Lập trình đơn giản

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 12 2020 lúc 17:09

uses crt;

var a,b,ucln,bcnn,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

ucln:=1;

if a<b then begin

                        for i:=1 to a do

                           if (a mod i=0) and (b mod i=0) then                                             begin

                                     if ucln<i then ucln:=i;            

                               end;    

                   end else begin

              for i:=1 to b do

                  if (a mod i=0) and (b mod i=0) then

                      begin

                           if ucln<i then ucln:=i;

                      end;      

       end;

bcnn:=a*b;

for i:=a*b-1 downto 1 do  

   if (i mod a=0) and (i mod b=0) then      

       begin

             if bcnn>i then bcnn:=i;      

       end;

writeln('Uoc chung lon nhat la: ',ucln); 

writeln('Boi chung nho nhat la: ',bcnn);

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 12 2020 lúc 17:15

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Cac so vua nhap la: ');

for i:=1 to n do 

  write(a[i]:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  t:=t+a[i];

writeln('Tong cua day so la: ',t);

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(t)) do 

  if t mod j=0 then 

    begin

kt:=1;

break;

end;

if kt=0 then writeln(t,' la so nguyen to')

else writeln(t,' khong la so nguyen to');

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 12 2020 lúc 17:20

uses crt;

var a,b:integer; {------------------------chuong-trinh-con-tim-uoc-chung-lon-nhat-cua-a-va-b----------------------}

function ucln(x,y:integer):integer;

var i,uc:integer;

begin

   uc:=1;

   if x<y then

      begin

         for i:=1 to x do

           if (x mod i=0) and (y mod i=0) then

              begin

                 if uc<i then uc:=i;

              end;

      end

   else begin

           for i:=1 to y do

             if (x mod i=0) and (y mod i=0) then

                begin

                   if uc<i then uc:=i;

                end;

        end;

   ucln:=uc;

end;

{-----------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap so a='); readln(a);

write('Nhap so b='); readln(b);

a:=a div ucln(a,b);

b:=b div ucln(a,b);

writeln('Phan so toi gian la: ',a,'/',b);

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 11 tháng 12 2020 lúc 21:08

a) var a:real;

b:string;

a:=20.5;

readln(b);

b) var x:string;

y:integer;

x:='Ha Noi';

readln(y);

Bình luận (0)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 10 tháng 12 2020 lúc 23:17

Hoc24 vừa cập nhật cứ sao sao ấy, ko cập nhật ảnh bìa với ảnh đại diện được :<

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN