo một trật tự xác định nhằm điều khiển đối tượng trên sân khấu thực hiện đúng yêu cầu đặt ra.
 4. Kịch bản là một tập hợp các khối lệnh được sắp xếp theo một trật tự xác định để điều khiển đối tượng

Câu 49- Các khối lệnh trong một kịch bản hoạt động như thế nào?

 1. Thực thi khối lệnh từ trên xuống dưới
 2. Thực thi khối lệnh từ dưới lên trên và từ phải qua trái
 3. Khi có khối lệnh điều khiển sẽ thực thi khối lệnh từ trong ra ngoài
 4. Thực thi khối lệnh không theo trật tự

Câu 50- Một đối tượng có thể có ít nhất bao nhiêu kịch bản?

A- 1

B- 2

C- 10

D- Không có

Câu 51- Khi xây dựng kịch bản cho đối tượng, bước đầu tiên ta phải làm gì?

 1. Đặt khối lệnh sự kiện đứng trên đầu
 2. Xây dựng đoạn code lõi
 3. Chọn đối tượng cần xây dựng kịch bản
 4. Lắp ghép khối lệnh

Câu 52- Một kịch bản phải có ít nhất bao nhiêu khối lệnh?

 1. 10
 2. 1
 3. 5
 4. 2

Câu 53- Loại khối lệnh nào bắt buộc phải có khi xây dựng kịch bản?

A- Khối lệnh Thực thi

B- Khối lệnh Điểu khiển

C- Khối lệnh Sự kiện

D- Cả A và C

Câu 54- Một đối tượng có thể có nhiều nhất bao nhiêu kịch bản?

 1. 1
 2. 2
 3. 10
 4. Không giới hạn

3 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.